Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie
Externe bijlageToelichting vo onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-200506-02-2018nieuwe regeling

03-01-2005

06-01-2005 Elna / Groenlose Gids

06-01-2005 / 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo,

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Doelmatigheid

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. Doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 5 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 2 (delen van) programma’s en paragrafen en binnen een termijn van maximaal 4 jaar alle in die perioden uitgevoerde en lopende programma’s tenminste eenmaal geheel.

Artikel 3 Onderzoeksplan

1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad waaruit blijkt in welk jaar welke programma’s uit het totale scala aan bod komen. Voorts wordt een onderzoeksplan naar de raad gestuurd van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

a) het object van onderzoek

b) de reikwijdte van het onderzoek

c) de onderzoeksmethode

d) doorlooptijd van het onderzoek

e) de wijze van uitvoering

3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

2. 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 7 januari 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Groenlo 2005”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 3 januari 2005

griffier,

voorzitter,