Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Groenlo 2005
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting_Boeteverordening_Wet_inburgering_Nieuwkomers_gemeente_Oost_Gelre

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inburgering nieuwkomers, art. 18, lid 7
  2. Wet werk en bijstand, art. 8a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-200501-01-2007nieuwe regeling

03-01-2005

07-01-2005 Elna / Groenlose Gids

03-01-2005 / 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo

gelet op artikel 18, zevende lid van de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 18 van de Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet

overwegende dat het opleggen van boetes bij het niet nakomen van uit de Wet inburgering nieuwkomers voortvloeiende verplichtingen bij verordening geregeld dient te worden;

besluit:

vast te stellen de “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Groenlo 2005”.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Staatsblad 1998; 261);

b. nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

c. bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet.

Artikel 2 Opdracht college

Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

Artikel 3 Bepaling hoogte van de boete

De bestuurlijke boete bedraagt € 100,00 bij een gedraging die in strijd is met artikel 2; 4, vierde lid; 8, eerste volzin; 9, eerste lid; 10, derde lid of 12, eerste lid van de wet.

Artikel 4 Recidive

Bij herhaling, binnen twaalf maanden nadat aan de nieuwkomer ter zake van die gedragingen een bestuurlijke boete is opgelegd, van een gedraging die in strijd is met artikel 2; 4, vierde lid; 8, eerste volzin; 9 eerste lid; 10 derde lid of 12, eerste lid van de wet, bedraagt de bestuurlijke boete € 200,00.

Artikel 5 Indexering hoogte van de boete

Het college kan jaarlijks per 1 januari de bedragen als genoemd in de artikelen 3 en 4 aanpassen door middel van indexering. De bedragen na indexering worden afgerond op een veelvoud van € 5,00.

Artikel 6 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 januari 2005.

Artikel Citeertitel

1. Deze verordening wordt aangehaald als “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers, gemeente Groenlo 2005”.

2. De “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers” van de gemeente Groenlo, vastgesteld op 22 juni 2004 en de “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers” van de gemeente Lichtenvoorde, vastgesteld op 1 juni 2004, vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 januari 2005.

de griffier,

de voorzitter,