Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2008nieuwe regeling

12-03-2008

20-03-2008   Elna / Groenlose Gids

12-03-2008 / 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008

De raad van de gemeente Oost Gelre; 

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 28 januari 2008; 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij; 

 

B E S L U I T :  

 

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven: 

de verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Bebouwde kom: op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur, zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij.

 

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het  fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

 

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied:

A. bebouwde kom Groenlo;

B. bebouwde kom Lievelde;

C. bebouwde kom Vragender.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

In het gebied, als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende waarde:

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor de geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden in

a. gebied A van 5 ouE/m3;

b. gebied B van 7 ouE/m3;

c. gebied C van 7 ouE/m3.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Oost Gelre 2008”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 maart 2008,

de raadsgriffier,

mw. drs. M.A.H. Heffels

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman