Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009
CiteertitelVerordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-201009-04-2016nieuwe regeling

15-12-2009

11-11-2010 Elna / Groenlose Gids

15-12-2009 / 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009

De gemeente stelt de Verordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009 vast.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

 

a) aanvraag:

een verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening;

b) aanvrager:

een meerderjarige natuurlijke persoon, die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Oost Gelre gelegen woning; de aanvrager dient volledig eigenaar te zijn van de woning;

c) het college:

burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

d) SVn:

de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

e) revolverend fonds:

het geheel van de fondsdelen van de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst en haar aanvullende overeenkomst met het SVn. In dit fonds worden de rente en de aflossingen over de duurzaamheidsleningen teruggestort;

f) duurzaamheidslening:

een gemeentelijke stimuleringsregeling t.b.v. de financiering van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in de eigen woning. De duurzaamheidslening wordt door het college aan aanvrager toegekend waarna SVn de financiële uitvoering ter hard neemt;

g) duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1en 2;

h) een energieprestatiecertificaat:

een certificaat dat na het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 bij a) t/m aa) genoemde voorzieningen en maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL 9500-01 voor bestaande woningen;

i) een EPA-maatwerkadvies:

een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL 9500-01 voor bestaande woningen;

j) werkelijke kosten:

de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd;

Artikel 2 Revolverend fonds

1. De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend; 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn; 3. De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen; 4. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen; 5. Het college stelt jaarlijks het budget voor het komende kalenderjaar vast, dat beschikbaar is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woonruimte in de gemeente Oost Gelre die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en waarvan de laatstbekende WOZ-waarde niet meer bedraagt dan € 250.000,-.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

1. Het college kan een aanvrager bij de SVn voordragen voor een duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 2 bedoelde budget. De hoofdsom van de duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van energiebesparende maatregelen. 2. De lening heeft de volgende kenmerken:

a) het te verstrekken bedrag bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--;

b) de looptijd is maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,- dan is de looptijd 10 jaar;

c) het rentepercentage is 3% lager dan het 10 of 15 jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 0,5%);

d) bij verkoop van de woning, waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig afgelost te worden;

e) de duurzaamheidslening wordt verstrekt via een onderhandse akte.

Artikel 5 Duurzaamheidsleningen

1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a) zonnepaneel met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer;

b) zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat;

c) combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

d) micro-warmtekrachtsysteem;

e) brandstofcel CV-ketel;

f) warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan ventilatielucht en een warmteopslagvat;

g) elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55° C;

h) gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55° C;

i) lage-temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55° C bedraagt;

j) pelletkachel;

k) pelletketel;

l) installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen;

m) thermostatische mengkraan voor de douche;

n) Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

o) vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2-of vochtsensoren;

p) zelfregulerend ventilatierooster;

q) leidingisolatie;

r) vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W;

s) gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W;

t) spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.K/W;

u) dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m2.K/W;

v) isolerende beglazing met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2.K;

w) draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,70 W/m2.K;

x) geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2.K;

y) energiezuinig verlichtingssysteem;

z) ramen en kozijnen van FSC-hout;

aa) vegetatiedak 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a) een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

e) een ingevulde checklist.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken; 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren; 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk; 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af; 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing; 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders wijzen de aanvraag in elk geval af, indien: a) door toekenning het maximaal beschikbare bedrag van € 150.000,- zou worden overschreden;

b) de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

c) de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

d) de woning waaraan de energiebesparende maatregelen worden getroffen een WOZ-waarde van

€ 250.000,-- te boven gaat

e) reeds eerder een duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt;

f) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening.

Artikel 9 Voordracht

1. Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning; 2. Bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden:

Artikel 10 Toekenning

1. Alle aanvragen die het college bij SVn voor een duurzaamheidslening voordraagt, worden getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR); 2. Er zal een kredietbeoordeling worden uitgevoerd door SVn; 3. De toekenning van een duurzaamheidslening door het college geschiedt onder voorbehoud van een positief advies van SVn; 4. De financiële afwikkeling van een toegekende duurzaamheidslening wordt verzorgd door SVn; 5. Verstrekte leningen worden aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oost Gelre en SVn.

Artikel 12 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen worden verstrekt via onderhandse acte en komen via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

1. Burgemeester en wethouders kunnen een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

a. de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b. de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuist verschafte gegevens. 2. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening heet Verordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2009,

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman