Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent gebruik Friese taal Verordening Fries in het schriftelijk verkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent gebruik Friese taal Verordening Fries in het schriftelijk verkeer
CiteertitelVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Wet gebruik Friese taal
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-98289

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent gebruik Friese taal Verordening Fries in het schriftelijk verkeer

De gemeenteraad, het college van Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Ooststellingwerf;

 

overwegende dat het gebruik van de Friese taal in het officiële verkeer wordt gesteund door de gemeente Ooststellingwerf;

 

dat artikel 2.9 Algemene wet bestuursrecht de bestuursorganen de bevoegdheid geeft om regels te stellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken;

 

dat de bestuursorganen van de gemeente Ooststellingwerf van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

de verordening “het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Ooststellingwerf” vast te stellen.

Artikel 1. definities

in deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  tweetalig: keuze voor de Nederlandse of Friese taal;

 • -

  bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Artikel 2. bereik van de verordening

deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken van de gemeente Ooststellingwerf.

artikel 3. taalkeuze

de bestuursorganen kiezen voor het beginsel van tweetaligheid

artikel 4. criteria taalkeuze

bij de taalkeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 • a.

  de taal criteria zoals die zijn opgenomen in artikel 2:10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het belang om dezelfde taal te gebruiken als waarin het bestuursorgaan is aangeschreven (volgend taalbeleid);

 • c.

  de continuïteit van de taalkeuze

 • d.

  de bestemming van de schriftelijke stukken;

 • e.

  de considerans van afdeling 2.2 van de Algemene wet bestuursrecht: “groter gewicht toekennen aan de beginselen van de gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Fryslân.

 • f.

  bijzondere gevallen welke per definitie niet voorzienbaar zijn en waarbij het Fries zodanig het onderwerp is dat bij wijze van uitzondering de tekst in het Fries wordt vermeld of een Friese vertaling wordt verstrekt.

artikel 5. slotbepalingen

 • 1.

  deze verordening treedt in werking met ingang van 7 mei 2019.

 • 2.

  deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Fries in het schriftelijk verkeer”.

Besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2019.

, griffier.

, voorzitter.