Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oostzaan

Verordening werkgeverscommissie gemeente Oostzaan 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOostzaan
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeente Oostzaan 2012
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeente Oostzaan 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83
 2. Gemeentewet, art. 87
 3. Gemeentewet, art. 107 ev
 4. Gemeentewet, art. 156
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013nieuwe regeling

17-12-2012

Kompas, 8 januari 2013

12-*

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTE OOSTZAAN 2012

De raad van de gemeente Oostzaan besluit tot vaststelling van de volgende verordening:

Verordening werkgeverscommissie gemeente Oostzaan 2012

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de werkgeverscommissie zo spoedig mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen. Het presidium doet hiertoe een voorstel.

 • 2.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden van het presidium, niet zijnde de voorzitter van de raad.

 • 3.

  De in lid 1 genoemde leden worden door de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt: a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd; b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Voorzitter werkgeversdelegatie

 • 1.

  De werkgeverscommissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenkomen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het leiden van de vergaderingen;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

  • e.

   het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier of een door de deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde.

 • 2.

  Het taakveld HRM van OVER-gemeenten informeert en adviseert de werkgevers-commissie tijdig over ontwikkelingen en voorstellen die betrekking kunnen hebben op de organisatie en/of arbeidsvoorwaarden van de griffie. De griffier maakt hierover afspraken met de directie van OVER-gemeenten.

Artikel 5. Besluiten

1.Besluiten worden in gezamenlijkheid genomen, indien geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de vraag voor advies voorgelegd aan het presidium.

Artikel 6. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan, geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

Artikel 8. Verantwoording

De voorzitter van de werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, jaarlijks verslag uit aan het presidium van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie gemeente Oostzaan 2012'.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 17 december 2012

De voorzitter De griffier

P.J. Möhlmann E.H.M. Ouwehand-Brussel