Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 (1e wijziging)
CiteertitelVerordening Rioolheffing 2013 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening Rioolheffing 2013 (1e wijziging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, artikel 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201301-01-201231-12-2013percelen die niet op het riool zijn aangesloten

01-10-2013

Het Kompas, 4 oktober 2013

z-13.11780

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 (1e wijziging)

VERORDENING RIOOLHEFFING 2013 (1e wijziging)

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2013,

nr. Z-13.11780;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 (1e wijziging)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  onder voorziening of combinatie van voorzieningen wordt mede verstaan een open water;

 • d.

  onder gemeentelijke riolering wordt mede de in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan door of vanwege de gemeente geplaatste individuele afvalwaterbehandeling (IBA) begrepen

 • e.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • f.

  niet-woning: een niet-woning in de zin van artikel 220a, tweede lid, Gemeentewet en een garagebox, voor zover deze niet op de voet van artikel 16, aanhef en onderdeeld, van de Wet WOZ, een samenstel vormt met een woning;

 • g.

  gemeentelijke zorgplichten: de zorg voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater zoals aan de gemeente opgedragen in artikel 3.5 en 3.6 van de Waterwet.

   

  Artikel 2 Aard van de belasting

  Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de

  kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • a.

   de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

  • b.

   de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

   

  Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

  1 De belasting wordt geheven:

  a.van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens

  eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel verder te noemen: eigenarendeel, en

  • b.

   van de gebruiker van een perceel, verder te noemen: gebruikersdeel.

  • 2.

   Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

  • 3.

   Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebuikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 –voor gebruik is afgestaan, degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

  Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

  Indien gedeelten van een in artikel 1 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

   

  Artikel 5 Maatstaf van heffing

  • 1.

   Het eigenarendeel van woningen wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

  • 2.

   Het gebruikersdeel van woningen wordt geheven naar het aantal gebruikers.

  • 2.

   Het eigenarendeel van niet-woningen wordt geheven naar de waarde in het economische verkeer van het perceel.

  • 3.

   Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7 bedoelde kalenderjaar geldt.

  • 4.

   Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

   

  Artikel 6 Belastingtarieven

  • 1.

   Het eigenarendeel bedraagt per woning: € 79,55

  • 2.

   Het gebruikersdeel bedraagt per woning:

  • a.

   indien de woning op 1 januari van het belastingjaar, of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door één persoon € 23,60

  • b.

   indien de woning op 1 januari van het belastingjaar, of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door meerdere personen € 70,75

  • c.

   indien de woning niet direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

  riolering: € 0,00.

  • 3.

   Het eigenarendeel van niet-woningen bedraagt 0,0665 % van de vastgestelde waarde.

  • 4.

   Het gebruikersdeel van niet-woningen bedraagt:

  • a.

   0,0538% van de vastgestelde waarde;

  • b.

   0,0 % van de vastgestelde waarde indien de niet-woning niet direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

   

  Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het eigenarendeel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

 • 2.

  Het gebruikersdeel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het gebruikersdeel in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

6.Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

7.Voor de toepassing van de bepalingen in het vierde en zesde lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan € 90,-- en minder dan € 2.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De ‘Verordening rioolheffing 2013’ van 4 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2013 – 1e wijziging'.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland op .. september 2013.

De griffier, De voorzitter,

E.G. Bunt K.Tigelaar