Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Herziening Welstandsnota Gemeente Oud-Beijerland maart 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHerziening Welstandsnota Gemeente Oud-Beijerland maart 2014
CiteertitelHerziening Welstandsnota Gemeente Oud-Beijerland maart 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelstandsnota Gemeente Oud-Beijerland maart 2014, herziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Om technische redenen kan de westandsnota niet op deze site worden geplaatst. Voor inzage kan de website van de gemeente worden geraadpleegd of kan contact opgenomen worden met team vergunningen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201401-01-2021samenvoeging welstand en monumentencommissie

04-03-2014

Het Kompas, 14 maart 2014

Z-13.11503

Tekst van de regeling

Intitulé

Herziening Welstandsnota Gemeente Oud-Beijerland maart 2014

 

 

Artikel

 

Aan de raad

Agendapunt: [Agendanummer] Ons kenmerk: Z-13.11503

Oud-Beijerland, [Datum besluitenlijst] Algemeen besluit nr. 3962

Vaststelling herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland Maart 2014

Voorgesteld wordt te besluiten:

1.

de herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland Maart 2014 vast te stellen. De Welstandsnota Oud-Beijerland Maart 2014 is bechikbaar bij de gemeente Oud-Beijerland, team vergunningen.

Overwegingen:

 

 

1.

Toelichting:

 

a. voorgeschiedenis

Een speerpunt in het collegeprogramma 2011-2014 is onder meer het vereenvoudigen van de procedures van welstand en gemeentelijke monumenten Om dit streven te verwezenlijken heeft het college de volgende doelen gesteld:

1.vereenvoudiging van de welstandtoetsing;

2.verkleining of afschaffing van het vergunningstelsel gemeentelijke monumenten;

3.efficiëntere advisering.

 

De onderdelen vereenvoudiging van de welstandsadvisering en efficiëntere advisering zijn voor een groot deel afgerond. De welstandsnota is in concept herzien. Op een aantal onderwerpen vindt vereenvoudiging plaats. De nota is inmiddels intern besproken en ter advisering voorgelegd aan de monumentencommissie en de welstandscommissie. Deze adviezen zijn grotendeels overgenomen. Enkele adviezen over tekstuele wijzigingen en samenvoegingen zullen in de volgende herziening worden meegenomen. Omdat deze wijzigingen voor dit moment teveel tijd in beslag nemen.

 

Wat de efficiëntere advisering betreft is al wel gekozen voor het samenvoegen van de welstands- en monumentencommissie. In de raadsvergadering van 14 januari 2014 is ingestemd met een samenvoeging van de monumentencommissie en de welstandscommissie.

 

De welstandsnota heeft op grond van het bepaalde in de inspraakverordening met ingang van 2 december 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging zijn geen inspraakreacties ontvangen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de deze nota.

 

b. waarom wordt het voorstel voorgelegd/brondocument

Het voorstel is een uitvloeisel van het collegeprogramma 2011-2014. De achterliggende gedachte is de regelgeving rond de welstandstoetsing te versoepelen en te vereenvoudigen om zo de lasten voor de burger en ontwikkelaars te verminderen.

 

c. relatie met eerdere besluitvorming

De basis van de welstandsnota is in 2004 vastgesteld in samenwerking met de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, ’s-Gravendeel, Korendijk en Strijen. De laatste herziening van de welstandsnota was eind 2010, bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit heeft Oud-Beijerland toen, in verband met de tijdsdruk, zelfstandig opgepakt. Met deze voorliggende herziening is opnieuw aansluiting gezocht bij de regionale nota. Daarnaast is er op punten ook afgeweken, zoals de splitsing in 2 delen en de invoering van welstandsvrije objecten. In de regio is vooraf wel overleg geweest over de vraag de herziening gezamenlijk op te pakken. Door verschillende planningen is dit echter niet gelukt. De concept nota en onderliggende stukken zullen wel naar de overige gemeenten worden gestuurd.

 

De partiële herziening van de Welstandsnota waarbij onderdeel 2.7 (nu 1.7) is aangepast is op 1 oktober 2013 door de raad vastgesteld. Deze wijziging is integraal overgenomen in de herziening van de welstandsnota.

 

d. relatie met andere beleidsvelden

Door de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor), is de ‘kan’-bepaling ingevoerd waardoor ambtelijke toetsing weer mogelijk wordt gemaakt. Dit is in de herziening meegenomen.

De samenvoeging van de welstands- en monumentencommissie is in een apart raadsvoorstel op 14 januari 2014 aan de raad aangeboden en vastgesteld.

 

e. raad is bevoegd op basis van wet, kaderstellende rol, etc.

De raad is bevoegd op basis van Woningwet (Ww), artikel 12a tot het vaststellen van de welstandsnota.

Op basis van art. 12 lid 4 en art. 12a lid 2 Ww betrekt de raad de ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de voorbereiding van de herziening van de welstandsnota. Dit zal gebeuren door middel van inspraak.

 

2

 

Probleemstelling:

We willen ruimte bieden aan de eigen verantwoordelijkheden van onze inwoners en bedrijven, die met veel enthousiasme vorm willen geven aan hun eigen bouwplannen. Daarnaast is er zowel bij het college als bij de burgers wel behoefte aan regelgeving om de kwaliteit van ons dorp zoveel mogelijk te behouden. Er is daarom gezocht naar een balans tussen het behouden van kwaliteit enerzijds en een versoepeling van het welstandsbeleid.

 

3

 

Wat willen we bereiken:

Het welstandsbeleid is opgesteld zodat gemeenten kunnen sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Bij de beoordeling wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vormgeving en kleurgebruik, en of het gebouw past in de omgeving waarin het geprojecteerd is. Het aanzicht van gebouwen en andere bouwwerken vormt de dagelijkse leefomgeving van de inwoners. Dat betekent dat de verschijningsvorm van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar alleen. Elke voorbijganger wordt ermee geconfronteerd. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving draagt bij aan de belevingswaarde. Bovendien heeft dit een gunstige invloed op de waarde van het onroerend goed en het vestigingsklimaat. Het doel van welstand is om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Door het opstellen van welstandsbeleid kan de gemeente in alle openheid een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen.

Wat we willen bereiken is een versoepeling en vereenvoudiging van het welstandsbeleid door welstandsvrije objecten aan te wijzen en de regels voor overige bouwwerken te versoepelen.

Verder zijn recente wetswijzigingen zoals de ‘kan’-bepaling (waardoor de ambtenaar weer zelf de veel voorkomende bouwwerken met behulp van sneltoetscriteria kan toetsen) in de nota verwerkt zodat deze weer up-to-date is. Alle belangrijke wijzigingen zijn in de bijlage terug te vinden. Kleine, ondergeschikte wijzigingen zoals correcties van artikelen, kleine tekstuele wijzigingen en dergelijke zijn niet in de bijlage gezet.

Tenslotte is de welstandsnota in twee delen gesplitst. Omdat de nota een erg omvangrijk document is, is gekeken hoe dit toegankelijker kon worden gemaakt. Door de nota te splitsen in een deel waar met name de regels voor het toetsen zijn geregeld en een deel met bijlagen is het totaal overzichtelijker en toegankelijker geworden.

 

Hoe gaan we dit bereiken:

a.voorstel

·Overgaan tot invoering van welstandsvrije objecten en een aantal categorieën bouwwerken aan te wijzen als welstandsvrij objecten (schuttingen, interne verbouwingen, kozijn- en gevel wijzigingen aan de voorzijde (binnen dezelfde gevelvlakken/kozijnopeningen) en bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied)

·De ambtelijke toets opnieuw invoeren. Dit is weer mogelijk door de invoering van de ‘kan’-bepaling. Dit bevordert de snelheid van afhandeling van aanvragen, wat weer een voordeel oplevert voor de aanvrager.

·Doorvoeren van wijzigingen en aanvullingen door wetswijzigingen, wijzigingen in verband met de actualiteit en inzicht (meer mogelijkheden voor screenreclame en vlaggenmasten op bedrijventerreinen), gewijzigd inzicht en enkele aanvullingen op verzoek van de monumentencommissie (aanlichten van monumenten). Ook is er weer aansluiting gezocht bij de regionale nota (de excessenregeling). Tot slot zijn de tussentijds vastgestelde beleidsregels voor dakkapellen verwerkt in de nota.

 

b. proces/planning

De welstandsnota heeft op grond van het bepaalde in de inspraakverordening met ingang van 2 december 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging zijn geen inspraakreacties ontvangen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de deze nota.

 

Het besluit omtrent de vaststelling van de herziening wordt bekend gemaakt in Het Kompas, waarna het besluit daags na bekendmaking in werking zal treden.

 

5.

Financiële gevolgen/respectievelijk risico’s:

Voor aanvragen waarvoor een welstandsadvies nodig is ontvangen wij een factuur van stichting Dorp, Stad en Land. De gemeente rekent dit bedrag door aan de aanvrager. Voor de gemeente heeft dit besluit dus geen financiële gevolgen. Wel leidt de invoering van welstandsvrije objecten en de versoepeling tot een lastenvermindering voor de burgers en zullen schuttingen (achter de voorgevelrooilijn) zelfs vergunningsvrij worden. Omdat deze doorgaans illegaal worden geplaatst en hier niet actief op wordt gehandhaafd leidt dit niet tot een noemenswaardige terugloop in de legesinkomsten.

6.

Bijlagen/ter inzage gelegde documenten:

1.Bijlage bij Raadsvoorstel - Herziening welstandsnota Maart 2014

2.Welstandsnota Maart 2014

3.Bijlagen bij welstandsnota Maart 2014

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

De secretaris

De burgemeester,

 

 

 

 

 

 

J.Brouwer

K.Tigelaar

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. [Datum besluitenlijst].

Gelet op

BESLUIT:

1.de herziening Welstandsnota gemeente Oud-Beijerland Maart 2014 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van [Datum vergadering]

De griffier,

E.G. Bunt

De voorzitter,

K.Tigelaar

In afschrift aan: