Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening Ibb Starterslening gemeente Oud-Beijerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Ibb Starterslening gemeente Oud-Beijerland
CiteertitelVerordening Ibb Starterslening gemeente Oud-Beijerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordening Ibb Starterslening gemeente Oud-Beijerland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2015nieuwe regeling

20-01-2015

Het Kompas, 20-02-2015

z-15.17327

Tekst van de regeling

Intitulé

Titel: Verordening Ik bouw betaalbaar (Ibb)-Starterslening Oud-Beijerland

 

Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de Nederlandse gemeenten, de IbbStarterslening ontwikkeld. De IbbStarterslening biedt een opstap om een eerste koopwoning zelf te bouwen. Het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en de toegekende IbbStarterslening dient middels een eerste hypotheek bij een bank naar keuze volgens de actuele normen van NHG te worden gefinancierd. De IbbStarterslening wordt verstrekt uit een (revolverend) fonds van de gemeente bij SVn en is bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Na afloop van drie jaar wordt op basis van een inkomenstoets de hoogte van de rente en aflossing voor een volgende periode vastgesteld. De Productspecificaties, Procedures en Uitvoeringsregels kunnen niet worden aangepast. De gemeente bepaalt het beleid en stelt in de Verordening doelgroep en het toepassingsbereik vast.

 

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. <datum>;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening IbbStarterslening

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de IbbStarterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;

 • c)

  Gemeenterekening IbbStarterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, IbbStartersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d)

  IbbStarterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • e)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Oud-Beijerland heeft een gemeenterekening IbbStarterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Ibb Starterslening kan worden toegekend. De gemeenterekening IbbStarterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • -

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

  • -

   Voor het verwerven van woningen die deel uitmaken van een door de gemeenteraad en/of het college geselecteerd nieuwbouwproject onder regeling “ik bouw betaalbaar” en waarbij de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 174.688 voor een tussenwoning en € 190.053 voor een hoekwoning of het maximum volgens de meest actuele normen van de NHG. Meerwerk is toegestaan voor de berekening van de hoogte van de IbbStarterslening, mits wordt voldaan aan de eisen onder de Regeling “Ik bouw betaalbaar” en past binnen de actuele NHG-normen en productspecificaties starterslening A.

   Het college kan besluiten bovengenoemde bedragen per aan te wijzen project bij te stellen.

   3.De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Oud-Beijerland heeft een budget vastgesteld dat t dat beschikbaar is voor het toekennen van IbbStartersleningen. Daarnaast zal zij in de toekomst wellicht meer budget hiervoor beschikbaar stellen.

 • 2.

  IbbStartersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oud-Beijerland en SVn, alsmede de aanvullende overeenkomst daarop.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een IbbStarterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 25% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 45.000. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de IbbStarterslening, geldende actuele NHG normen.Bovengenoemd bedrag en percentage kunnen door het college per project worden bijgesteld.

 • 3.

  De IbbStarterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 4.

  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag IbbStarterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de IbbStarterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5.

  Zowel de eerste hypotheek als de IbbStarterslening moeten worden verstrekt met NHG. Tot zekerheid voor de verplichtingen uit hoofde van de Regeling “Ik bouw betaalbaar” wordt een derde hypotheek gevestigd ten behoeve van de gemeente.

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van IbbStartersleningen nadere voorschriften verbinden. Bij het toekennen van een IbbStarterslening verbindt het college in elk geval de voorwaarde dat uitbetaling van de IbbStarterslening geschiedt door middel van een bouwdepot aan de hand van de laatste factuur of facturen die tijdens de bouw aan de Aanvrager worden uitgereikt. Dat betekent dat de Aanvrager eerst zijn eigen middelen en hypothecaire geldlening van zijn eerste hypotheekverstrekker zal moeten inzetten voor de verwerving van zijn nieuw te bouwen woning.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de IbbStarterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier IbbStarterslening verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit IbbStarterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de IbbStarterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een IbbStarterslening zijn van toepassing: 'Algemene bepalingen voor geldleningen', 'Productspecificaties Starterslening (A)', 'Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening' en 'Toelichting op een Starterslening', zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oud-Beijerland en Svn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Ibb Starterslening gemeente Oud-Beijerland'.

 

Aldus vastgesteld te Oud-Beijerland op 'datum'