Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten 2016, verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verorde­ning lijkbezorgingsrechten 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1 a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017n.v.t.

24-11-2015

Gemeenteblad, 31-12-2015

z-15.19955

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015, nr. Z-15.19955;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2016).

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan het Dievenpad;

 • b.

  bijzondere begraafplaats: de R.K. begraafplaats achter de R.K. Kerk in de Karel

  Doormanstraat

 • c.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een

natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

gelegenhheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  algemeenkindergraf: een algemeen graf, uitsluitend bestemd voor het begraven van kinderen beneden de 12 jaar;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder kelder daaronder begrepen, waarvoor

aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen

bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

g.urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend

recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen;

 • h.

  as: de as van een overleden persoon;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt

verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenktekens op een graf:

 • m.

  gedenkteken: een voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften

en/of figuren;

n.beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding over de

gemeentelijke begraafplaats of degene die hem vervangt;

o.rechthebbende: een natuurlijk of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht is

verleend voor een particulier graf, urnengraf of urnennis.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en, daar waar aangegeven, met de bijzondere begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 - Belastingjaar

1 Met betrekking tot de rechten, genoemd in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel, die per jaar worden geheven (onderhoud per jaar) is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2 Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel (afkoop onderhoud) is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 - Wijze van heffing

1 De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag, met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

2Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekengemaakt.

Artikel 7 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

voor dejaarlijks verschuldigde rechten

1 De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel (afkoop onderhoud) zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2 De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel(onderhoud per jaar) zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar (1 januari).

Artikel 8 - Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde

  termijn.

Artikel 10 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2015 van 2 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2016'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland van 8 december 2015.

De griffier, de voorzitter,

E.G. Bunt K. Tigelaar

 

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2016'

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

 

1.1.1

Particulier graf 2-laags:

-voor een periode van 40 jaar

-voor een periode van 25 jaar

-voor een verlenging met 10 jaar

 

 

1.976,15

1.235,05

501,25

1.1.2

Particulier graf 1-laags:

-voor 25 jaar

-voor een verlenging met 10 jaar

 

 

619,40

251,35

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

 

 

1.2.1

-voor een periode van 25 jaar

-voor een verlenging met 10 jaar

469,45

187,80

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:

 

 

1.3.1

-voor een periode van 25 jaar

-voor een verlenging met 10 jaar

469,45

187,80

Hoofdstuk 2 Gebruik algemeen graf

2.1

Voor het gebruik van een algemeen graf wordt geheven:

 

 

2.1.1

-voor een periode van 15 jaar

185,50

2.1.2

-voor een kindergraf

0,00

Hoofdstuk 3 Begraven op de begraafplaats en de bijzondere begraafplaats

3.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven

 

 

451,90

3.2

Voor het begraven van een overledene van 2 jaar en ouder tot

12 jaar, wordt geheven

 

 

225,90

3.3

Voor het begraven van een overledene beneden 2 jaar wordt geheven

 

 

112,95

3.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1, 3.2 en 3.3 verhoogd met:

 

 

145,95

3.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan de tijden zoals aangegeven in de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats.

 

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn wordt geheven :

 

 

4.1.

In een urnennis, urnentuin of particulier graf

94,45

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud begraafplaats

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, wordt geheven:

 

 

5.1.1

voor de aanleg van een grafkelder

1.497,60

5.1.2

voor het plaatsen van gedenktekenen of andere voorwerpen; per vergunning

129,80

 

 

 

 

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats c.q. een grafruimte, wordt geheven per grafruimte per jaar

 

 

5.2.1

voor een particulier graf

107,40

5.2.2.

voor een algemeen graf

68,90

5.2.3

voor een algemeen kindergraf

68,90

5.2.4

voor een particulier urnengraf dan wel urnennis

26,00

 

 

 

 

5.3

Vervallen

 

 

 

 

 

 

5.4

Afkoop onderhoud

 

 

5.4.1

Particulier graf en particulier urnengraf/urnennis:

de rechten als bedoeld in onderdeel 5.2.1 en 5.2.4 kunnen worden afgekocht:

 

·door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

 

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

10 jaar

25 jaar

40 jaar

Vermenigvuldigings-

factor:

Part. graf: Urnengraf/nis:

8 : € 859,20 € 208,00

20 : € 2.148,00 € 520,00

28 : € 3.007,20 ------------

 

 

5.4.2

Algemeen graf: de rechten als bedoeld in onderdeel 5.2.2 en 5.2.3 kunnen worden afgekocht:

 

 

 

·Door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

 

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

5 jaar

10 jaar

15 jaar

Vermenigvuldigings-factor:

 

4 : € 275,60

8 : € 551,20

12 : € 826,80

 

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

6.1

Voor het schouwen van een overledene door een gemeente- lijke lijkschouwer wordt geheven:

142,50

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van graven en urnennissen

7.1.1

Voor het wijzigen rechthebbende graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

 

 

26,40

7.1.2

Voor het wijzigen rechthebbende van urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

 

 

26,40

7.1.3

Voor het wijzigen rechthebbende van urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

 

 

26,40

Hoofdstuk 8 Opgraven, ruimen en verstrooien

8.1

Voor het opgraven van een overledene wordt geheven

310,05

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

 

 

310,05

8.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

 

 

310,05

8.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

 

8.4.1

uit een particulier graf

310,05

8.4.2

uit een urnengraf

90,45

8.4.3

uit een urnennis

90,45

8.5

Bij het weer terugplaatsen c.q. herbegraven van de asbus wordt geheven

 

 

90,45

8.6

Bij het weer terugplaatsen van de asbus in een particulier graf wordt geheven

 

 

90,45

8.7

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

 

8.7.1

in een particulier graf

90,45

8.7.2

op de verstrooiingsplaats

90,45

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

9.1

Voor het gebruik van de aula tijdens de begrafenisplechtigheid wordt geheven

 

 

335,50

9.2

Voor het gebruik van de aula ten behoeve van condoléance anders dan op de dag van de begrafenis, wordt geheven

 

 

335,50

9.3

Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier

19,35

9.4

Voor het opbaren van een lijk in de daarvoor bestemde ruimte wordt geheven per etmaal

 

 

29,05

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2015.

De griffier van Oud-Beijerland,

E.G. Bunt