Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland houdende regels met betrekking tot reiskostenvergoeding Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of bij afwezigheidsituaties 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland houdende regels met betrekking tot reiskostenvergoeding Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of bij afwezigheidsituaties 2017
CiteertitelReiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of bij afwezigheidsituaties 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2007, de de regeling vergoeding dienstreizen 2007 en de fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer gemeente Oud-Beijerland 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3:22 CAR-UWO
 2. artikel 160 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2017nieuwe regeling

27-02-2017

Gemeenteblad 2017, 102277

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of bij afwezigheidsituaties 2017

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland;

 

gelet op artikel 3:22  van de CAR-UWO;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

gelet op de instemming van de commissie voor georganiseerd overleg van 10 februari 2017;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de navolgende ‘Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of afwezigheid’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

CAR-UWO

 • -

  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

   

Medewerker

 • -

  de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a, van de CAR-UWO;

   

Woon-werkverkeer

 • -

  het heen en weer reizen tussen de woning of verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling.

   

Dienstreis

 • -

  de noodzakelijke verplaatsing als gevolg van een door of namens het bevoegd gezag verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling;

Reis-en verblijfkosten de in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten.

Artikel 2 Woon-werkverkeer

 • 1.

  Gemeente Oud-Beijerland vergoedt de reiskosten voor woon-werkverkeer met de fiscaal toegestane netto vergoeding per kilometer. Deze vergoeding bedraagt € 0,19 netto per kilometer.

 • 2.

  De medewerker van wie de afstand van de woning tot de plaats van tewerkstelling, meer dan 5 kilometer enkele reis bedraagt, heeft recht op een vergoeding van de daadwerkelijk afgelegde kilometers.

 • 3.

  Gemeente Oud-Beijerland stelt voor iedere medewerker de snelste reisafstand via de ANWB routeplanner vast (http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner).

 • 4.

  De medewerker heeft aanspraak op vergoeding van de aantoonbaar gemaakte kosten voor het heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling met het openbaar vervoer op basis van het goedkoopste tarief tweede klas op basis van de kosten van een jaarabonnement.

 • 5.

  De medewerker is verplicht om bij wijzigingen van woonadres of aantal werkdagen minimaal 4 weken voorafgaand aan de wijziging een nieuwe aanvraag reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in te dienen.

 • 6.

  Voor medewerkers die reizen met de auto en minder dan 5 dagen per week werken wordt de reiskostenvergoeding naar rato berekend op basis van het gemiddelde aantal werkdagen per week.

   

Artikel 3 Individueel KeuzeBudget reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  Een medewerker kan verzoeken om in aanmerking te komen voor uitruil van (een deel van) zijn Individuele Keuzebudget voor een reiskostenvergoeding.

 • 2.

  Indien aan de fiscale voorwaarden voor belastingvrije verstrekking ingevolge de WKR wordt voldaan, kent de werkgever de reiskosten netto toe.

 • 3.

  De vergoeding voor de medewerker wordt vastgesteld op basis van het vaste reispatroon dat door het bevoegd gezag voor de medewerker is vastgesteld. De reisafstand wordt bepaald aan de hand van de routeplanner van de ANWB met als optie de snelste route.

 • 4.

  Aan de totale reisafstand (heen-en terugreis) is geen maximum gesteld.

 • 5.

  De aanvullende vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer bedraagt maximaal de persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker voor het betreffende jaar.

 • 6.

  De persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker wordt bepaald door het aantal woon-werkverkeer kilometers te vermenigvuldigen met de fiscaal vrije vergoeding voor woon-werkverkeer die door de belastingdienst is goedgekeurd.

 • 7.

  De persoonlijke fiscale ruimte van de medewerker wordt verminderd met de eventuele vergoeding woon-werkverkeer die de medewerker in het betreffende jaar heeft ontvangen.

 • 8.

  De Belastingdienst gaat er vanuit dat je minimaal 70% van de 214 werkdagen ook daadwerkelijk naar je werk hebt gereisd.

 • 9.

  Wanneer de medewerker langer dan zes weken aaneengesloten afwezig is geweest, wordt deze afwezigheid in de berekening meegenomen.

 • 10.

  Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst of door de werkgever bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, kan voor rekening van de medewerker gebracht worden.

 • 11.

  Werkgever is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die de uitruil heeft of kan hebben voor de medewerker op het brutoloon sociale verzekeringen, de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen en bijdragen en andere thans niet voorziene gevolgen.

Artikel 4 Uitbetaling

 • 1.

  De vergoeding van de reiskosten wordt eenmaal per kalendermaand bij het salaris als vaste vergoeding aan de medewerker welke de aanvraag heeft ingediend, uitbetaald.

 • 2.

  Bij het uitbetalen van de vergoeding wordt de afwezigheid in verband met verlof- en feestdagen verrekend door maandelijks 11/144 van het berekende bedrag per jaar uit te betalen.

Artikel 5 Dienstreizen

 • 1.

  Gemeente Oud-Beijerland verstrekt een vergoeding aan de medewerker voor afgelegde kilometers bij dienstreizen. De medewerker legt de dienstreis in principe af met het openbaar vervoer. Als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk of niet doelmatig is mag de dienstreis met eigen vervoer worden gemaakt. De vergoeding voor dienstreizen bedraagt € € 0,28 per kilometer.

 • 2.

  Gemeente Oud-Beijerland stelt de snelste reisafstand via de ANWB routeplanner vast (http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner.

 • 2.

  Als een medewerker reist met het openbaar vervoer vergoedt de gemeente de werkelijke kosten onbelast op basis van het goedkoopste tarief tweede klas.

 • 3.

  Gemeente Oud-Beijerland vergoedt de kilometers bij dienstreizen met eigen vervoer per afgelegde kilometer.

 • 4.

  Gemeente Oud-Beijerland verstrekt een vergoeding aan de medewerker voor alle overige reis- en verblijfkosten bij een dienstreis, zoals parkeer-, tol- en pontgelden.

 • 5.

  Als een medewerker een dienstreis maakt op een werkdag en niet vanuit de plaats van tewerkstelling vertrekt, wordt de kosten voor de dienstreis vergoed, met aftrek van de vergoeding woon-werkverkeer.

 • 6.

  De vergoeding van de reis- en verblijfkosten gebeurt op basis van declaratie, achteraf. Hiervoor gebruikt de medewerker het bij deze regeling behorende declaratieformulier.

 • 7.

  De medewerker dient de declaratie uiterlijk in de laatste week van de maand waarover gedeclareerd wordt, in.

 • 8.

  In uitzondering op lid 1, kan aan een medewerker een vaste vergoeding worden verstrekt. De medewerker kan hiervoor een aanvraag doen bij P&O. De medewerker die boven het bedrag van € 500, - per jaar uitkomt aan kosten voor dienstreizen en onkosten, komt hiervoor in aanmerking.

Artikel 6 Vergoeding reiskosten bij studie

 • 1.

  In het personeelsgesprek worden de afspraken vastgelegd met betrekking tot de redelijkerwijs te maken kosten, waaronder reiskosten. De hoogte van de vergoeding voor de reiskosten bij studie wordt hierin opgenomen. Dit kan variëren van een vergoeding op basis van de werkelijke kilometers (verplichting tot het volgen van de cursus is dan een vorm van dienstreis) volgens het maximaal toegestane fiscale bedrag per kilometer tot een vergoeding op basis van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer op basis van het goedkoopste tarief tweede klas.

 • 2.

  Als een medewerker reiskosten bij studie maakt en declareert op een werkdag en niet vanuit de plaats van tewerkstelling vertrekt, worden de kosten conform afspraken vergoed, met aftrek van de kosten woon-werkverkeer.

Artikel 7 Vergoeding reiskosten bij afwezigheid

 • 1.

  Als in geval van afwezigheid, gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken niet is gereisd, wordt de betaling van de reiskostenvergoeding na 6 weken, gerekend vanaf de eerste dag van afwezigheid, stopgezet. De betaling van de vergoeding wordt hervat op het moment dat de medewerker de werkzaamheden weer geheel of gedeeltelijk hervat.

 • 2.

  Medewerkers die om die reden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, kunnen bij bezoeken aan de Arbodienst een dienstreisdeclaratie indienen.

Artikel 8 Verrekenen teveel ontvangen vergoedingen

 • 1.

  Als blijkt dat een medewerker meer reiskosten vergoed heeft gekregen dan waar recht op bestond, dan wordt het te veel uitbetaalde met hem (met terugwerkende kracht) verrekend. Het doorgeven van wijzigingen is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker, zie artikel 2.5.

 • 2.

  Als blijkt dat een medewerker te weinig reiskosten vergoed heeft gekregen dan waar recht op bestond, dan wordt het te weinig uitbetaalde met hem) met terugwerkende kracht) verrekend.

Artikel 9 Overige bepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet of in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Artikel 10 Inwerkingtreding/citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2017 en kan worden aangehaald als de ‘Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of bij afwezigheidsituaties 2017’.

Met de inwerkintreding van deze regeling vervalt de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2007, de regeling vergoeding dienstreizen 2007 en de regeling fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer gemeente Oud-Beijerland 2016.

Oud-Beijerland,

Vastgesteld in de collegevergadering van 27 februari 2017,

burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

R.S.M. Heintjes,

secretaris.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld,

burgemeester.