Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Bezwaar- en beroepschriften, verordening inzake de behandeling van

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezwaar- en beroepschriften, verordening inzake de behandeling van
CiteertitelBezwaar- en beroepschriften, verordening inzake de behandeling van
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200017-02-2014Bezwaar- en beroepschriften, verordening inzake de behandeling van

25-09-2000

De Schakel, 28-09-2000

007813

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezwaar- en beroepschriften, verordening inzake de behandeling van

De raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oud-Beijerland, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de gemeentewet;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende

VERORDENING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente door of namens hetwelk de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt is gegeven;

 • b.

  beroepsorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente, waarop beroep tegen een door een ander genomen bestuursorgaan genomen beslissing is opengesteld.

Artikel 2 Toepassingsgebied van de verordening

 • 1

  Indien in enigerlei regeling de mogelijkheid is opengesteld tegen een door of namens een bestuursorgaan van de gemeente gegeven beschikking voorziening te vragen bij het beschikkend bestuurs- c.q. beroepsorgaan, gelden ten aanzien van die voorziening de bepalingen van deze verordening, voor zover bij of krachtens die regeling niet anders wordt bepaald.

 • 2

  Deze verordening is niet van toepassing op de behandeling van:

  • a.

   bezwaarschriften betrekking hebbende op:1. bestemmingsplannen of herzieningen daarvan; 2. onteigening in het belang van de volkshuisvesting; 3. aanslagen in gemeentelijke belastingen en retributies;

  • b.

   bezwaarschriften als bedoeld in de Algemene Bijstandswet;

  • c.

   bezwaarschriften ingevolge de procedureregeling methodische functiewaardering.

Hoofdstuk 2 De behandeling van bezwaar- c.q. beroepschriften algemeen

Artikel 3 Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift

 • 1

  Het bezwaar- c.q. beroepschrift dient, met inachtneming van het bepaalde in de desbetreffende wet of verordening, ter emeentesecretarie te worden ingediend.

 • 2

  Op het ingediende bezwaar- c.q. beroepschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

Artikel 4 Machtiging

 • 1

  Een gemachtigde moet een schriftelijke en door de belanghebbende ondertekende machtiging overleggen, tenzij hij als advocaat of procureur is ingeschreven of de belanghebbende met de gemachtigde verschijnt.  

 • 2

  Een exemplaar van het verslag, als bedoeld in artikel 7:7 en 7:21 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt aan de belanghebbenden gezonden.  

Hoofdstuk 3 De behandeling van bezwaar- c.q. beroepschriften door burgemeester en wethouders en burgemeester

Artikel 6 Horen

Indien burgemeester en wethouders dienen te beslissen op een bezwaar- c.q. beroepschrift, geschiedt het horen van de belanghebbenden door een uit het college gevormde commissie, bestaande uit één of twee leden van het college en één of meer door het college aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 7 Opdracht hoorplicht aan ambtenaren

Indien het beschikkend bestuurs- c.q. beroepsorgaan de burgemeester of het college van de burgemeester en wethouders is, kan de burgemeester c.q. het college het horen van de belanghebbenden opdragen aan een commissie, bestaande uit tenminste twee door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 8 Advies

De in de artikelen 7 en 8 (moet zijn: 6 en 7) bedoelde commissie brengen aan het beschikkend bestuurs- c.q. beroepsorgaan advies uit mer betrekking tot de op het bezwaar- c.q. beroepschrift te nemen beslissing. Zij doen dit op een zodanig tijdstip, dat dat orgaan binnen de bij wet of gestelde, eventueel verdaagde, termijn waarbinnen op het bezwaar- c.q. beroepschrift moet worden beslist, een beslissing kan nemen. Bij het advies wordt het ontwerp van het naar de mening van de commissie te nemen besluit overlegd.

Hoofdstuk 4 De behandeling van bezwaar- c.q. beroepschriften door de raad

Afdeling 1 Adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften

Artikel 9 Taak van de adviescommissie

De door de raad te nemen beslissingen op bezwaar- c.q. beroepschriften worden voorbereid door een adviescommissie, genaamd: adviescommissie voor de bezwaar- en beroepschriften, zoals bedoeld in artikel 7:13 juncto 7:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10 Samenstelling van de adviescommissie

 • 1

  De adviescommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid.

 • 2

  De leden en het plaatsvervangend lid van de adviescommissie worden door de raad op aanbeveling van burgemeester en wethouders benoemd. Een van de drie leden wordt door de raad op aanbeveling van burgemeester en wethouders als voorzitter aangegewezen.

 • 3

  Bij verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van de adviescommissie, daartoe door de adviescommissie uit haar midden aangewezen.

 • 4

  Tot lid, respectievelijk plaatsvervangend lid van de adviescommissie zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van de raad en het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   leden van een gemeentelijke commissie waaraan bevoegdheden van de raad of het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend;

  • c.

   ambtenaren door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, alsmede zij die in dienst van de gemeente op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 11 Zittingsduur

 • 1

  De leden van het plaatsvervangende lid van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaren; zij kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

 • 2

  De raad ontslaat de leden en het plaatsvervangend lid:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   zij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, bij deze verordening onverenigbaar verklaard met het lidmaatschap van de adviescommissie;

  • d.

   als zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegen misdrijf zijn veroordeeld;

  • e.

   als zij ingevolge onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld;

  • f.

   als zij naar het oordeel van de raad door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengen aan het in hen gestelde vertrouwen; een dergelijk besluit is alleen geldig indien tenminste tweederde der aanwezige raadsleden zich in een raadsvergadering daarmede kan verenigen.

Artikel 12 Secretariaat

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer ambtenaren aan, die als secretaris aan de adviescommissie word(en)t toegevoegd. Zij voorzien tevens in de plaatsvervanging.

Afdeling 2 De procedure

Artikel 13 Het voorleggen aan de adviescommissie

De voorzitter van de raad zendt een bezwaar- c.q. beroepschrift terstond na ontvangst toe aan de voorzitter van de adviescommissie.

Artikel 14 Vooronderzoek

 • 1

  De voorzitter van de adviescommissie draagt er zorg voor, dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaar- c.q. beroepschrift ter zitting genoegzaam voor te bereiden.

 • 2

  Hij is te dien einde bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen.

Artikel 15 Vergaderingen

 • 1

  De voorzitter belegt een vergadering telkens als dit voor de behandeling van één of meer bezwaar- c.q. beroepschriften noodzakelijk is.

 • 2

  Hij draagt zorg voor de oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda.

 • 3

  Voor het houden van de vergaderingen van de adviescommissie is vereist, dat behalve de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter tenminste twee leden of plaatsvervangend leden aanwezig zijn. Bij afwezigheid of ontstentenis van een lid roept de voorzitter een plaatsvervangend lid op.

 • 4

  Indien het voor het houden van een vergadering vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan door de voorzitter, met een tussentijd van tenminste vierentwintig uur, een nieuwe vergadering worden belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden beraadslaagd en besloten.

Artikel 16 Inwinnen van inlichtingen

 • 1

  De adviescommissie is bevoegd de indiener van het bezwaar- c.q. beroepschrift of diens vertegenwoordiger en – ingeval van behandeling van een beroepschrift - het orgaan, dat de in beroep aangevochten beslissing heeft genomen of een vertegenwoordiger daarvan nadere inlichtingen te vragen.

 • 2

  Tevens is de adviescommissie bevoegd aan de naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende hoofden van gemeentelijke diensten en bedrijven de nodige inlichtingen te vragen omtrent zaken, welke haar ter advisering zijn voorgelegd.

 • 3

  Voorts is de voorzitter van de adviescommissie bevoegd uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de adviescommissie advies van andere deskundigen, geen ambtenaren van de gemeente zijnde, in te winnen.

Artikel 17 Niet-deelneming aan de behandeling

De leden en het plaatsvervangend lid van de adviescommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar- c.q. beroepschrift, waarbij zij op enigerlei wijze direct of indirect zijn betrokken.

Artikel 18 Openbaarheid van de zittingen

De zittingen van de adviescommissie zijn openbaar. Plaats en tijdstip van de zitting worden tijdig ter openbare kennis gebracht.

Artikel 19 Raadkamer

 • 1

  Na afloop van de zitting beraadslaagt en beslist de adviescommissie met gesloten deuren over het door haar aan de raad uit te brengen advies. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 2

  De adviezen worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In geval een advies niet met algemene stemmen tot stand is gekomen, kan de minderheid verlangen, dat haar zienswijze in het advies wordt vermeld. Bij staking der stemmen wordt de onderscheiden zienswijzen vermeld.

Artikel 20 Uitbrengen van het advies

 • 1

  De adviescommissie brengt het gemotiveerde advies aan de raad uit op een zodanig tijdstip, dat de raad binnen de bij wet gestelde, eventueel verdaagde termijn, waarbinnen op het bezwaar- c.q. het beroepschrift moet worden beslist, een beslissing kan nemen.

 • 2

  Bij het advies wordt het ontwerp van het naar de mening van de adviescommissie door de raad op het bezwaar- c.q. beroepschrift te nemen besluit overlegd, alsmede alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

 • 3

  De adviescommissie zendt het advies aan de voorzitter van de raad met het verzoek het op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad te plaatsen.

 • 4

  De voorzitter van de adviescommissie wordt in de gelegenheid gesteld in de vergadering van de raad het advies van de adviescommissie toe te lichten.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling.

 • 3

  Met ingang van die dag vervallen de bij besluit van 2 februari 1978 respectievelijk 17 april 1978 vastgestelde “Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ingevolge de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen I en II.”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 september 2000.

De secretaris,     De voorzitter,