Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Delegatiebesluit 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2005
CiteertitelDelegatiebesluit 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200501-01-2016Delegatiebesluit 2005

25-04-2005

De Schakel, 28-04-2005

050426

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2005

De raad van de gemeente Oud-Beijerland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. nr. 050426 ,

overwegende dat het aanbeveling verdient zijn delegatiebesluit van 24 maart 1997 integraal te herzien,

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

Artikel 1  

I. zijn bevoegdheden, als vermeld in kolom 2 jo. kolom 4 van de bij dit besluit behorende bijlage, over te dragen aan het college, zoals vermeld in kolom 5 jo. kolom 6 (waar in kolom 6 staat vermeld: delegatie); bij de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheden, zoals vermeld in kolom 2, wordt het volgende in acht genomen:

  • a.

    als algemene voorwaarde geldt dat, indien van toepassing, door het college wekelijks verslag wordt gedaan van de gevallen waarin en de wijze waarop zij de door de raad gedelegeerde bevoegdheden heeft uitgeoefend (middels de College-besluitenlijst, de zg. ‘C-lijst’);

  • b.

    als bijzondere voorwaarden gelden de in kolom 7 van de bij dit besluit behorende bijlage vermelde voorwaarden/opmerkingen;

II. te bepalen dat dit besluit in de plaats treedt van eerdere besluiten van de raad, betrekking hebbend op delegatie van bevoegdheden aan het college, die met dit besluit komen te vervallen (delegatie van bevoegdheden aan externen wordt door dit besluit niet gewijzigd en blijft ongewijzigd van kracht);

III. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit 2005;

IV. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 mei 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2005.

De griffier,           De voorzitter,

K. van ‘t Hart       B.B.M. van der Hart