Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Subsidieverordening, algemeen beleidsregels, 2e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening, algemeen beleidsregels, 2e wijziging
CiteertitelSubsidieverordening, algemeen beleidsregels, 2e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2009n.v.t.

26-02-2008

De Schakel, 06-03-2008

010147

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening, algemeen beleidsregels, 2e wijziging

Het college van de gemeente Oud-Beijerland;gelezen het voorstel van het college van 6 maart 2006 en 6 maart 2007;gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de tweede wijziging van deBeleidsregels Algemene subsidieverordening Oud-Beijerland 2006:

Artikel I Wijziging beleidsregels

De Beleidsregels Algemene subsidieverordening Oud-Beijerland 2006 worden als volgt gewijzigd.Paragraaf 5 (Beleidsregels m.b.t. eenmalige subsidies), punt 3 van het onderdeel procedure (de voorwaarden) komt er als volgt uit te zien (de gearceerde delen zijn de echte wijzigingen/toevoegingen):

 • 1.

  De aanvraag moet voldoen aan de definitie van een project. Een project wordt gedefinieerd als: “een activiteit die niet tot de kernactiviteiten van een instelling behoort, begrensd in de tijd is en gericht is op een doelgroep die binnen de prioriteiten van het subsidiebeleid valt”. Ook activiteiten in het kader van een jubileum worden gesubsidieerd, mits de activiteiten voldoen aan de beleidsregels van het projectenfonds.

 • 2.

  De activiteit moet een openbaar, publieksgericht karakter hebben. De activiteit mag zich niet beperken tot het ledenbestand van een vereniging of de gebruikersgroep van een instelling. De activiteit richt zich op de betrokken doelgroep in algemene zin. Samenwerking met andere instellingen verdient de voorkeur.

 • 3.

  In het geval er sprake is van een regionale activiteit dient de activiteit ook duidelijk van belang te zijn voor de inwoners van Oud-Beijerland (zie regels ten aanzien van regionale subsidies bij paragraaf 8).

 • 4.

  Er moet sprake zijn van een aanvulling op en/of een vernieuwing van het bestaande aanbod van activiteiten (geen doublures). Een activiteit is vernieuwend als die nog niet eerder door een instelling uit Oud-Beijerland (of de Hoeksche Waard in het geval van een regionale activiteit) is uitgevoerd. Ook is een activiteit vernieuwend als het niet eerder is gesubsidieerd d.m.v. het projectenfonds.

 • 5.

  Een activiteit/project wordt voor maximaal 3 jaar als aanvullend/vernieuwend aangemerkt. Daarnaast kan een bestaande activiteit voor subsidie in aanmerking komen, mits aan deze activiteit een vernieuwend/aanvullend onderdeel wordt toegevoegd.

 • 6.

  De subsidie mag niet overlappen met een al verleende subsidie en is niet bedoeld voor de ondersteuning van goede doelen.

Paragraaf 10 wordt als volgt gewijzigd:De gehele tekst vervalt en wordt vervangen door: In artikel 16, 17 en 18 zijn allerlei algemene verplichtingen voor de gesubsidieerde instellingen geformuleerd. Als de instelling zelf niets aangeeft gaan wij ervan uit dat van een dergelijke situatie geen sprake is en controleren wij niet. Indien daartoe aanleiding is kan een nader onderzoek worden ingesteld.

Paragraaf 11 en 14 vervallen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersd.d. 26 februari 2008,K. Tigelaar,        J. Brouwer voorzitter,           secretaris