Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Privacyverordening verwerking persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyverordening verwerking persoonsgegevens
CiteertitelPrivacyverordening verwerking persoonsgegevens gemeente Oud-Beijerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 96
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2007n.v.t.

26-02-2007

De Schakel, 01-03-2007

010279

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverordening verwerking persoonsgegevens

De raad van de gemeente Oud-Beijerland,gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2007 nr. 070333,gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (artikel 96 en 100),besluit vast te stellen:Privacyverordening verwerking persoonsgegevens.

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:wet: Wet bescherming persoonsgegevens;wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;college: college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland;verantwoordelijke: college of burgemeester (zie artikel 3);persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; beheerregeling: regeling als bedoeld in artikel 14 van de wet GBA;reglement: reglement voor de gemeentelijke basisadministratie;verstrekken van gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Artikel 2 Bereik van de verordening

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens waarop de wet van toepassing is.

 • 2.

  De verordening is tevens van toepassing op de basisadministratie persoonsgegevens welke door de gemeente wordt bijgehouden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke

 • 1.

  Het college is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, met uitzondering van die bedoeld in het volgende lid.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de taken van de burgemeester.

 • 3.

  De bekendmaking van de gegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens geschiedt door de verantwoordelijke.

Artikel 4 Beheerder

 • 1.

  Als beheerder van de gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens fungeren de afdelingshoofden, ieder voor wat betreft de door hun afdeling bijgehouden verwerkingen.

 • 2.

  De beheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   het aanmelden van een door hem beheerde verwerking van persoonsgegevens bij de verantwoordelijke ten behoeve van de aanmelding als bedoeld in artikel 3 lid 3 en van de opneming in het openbare register als bedoeld in artikel 8;

  • b.

   het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen;

  • c.

   het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiligingsplannen en autorisatie).

Artikel 5 Beheerregeling

De hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking in het kader van de Wet GBA zijn in een Beheerregeling vastgelegd. De Beheerregeling ligt voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

Artikel 6 Verstrekkingen algemeen

Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens die niet vallen onder de werking van de Wet GBA worden genomen door het college met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Artikel 7 Verstrekkingen GBA

 • 1.

  Verstrekkingen als bedoeld in artikel 96-100 Wet GBA zijn nader geregeld in het Reglement.

 • 2.

  Verstrekkingen aan andere personen of instanties dan die vermeld in het Reglement mogen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke.

Artikel 8 Openbaar register

 • 1.

  Het college houdt een openbaar register bij waarin alle persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen.

 • 2.

  Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

Artikel 9 Verbanden met andere gegevensverwerkingen

 • 1.

  Koppeling en integratie van gegevens zoals bedoeld in artikel 9 van de wet (verenigbaar gebruik) mag alleen plaatsvinden op grond van een besluit van het college.

 • 2.

  Afschriften van deze besluiten dienen als aanhangsel aan het Reglement te worden toegevoegd en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel.

Artikel 10 Inzage en correctie van gegevens

 • 1.

  Iedere betrokkene kan op zijn verzoek kennisnemen van de op hem betrekking hebbende gegevens.

 • 2.

  Een verzoek tot kennisneming wordt schriftelijk of mondeling ingediend overeenkomstig het Reglement.

 • 3.

  Indien blijkt dat bepaalde gegevens onvolledig of onjuist zijn dan wel ten onrechte voorkomen, draagt de beheerder er voor zorg dat deze gegevens zo spoedig mogelijk worden aangevuld, verbeterd dan wel worden verwijderd.

 • 4.

  Een verzoek tot kennisneming of correctie kan geweigerd worden indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 11 Beveiligingsplan

Door de verantwoordelijke is een beveiligingsplan vastgesteld waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 12 Klachten

Een ieder kan zich schriftelijk met een klacht tot het college wenden, indien hij meent dat ten aanzien van hem is gehandeld in strijd met deze verordening of op grond van deze verordening vastgestelde regelingen.

Artikel 13 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Privacyverordening verwerking persoonsgegevens gemeente Oud-Beijerland”.

 • 3.

  Met in werking treding van deze verordening vervalt de werking van de “Privacyverordening Oud-Beijerland” d.d. 25 juni 1990.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2007.De griffier,                                                            de voorzitter,M. Walrave                                                           A. Latenstein van Voorst - Woldringh