Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 156
 2. Gemeentewet art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2012nieuwe regeling

25-05-2010

Het Kompas, 24 september 2010

Z 10-01260

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2010, nr. Z-10.01250; gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (Legesverordening 2010).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘kwartaal’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaan tot en met de laatste dag in de 3e kalendermaand daarna;

 • e.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • d.

  stukken, inlichtingen of naspeuringen, waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij een wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen is opgelegd;

 • e.

  stukken, inlichtingen of naspeuringen door gemeentebesturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • f.

  verklaring omtrent het gedrag, indien de afgifte uitsluitend een ideëel doel betreft.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand); 2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens); 5. hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 7. hoofdstuk 16 (kansspelen)

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2010’ van 14 december 2009 vervallen met ingang 1 juli 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

 • 3

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is: nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen.

 • 5

  Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2010.

De griffier,   De voorzitter,

E.Bunt          K. Tigelaar

Tarieventabel leges 1  

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010 (gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 25-5-2010)

Raadsbesluit 25 mei 2010 Gemeente Oud-Beijerland

 

<vet>Indeling tarieventabel </vet>

Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken (VOG, legalisatie e.a.) Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Hoofdstuk 12 Leegstandwet Hoofdstuk 13 n.v.t. (Gemeentegarantie) Hoofdstuk 14 n.v.t. (Marktstandplaatsen) Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet Hoofdstuk 16 Kansspelen Hoofdstuk 17 Kinderopvang Hoofdstuk 18 Telecommunicatie Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer Hoofdstuk 20 Diversen Hoofdstuk 21 A.P.V.-vergunningen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 4 Vermindering Hoofdstuk 5 Teruggaaf Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Hoofdstuk 9 Sloopmelding Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte Hoofdstuk 5 n.v.t. (Leefmilieuverordening) Hoofdstuk 6 n.v.t. (Brandbeveiligingsverordening) Hoofdstuk 7 A.P.V.-vergunningen Hoofdstuk 8 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

<vet>Titel 1 Algemene dienstverlening </vet>

<vet>Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand</vet>

-invoegen tabellen-

<vet>Hoofdstuk 13 n.v.t. (gemeentegarantie)</vet>

 

<vet>Hoofdstuk 14 n.v.t. (marktstandplaatsen)</vet>

 

 

<vet>Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet</vet>

-invoegen tabellen- 

<vet>Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning </vet>

-invoegen tabellen-

 

<vet>Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn</vet>

-invoegen tabellen-

<vet>Hoofdstuk 5 N.V.T. (Leefmilieuverordening) </vet>

-invoegen tabel-

<vet>Hoofdstuk 7 A.P.V.-vergunningen </vet>3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in genoemd artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Oud-Beijerland: 

-invoegen tabellen-

Behorende bij het raadsbesluit van 25 mei 2010.

De griffier van Oud-Beijerland,

E.Bunt

Toelichting 1 Toelichting Verordening leges 2010

(gewijzigd bij raadsbesluit d.d 25 mei 2010)

<vet>Aanleiding </vet>Wijziging Algemene Plaatselijk Verordening (A.P.V.) gemeente Oud-Beijerland Inwerkingtreding Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) per 1 juli 2010.

De invoering van de Wabo is een allesomvattende operatie die uitstrekt van gemeenten, provincies etc. tot en met het rijk. De V.N.G. heeft de leden veel input gegeven op het gebied van verordeningen etc. Daar is zo veel mogelijk gebruik van gemaakt. Aanstaande adviezen en tips van de V.N.G zullen, indien noodzakelijk, in 2011 of 2012 worden gebruikt voor een optimalisering van de tarieventabel.

<vet>Algemene Plaatselijke Verordening </vet>Op 25 mei 2010 wordt door de raad besloten tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010. Omdat deze verordening artikelsgewijs wordt aangehaald in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 heeft deze vaststelling enkele tekstuele effecten in deze tabel. Op gebied van de kapvergunning en de in- en uitritvergunning zijn Wabo-aanpassingen gemaakt in de A.P.V. Inhoudelijk is een en ander bij het raadsvoorstel voor de A.P.V.-vaststelling verder uiteen gezet.

<vet>Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) </vet>Met ingang van 1 juli 2010 treedt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking. De tarieventabel van de Legesverordening 2010 was al zodanig ingericht dat met de komst van de Wabo er gemakkelijk ingepast kon worden.

<vet>Financiële consequenties </vet>Aan deze wijziging zijn geen financiële consequenties verbonden. Het onderzoek voor de kostprijsnotitie leges, wat kortgeleden is opgestart zal mogelijk effecten geven. Deze worden dan verwerkt in de begroting 2011-2014.

<vet>Mutaties </vet>Ten opzichte van de tabel behorende bij de legesverordening, die in de raadsvergadering van 14 december 2009 is vastgesteld is het volgende gewijzigd:

Titel 1 - blijft ongewijzigd Titel 2 - was gereserveerd om te vullen met de Wabo-relevante zaken, zodra bekend zou zijn, wanneer de Wabo in werking treedt. Dit is nu geconcretiseerd. Titel 3 - uitsluitend Hoofdstuk 7 (A.P.V.-vergunningen) is aangepast op basis van de mutaties in de A.P.V.-verordening. Hierbij zijn geen tariefswijzigingen gemoeid. Titel 4 - Tarieven bouwgerelateerde leges: deze titel verdwijnt. Titel 2 neemt dit nu in Wabo-proof-vorm over.

Enkele nieuwe onderdelen zijn toegevoegd:

2.3.3. Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (2.3.3.1 t/m 2.3.3.8); 2.3.4. Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit (2.3.4.6 en 2.3.4.7) 2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (2.3.12.1 en 2.3.12.2) 2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 2.3.14 Andere activiteiten (2.3.14.1, 2.3.14.2.1 en 2.3.14.2.2) 2.3.17 Advies (2.3.17.1 en 2.3.17.2) 2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen (2.3.18.1.1, 2.3.18.1.2 en 2.3.18.2) 2.4. Vermindering (2.4.1 en 2.4.2) 2.6 Intrekking omgevingsvergunning

 

<vet>Toelichting: </vet>2.3.3 Hier is gekozen voor een % van het bouwlegesbedrag en geen vaste bedragen, dit om te voorkomen dat de aanvrager van een relatief klein bouwwerk onredelijk zwaar wordt belast.

2.3.4 Voor dit onderdeel zijn tarieven berekend, die raakpunten hebben met de kostendekkendheid.

 

2.3.12 Deze tarieven zullen weinig of niet worden gebruikt. Maar om te voorkomen dat er voor een verleende dienst geen tarief kan worden berekend, wordt deze wel opgenomen in de tabel.

2.3.12 Idem.

2.3.17 Gekozen is om op basis van begrotingsconstructie een tarief te berekenen. Dit omdat de tarieven van de andere bestuursorganen e.d. nog niet bekend zijn.

2.3.18 Een verklaring van de gemeenteraad zal op basis van vast (kostendekkend) tarief worden opgenomen; de overige tarieven op basis van begrotingsconstructie. Dit ook met de reden als onder 2.3.17 genoemd.

2.4.1 Vermindering/verrekening zal tot 52 weken na verstrekking van het advies mogelijk zijn. Voorheen was dit gesteld op 26 weken. Bij gecompliceerde bouwprojecten zal dit minder tijdsdruk geven om eventuele gedachtenwisselingen tussen gemeente en aanvrager te laten plaatsvinden.

2.4.2 Dit onderdeel bevat een vermindering als sprake is van een gecombineerde aanvraag. Naarmate de aanvraag meer vergunningsplichtige activiteiten omvat, zal er sprake zijn van relatief minder administratief werk voor de beoordelende instantie(s).

2.5 Op grond van de Wabo kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk intrekken. Op basis van 2.5.2 zal teruggaaf van een gedeelte leges mogelijk zijn. Na deze periode niet meer. Het is dan niet reëel om de aanvrager te "belonen" met een in rekening te brengen legesbedrag. Er zal daarom een tarief van 0,00 worden vermeld. Dit om duidelijk te zijn.

In de huidige legesverordening is sprake van het feit dat een bouwvergunning in twee fasen kon worden aangevraagd(4.5.2.6 t/m 4.5.2.8). Dit is bij aanvraag van en omgevingsvergunning niet meer mogelijk. Wel kan een omgevingsvergunning (waarbinnen diverse vergunningen vallen) in twee fasen worden aangevraagd. De legesbedragen voor de desbetreffende onderdelen worden dan in rekening gebracht (zie 2.3.15).

De resterende tarieven zijn als het ware getransplanteerd van Titel 4 naar Titel 2 en hebben geen wijziging ondergaan.

<vet>Datum van ingang van heffing: </vet>In de raadsvergadering van 15 juni 2010 is besloten dat de datum van ingang van de heffing nader wordt bepaald door het college van burgemeester en wethouders. Dit omdat in de aanloop naar deze raadsvergadering van het rijk het bericht werd ontvangen dat de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) uitgesteld werd van 1 juli 2010 naar 1 oktober 2010. Omdat dit uitstel niet voor de eerste maal is, is tot deze formulering gekomen. Als de invoering per 1 oktober doorgaat, zal medio september door het college een besluit over de datum van ingang van de heffing worden genomen.