Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Marktgeldverordening 2010

14-12-2009

De Schakel, 17-12-2009

094442

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010

De raad van de gemeente Oud-Beijerland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009, nr. 094442; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet; gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2010. (Verordening marktgelden 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  marktterreinen : pleinen, straten en wegen, welke voor het houden van markten zijn aangewezen;

 • b.

  standplaats : een toegewezen plaats op een marktterrein;

 • c.

  een kwartaal : een kalenderkwartaal;

 • d.

  een halfjaar : een kalenderhalfjaar;

 • e.

  een jaar : een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven ter zake van het toewijzen, dan wel innemen van een standplaats en het hebben van voorwerpen op of boven de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde marktterreinen op de daarvoor aangewezen dagen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffingen en tarieven

 • 1

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een belastingtijdvak aangemerkt als een geheel belastingtijdvak.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1

  Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is afgegeven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, bon, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.  

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.  

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.  

 • 2

  Indien het marktgeld is geheven voor een periode van een half jaar of langer kan bij tussentijdse beëindiging van het gebruik door omstandigheden onafhankelijk van de wil van belastingplichtige op verzoek ontheffing worden verleend over het aantal volle maanden dat nog in de desbetreffende periode over is.  

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.  

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening marktgelden 2009 van 15 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgelden 2010'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2009.

De griffier,      de voorzitter,

 

E. Bunt            K. Tigelaar  

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening marktgelden 2010' 1  

<vet>Algemeen </vet>Alle in de verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzet&#xAC;belasting indien deze verschuldigd is.

<vet>Hoofdstuk 1 </vet>Het marktgeld, bedoeld in artikel 2, bedraagt voor het innemen van een standplaats voor elke aan de verkoopzijde(frontzijde) gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan, welke ingenomen wordt:

 • 1.

  per marktdag of gedeelte daarvan: &#x20AC; 2,63

 • 2.

  per kalenderkwartaal: &#x20AC; 30,20

 • 3.

  per kalenderhalfjaar: &#x20AC; 57,76

 • 4.

  per kalenderjaar: &#x20AC; 112,90

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2009.

De griffier van Oud-Beijerland,

 

E. Bunt

Toelichting 1 Toelichting op de 'Verordening marktgelden 2010'

Aan de raad,

Toelichting op de 'Verordening marktgelden 2010'

Omwille van de duidelijkheid en ter voorkoming van misverstanden kiezen we ervoor, evenals vorig jaar, om ook voor 2010 een volledig nieuwe verordening marktgelden vast te stellen. Inhoudelijk is de verordening, met uitzondering van de tarieven, niet gewijzigd.

Overeenkomstig het vastgestelde beleid zijn de tarieven ten opzichte van 2009 verhoogd met 1% inflatie.

Onderstaand zijn de gehanteerde en te hanteren tarieven weergegeven.

-invoegen tabel-

Het college van burgemeester en wethouders.