Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

30-11-2010

Het Kompas, 10-12-2010

Z-10.02569

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. Z-10.02569;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • 1.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienstbestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • 2.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

  2

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • 1.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • 2.

   het beperken van brandgevaar;

  • 3.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • 4.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • 5.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld inartikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening horende tarieventabel; 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,00. 

 • 4

  Belastingbedragen minder dan € 9,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.    Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 • 2

  Indien zich ten aanzien eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7 Termijn van betalingen

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toe- zending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De "Verordening brandweerrechten 2010" van 14 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2011". 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2010.

 

De griffier de voorzitter,

 

E.G. Bunt K.Tigelaar

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de 1  

AlgemeenAlle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:1.1.1 het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur: € 37,901.1.2 het verrichten van controlediensten door een beroepsfunctionaris, per personeelslid, per uur: € 68,60per personeelslid, per halfuur: € 34,301.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten exclusief materieel ten behoeve van bijvoorbeeld een circus of disco, per personeelslid, per uur: € 37,90

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:2.1.1 het reinigen en persen van brandslangen, per slang: € 19,202.1.2 het vulkaniseren van brandslangen, per pleister: € 11,652.1.3 het bendelen van brandslangen, per bendeling: € 11,15

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor hetbeschikbaar stellen, per etmaal, van een:3.1.1 brandslang: € 7,603.1.2 handbrandblusapparaat, exclusief vulling: € 7,603.1.3 verdeelstuk: € 7,603.1.4 straalpijp: € 7,60

Hoofdstuk 4 Verrichten van rookproeven4.1 Voor het verrichten van een rookproef wordt geheven, per uur: € 68,65

Hoofdstuk 5 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het controleren en reinigen van een gelaatstuk: € 34,355.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:5.2.1 het controleren/repareren van een ademluchttoestel, per uur: € 68,655.2.2 het vullen van een ademluchtcilinder: € 5,605.3 het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van een ademluchttoestel, per toestel met cilinder, per etmaal: € 13,85

Hoofdstuk 6 Beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraagtot het beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel:6.1.1 personeels/materieelwagen, per uur: € 95,706.1.2 personeels/materieelwagen, per halfuur: € 47,856.1.3 tankautospuit, per uur: € 147,806.1.4 tankautospuit per halfuur: € 73,906.1.5 hulpverleningvoertuig, per uur: € 126,056.1.7 hulpverleningvoertuig, per halfuur: € 63,006.1.8 redvoertuig/hoogwerker, starttarief (inclusief 1e uur) € 1.488,00per uur: € 307,80per halfuur: € 153,906.1.9 commandobus, per uur: € 54,356.1.10 aanhanger, per uur: € 29,056.1.11 boot, per uur: € 364,60boot, per halfuur: € 182,30Indien van de voertuigen/vaartuigen aantoonbaar niet actief gebruik wordt gemaakt, dus gedurende wachturen, dan geldt 50% van de hierboven genoemde tarieven op het materieel.6.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van het rollend/varend materieel, per personeelslid, per eenheid van een uur: € 37,90

Hoofdstuk 7 Het beoordelen en het in bedrijf stellen van een brandmeldsysteem7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:7.1.1 het beoordelen en toetsen, aan de eisen en normen, van een niet dooreen bouwvergunning geëiste brandmeldinstallatie, per uur: € 68,657.1.2 het in bedrijf stellen van een niet in een bouwvergunning geëiste brandmeldinstallatie, per uur € 68,65Hoofdstuk 8 Overige diensten8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:8.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal, per dagdeel: € 70,208.1.2 administratiekosten, eenmalig per aaneengesloten reservering € 46,108.1.3 gebruik extra ruimte voor instructie per dagdeel (kantine, wachtruimte of vergaderruimte) € 28,208.1.4 het ter beschikking stellen van een motorkettingzaag, per dagdeel: € 6,608.1.5 het ter beschikking stellen van een lichtaggregaat, per uur: € 12,208.1.6 het ter beschikking stellen van een klokpomp, per dagdeel: € 22,958.1.7 het reinigen van een straatoppervlakte (tarief is inclusief twee brandwachten, een chauffeur, een tankautospuit en reinigingsvloeistof), per halfuur: € 173,758.1.8 het uitrukken voor een automatische brandmelding, veroorzaakt door onoplettendheid, onvoldoende onderhoud, of een foutieve handeling, per melding met dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste vijf uitrukken per perceel geen bijdrage verschuldigd is, (inclusief alle meldingen via particuliere instellingen) € 317,758.1.9 het verlenen van bijstand voor niet-repressief optreden, op verzoek van en voor derden, per mensuur (met een minimum van € 26,80) € 26,808.1.10 voor het reinigen van kleding, per pak € 14,708.1.11 het gebruik van de brandweerkazerne t.b.v. instructie Regionale Brandweer, incl. gebruik materialen, per dagdeel: € 75,008.1.12 het gebruik van een tankautospuit t.b.v. instructie Regionale Brandweer,per dagdeel: € 75,00

 

Behorende bij het raadsbesluit van 30 novenber 2010

De griffier,

E.G. Bunt

 

Toelichting 1 Toelichting op de ‘Verordening brandweerrechten 2011’

Aan de raad,

Toelichting op de ‘Verordening brandweerrechten 2011’

Omwille van de duidelijkheid en ter voorkoming van misverstanden kiezen we ervoor, evenals vorig jaar, om ook voor 2011 een volledig nieuwe verordening brandweerrechten vast te stellen. Inhoudelijk is de verordening, met uitzondering van de tarieventabel, niet gewijzigd.

Overeenkomstig het vastgestelde beleid zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,5 % (inflatie). Verder zijn de regionaal gemaakte afspraken gevolgd.

Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, die op praktijkervaringen zijn gestoeld.De halfuurtarieven, genoemd onder 1.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8 en 6.1.11 zijn, nieuw, naast de uurtarieven gekomen omdat er regelmatig maar een zeer klein deel van een uur aan inzet werd gepleegd.Onderdeel 8.1.11 en 8.1.12 zijn nieuw om een regionale eenduidige afstemming te bereiken qua gebruik van de brandweerkazernes voor instructies.

Het college van burgemeester en wethouders