Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

30-11-2010

het Kompas, 10-12-2010

Z-10.02569

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wet¬houders van 9 november 2010, nr. Z-10.02569;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011.(Verordening marktgelden 2011) 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  marktterreinen : pleinen, straten en wegen, welke voor het houden van markten zijn aangewezen;

 • 2.

  standplaats : een toegewezen plaats op een marktterrein;

 • 3.

  een kwartaal : een kalenderkwartaal;

 • 4.

  een halfjaar : een kalenderhalfjaar;

 • 5.

  een jaar : een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven ter zake van het toewijzen, dan wel innemen van een standplaats en het hebben van voorwerpen op of boven de bij afzonderlijke verordening daarvoor bestemde marktterreinen op de daarvoor aangewezen dagen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een belastingtijdvak aangemerkt als een geheel belastingtijdvak. 

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1

  Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is afgegeven. 

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, bon, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 • 2

  Indien het marktgeld is geheven voor een periode van een half jaar of langer kan bij tussentijdse beëindiging van het gebruik door omstandigheden onafhankelijk van de wil van belastingplichtige op verzoek ontheffing worden verleend over het aantal volle maanden dat nog in de desbetreffende periode over is.

   

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving. 

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening marktgelden 2010 van 14 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verorde¬ning marktgelden 2011'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2010.

De griffier de voorzitter,

 

E. Bunt K. Tigelaar 

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening marktgelden 2011' 1  

AlgemeenAlle in de verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Het marktgeld, bedoeld in artikel 2, bedraagt voor het innemen van een standplaats voor elke aan de verkoopzijde(frontzijde) gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan, welke ingenomen wordt: 

 

 

1.

 per marktdag of gedeelte daarvan

 2,66

2.

 per kalenderkwartaal

 30,65

3.

 per kalenderhalfjaar

 58,63

4.

 per kalenderjaar

 114,59

 

Behorende bij raadsbesluit van 30 november 2010.

De griffier van Oud-Beijerland,

 

E. Bunt