Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de
CiteertitelVerordening bedrijveninvesteringszone (BI-zone) De Bosschen Oud-Beijerland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Experimentenwet BI-zones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

14-12-2010

Het Kompas, 17-12-2010

Z-10.00864

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, nr. Z-10.00864;gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones)

en

gelet op de tussen de gemeente Oud-Beijerland en de Ondernemersvereniging De Bosschen gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 23 november 2010,

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) De Bosschen Oud-Beijerland 2011(Verordening Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) De Bosschen Oud-Beijerland 2011). 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. BI-zone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied ligt tussen:de Stougjesdijk; de Bosschendijk; de Spuidijk; en de Oud-Beijerlandse Dijk.

Dit gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart met nummer BI-DB, d.d. 10-11-2010;

b. de wet: de Experimentenwet BI-zones;c. BIZ-bijdrage: het heffen van een directe belasting ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone;d. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;e. Uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Oud-Beijerland en de Ondernemersvereniging De Bosschen gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 23 november 2010. 

Artikel 2 Aanwijzing vereniging/stichting

De Ondernemersvereniging De Bosschen wordt aangewezen als vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 3 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.

Artikel 4 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1

  De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • 1.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • 2.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Belastingobject

 • 1

  2Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient en die niet is genoemd in artikel 220d, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 2

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

 • 1

  De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening.

 • 2

  Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 • 3

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 7 Belastingtarief

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor belastingjaar:2011: 0,0167 %2012: 0,0174 %2013: 0,0181 %2014: 0,0181 %2015: 0,0181 %

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

 

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 11 Subsidie

 • 1

  De subsidie wordt verstrekt aan de Ondernemersvereniging De Bosschen voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.

 • 2

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3

  De subsidieaanvraag dient in het eerste jaar binnen drie maanden na het besluit van het college, waarbij de inwerkingtreding van de Verordening wordt vastgesteld, plaats te vinden. 

 • 4

  De subsidieaanvraag voor de volgende jaren dient voor 1 mei van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, schriftelijk bij het college te worden ingediend.

 • 5

  De subsidieaanvraag dient voorzien te zijn van een begroting en overzicht van uit te voeren activiteiten.

 • 6

  Het college besluit op een subsidieaanvraag als bedoeld in het 4e lid voor 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 7

  Het college kan nadere voorschriften geven voor de inrichting van de aanvraag.

 • 8

  Het college zal voorschotten op de subsidie verlenen. Deze voorschotten worden in twee termijnen in de maanden januari en juli uitbetaald van ieder 50% van de te verwachten BIZ-bijdragen.

 • 9

  Het college verleent geen voorschotten op de subsidie zodra het kennis heeft genomen van het ontbinden van de instelling, conservatoir beslag op (een deel van) het vermogen van de instelling, een ten aanzien van de instelling verleende surseance van betaling dan wel uitgesproken faillissement.

 • 10

  Het college kan het verlenen van voorschotten opschorten indien een aanvrager naar zijn oordeel niet in voldoende mate de aan de toekenning van de subsidie verbonden verplichtingen nakomt.

 • 11

  Het college stelt de subsidie definitief vast binnen 13 weken nadat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst

 • 12

  Het college kan van de bepalingen in dit artikel afwijken, indien toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Melding van relevante wijzigingen

 • 1

  De Ondernemersvereniging De Bosschen stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2

  De Ondernemersvereniging De Bosschen stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) De Bosschen Oud-Beijerland 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland van14 december 2010.

de griffier, de voorzitter,

 

E. Bunt K. Tigelaar

 

Toelichting 1 Kaart

De bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart met nummer BI-DB, d.d. 10-11-2010 is op aanvraag verkrijgbaar bij gemeente Oud-Beijerland, telefoon (0186) 64 65 66.