Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel
CiteertitelVerordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, artikel 12
 2. Wet Werk en Bijstand, artikel 47
 3. Wet Investeren in Jongeren, artikel 12
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201004-04-2018Nieuwe Regeling

17-12-2009

Weekblad Ouder-Amstel 31/12/2009

2009/53

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2009, nummer 2009/53,

Gelet op artikel 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12 van de Wet investeren in jongeren;

BESLUIT :

1)de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand per 1 januari 2010 in te trekken;

s t e l t v a s t:

de ‘Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel’.

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad: Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel

 • b.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

 • c.

  Wwb: Wet werk en bijstand

 • d.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening

 • e.

  WIJ: Wet investeren in jongeren

 • f.

  College: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ouder-Amstel

 • g.

  Raad: De gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel

Artikel 2 Taken en bevoegdheden Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd het college te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid betreffen ten aanzien van de Wmo, de Wwb, de WIJ en aanpalende terreinen zoals bijvoorbeeld het minimabeleid, de Wsw en Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB).

 • 2.

  De Adviesraad heeft kennis van de wensen van de doelgroepen ten aanzien van het gemeentelijk beleid, signaleert eventuele knelpunten en doet voorstellen tot oplossing daarvan.

 • 3.

  Het college betrekt de Adviesraad in het besluitvormingsproces op een zodanig moment dat de Adviesraad de tijd heeft om zijn adviezen te ontwikkelen.

 • 4.

  De Adviesraad verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 5.

  In gevallen waarin het college afwijkt van het advies van de Adviesraad zal zij haar besluit nader motiveren en ter informatie sturen aan de gemeenteraad.

 • 6.

  Om als Adviesraad naar behoren te kunnen functioneren, draagt de gemeente zorg voor het verstrekken van de noodzakelijke informatie aan de Adviesraad. Het betreft hier de relevante, gemeentelijke informatie die nodig is om het gemeentelijke beleid te begrijpen en beleidsontwikkelingen in dat kader te kunnen volgen.

Artikel 3 Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  De leden van de Adviesraad zijn woonachtig in Ouder-Amstel, waarbij naar een gelijkwaardige bezetting Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht wordt gestreefd.

 • 2.

  Binnen de Adviesraad dient voldoende ervaringsdeskundigheid en kennis aanwezig te zijn over:

  • a)

   ouderen

  • b)

   burgers met een lichamelijke beperking (motorisch en zintuigelijk)

  • c)

   allochtonen

  • d)

   burgers met een verstandelijke beperking

  • e)

   burgers met een psychische beperking

  • f)

   burgers uit de openbare geestelijke gezondheidszorg

  • g)

   burgers met een chronische aandoening

  • h)

   mantelzorgers

  • i)

   vrijwilligers

  • j)

   burgers met een uitkering

  • k)

   jongeren

 • 3.

  De Adviesraad bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 13 leden.

 • 4.

  De Adviesraad benoemt uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 5.

  De leden van de Adviesraad mogen geen lid zijn van een bestuursorgaan van de gemeente Ouder-Amstel of werken bij de gemeente Ouder-Amstel of bij een professionele zorgaanbieder in Ouder-Amstel.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden Adviesraad

 • 1.

  De leden van de Adviesraad worden benoemd door het college voor de periode van vier jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 2.

  Over de benoeming van nieuwe leden pleegt het college overleg met de Adviesraad.

 • 3.

  Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a)

   als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt;

  • b)

   na twee termijnen;

  • c)

   bij overlijden van het zittend lid.

Artikel 5 Werkwijze van de Adviesraad

De werkwijze van de Adviesraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement dat de Adviesraad zelf op- en vaststelt.

Artikel 6 Overleg tussen college en de Adviesraad

 • 1.

  Tussen het college en de Adviesraad vindt één maal per jaar overleg plaats. Indien wenselijk of noodzakelijk vindt vaker overleg plaats.

 • 2.

  Het college wijst een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad.

Artikel 7 Facilitering van de Adviesraad

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks aan de Adviesraad een bedrag van maximaal € 7.500,00 (prijspeil 1 januari 2008) beschikbaar ten behoeve van (secretariële) ondersteuning, deskundigheidsbevordering, faciliteiten en vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

 • 2.

  De gemeente biedt de mogelijkheid om op werkdagen tussen 9:00 en 22:00 uur in het gemeentehuis te vergaderen.

 • 3.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Adviesraad bij het college een extra projectbijdrage aanvragen.

 • 4.

  De Adviesraad legt jaarlijks voor 1 april verantwoording af over besteding van de beschikbaar gestelde middelen. De Adviesraad valt daarmee onder de regels van de algemene subsidieverordening van de gemeente Ouder-Amstel.

Artikel 8 Evaluatie

Het college evalueert jaarlijks het functioneren van de Adviesraad.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. De eerder vastgestelde “Verordening Adviesraad Wmo/Wwb Ouder-Amstel” komt hiermee per 1 januari 2010 te vervallen.

Ouder-Amstel, 17 december 2009

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

L.J. Heijlman

de voorzitter,

M.T.J. Blankers-Kasbergen