Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2008
CiteertitelVerordening Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-200801-09-2019Onbekend

18-09-2008

Onbekend

2008/31

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Klachtbehandeling Ouder-Amstel 2008

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel en

De burgemeester van Ouder-Amstel,

Ieder voor zover het hun competentie betreft

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2008, nummer 2008/31,

s t e l t v a s t :

De ‘Verordening klachtbehandeling Ouder-Amstel 2008’

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een gemeentelijk bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan;

 • b.

  klager: Degene die een klacht indient;

 • c.

  beklaagde: Degene op wie de klacht betrekking heeft;

 • d.

  gedraging: Het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door een bestuursorgaan;

 • e.

  bestuursorgaan: 1. de gemeenteraad; 2. het college van burgemeester en wethouders; 3. de burgemeester;

 • f.

  klachtencoördinator: Degene die belast is met de taken zoals beschreven in artikel 3 van deze verordening;

 • g.

  klachtbehandelaar: Degene die op grond van artikel 6 belast is met de behandeling en afdoening van de ingediende klacht;

 • h.

  Nationale ombudsman: Het bureau van de Nationale ombudsman te Den Haag;

 • i.

  Awb: De Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 • 2.

  Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

 • 3.

  Zodra naar tevredenheid van de klager aan zijn klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot verdere behandeling van de klacht.

Artikel 3 Klachtencoördinator

1.Het college van burgemeester en wethouders benoemt een klachtencoördinator die belast is met de volgende taken:

 • a)

  signaleren van tendensen op basis van afgehandelde klachten en het adviseren van het bestuursorgaan over in verband daarmee te treffen maatregelen;

 • b)

  ondersteunen van de klachtenbehandelaars met betrekking tot ontvankelijkheid bezwaren en andere procedures;

 • c)

  optreden als contactpersoon voor de Nationale ombudsman namens de gemeente en verrichten van alle daarmee samenhangende werkzaamheden;

 • d)

  adviseren van het bestuursorgaan naar aanleiding van de bevindingen van de Nationale ombudsman;

 • e)

  opstellen van een verantwoording in het burgerjaarverslag ten behoeve van de raad, het college en de burgemeester;

 • f)

  verrichten van alle overige, niet genoemde werkzaamheden, die in het kader van deze verordening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Ontvankelijkheid

 • 1.

  Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien deze betrekking heeft op een gedraging als bedoeld in artikel 9:8, lid 1 en lid 2 van de Awb.

 • 2.

  Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien niet is voldaan aan de vereisten als genoemd in artikel 9:4, lid 2, van de Awb.

Artikel 5 Behandeling van klachten

 • 1.

  Bij het indienen van een klacht kan gebruik worden gemaakt van een door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld klachtenformulier.

 • 2.

  Een klacht kan ook per e-mail worden ingediend.

 • 3.

  Een mondelinge klacht wordt door de beklaagde op papier gezet.

 • 4.

  Alle binnengekomen klachten worden gestuurd naar de postverwerking ter inboeking in het postregistratiesysteem. Vanuit dit systeem wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klager bevestigd.

 • 5.

  Een klacht wordt direct ter kennis gebracht van de klachtbehandelaar en in kopie aan de klachtencoördinator.

Artikel 6 Klachtbehandelaar

Een schriftelijke klacht wordt behandeld door:

 • ·

  Het afdelingshoofd, namens het college van burgemeester en wethouders, voor zover het – al dan niet in overwegende mate – zijn eigen afdeling betreft, indien het een gedraging betreft van een ambtenaar werkzaam op en/of onder verantwoordelijkheid van zijn/haar afdeling.

 • ·

  De gemeentesecretaris, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een afdelingshoofd betreft, dan wel bij een afdelingsoverstijgende klacht.

 • ·

  De burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van de gemeentesecretaris betreft.

 • ·

  De burgemeester, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een wethouder of het college betreft.

 • ·

  De loco-burgemeester, namens de burgemeester, indien het een gedraging van de burgemeester betreft.

 • ·

  De voorzitter van de raad, namens de raad, indien het een gedraging van de gemeenteraad betreft.

 • ·

  De voorzitter van de raad, namens de raad, indien het een gedraging van de raadsgriffier betreft.

 • ·

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wijst het college van burgemeester en wethouders een klachtbehandelaar aan.

Artikel 7 Behandeling door klachtbehandelaar

 • 1.

  De klachtbehandelaar stelt de klager en de beklaagde in de gelegenheid om te worden gehoord.

 • 2.

  Indien de klacht naar het oordeel van de klachtbehandelaar niet-ontvankelijk is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, kan van het horen worden afgezien.

 • 3.

  De klager of de beklaagde kan verzoeken om afzonderlijk te worden gehoord.

 • 4.

  De klachtbehandelaar verzorgt een verslag van het horen en biedt betrokkenen de mogelijkheid van verificatie van het verslag.

 • 5.

  De klachtbehandelaar verwerkt zijn bevindingen, zijn oordeel over de klacht en eventuele maatregelen ter verbetering in een brief aan de klager. Een afschrift van deze brief wordt toegezonden aan de beklaagde, diens leidinggevende en de klachten coördinator. In de brief wordt tevens melding gemaakt van de mogelijkheid voor klager om, indien hij niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, zich ter zake te wenden tot de Nationale ombudsman.

Artikel 8  

 • 1.

  deze verordening treedt in werking per 3 oktober 2008

 • 2.

  tegelijkertijd vervalt de verordening klachtenbehandeling vastgesteld 20 mei 1999

Ouder-Amstel, 18 september 2008

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

L.J. Heijlman

de voorzitter,

M.T.J. Blankers-Kasbergen

pagina laatst gewijzigd op 07-04-2009