Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

INKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParkschap Nationaal Park De Biesbosch
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingINKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
CiteertitelBesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Parkschap%20Nationaal%20Park%20De%20Biesbosch/627445/CVDR627445_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2019nieuwe regeling

30-11-2018

bgr-2019-725

Tekst van de regeling

Intitulé

INKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

 

Het ALGEMEEN BESTUUR van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

 

BESLUIT:

 

gelet op artikel 13 lid a van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,

 

vast te stellen

 

INKOOP-EN AANBESTEDINGSBELEID VAN HET PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

 

 

Algemeen

In haar inkoop- en aanbestedingsbeleid legt het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch de belangrijkste keuzes vast die gelden voor de inkoop en aanbesteding. Er is daarmee een kader waarbinnen de inkopen van het Parkschap worden uitgevoerd.

De algemene uitgangspunten voor het beleid zijn transparantie, non- discriminatie, proportionaliteit en gelijke behandeling. De geldende regelgeving in verband met aanbestedingen wordt daarbij nageleefd.

Ook geeft dit besluit richtlijnen hoe het Parkschap rechtmatig inkoopt en de gemeenschapsgelden doelmatig besteedt.

 

Artikel 1. Definities

 • a.

  Inkopen

  (Rechts)handelingen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gericht op de verwerving van werken, leveringen of diensten en die één of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot gevolg hebben.

 • b.

  Innovatiegericht inkopen

  Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat het Parkschap ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product, dienst of werk’. Ook kan innovatiegericht inkopen bestaan uit het toepassen van innovatieve contractvormen of innovatieve inkoopprocedures zoals innovatiepartnerschap.

 • c.

  Aanbesteden onderhands

  Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij één of meerdere marktpartijen worden benaderd voor het indienen van een aanbieding. Bij een enkelvoudig onderhandse procedure vraagt het Parkschap één ondernemer een schriftelijke offerte en bij de meervoudig onderhandse procedure vraagt het Parkschap ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste vijf ondernemers een schriftelijke offerte.

 • d.

  Aanbesteden niet-openbaar (nationaal/Europees)

  Een onderdeel van het inkoopproces, waarbij marktpartijen door middel van een publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangewezen aanbestedingsplatform worden uitgenodigd voor deelname aan de aanbesteding. De ingediende aanmeldingen worden beoordeeld op basis van het voldoen aan de eisen en selectiecriteria (wensen) met betrekking tot de gegadigde (ondernemer, die zich heeft aangemeld). De gegadigden die voldoen aan de eisen en het hoogste hebben gescoord op de selectiecriteria worden uitgenodigd om een bieding te doen. Het aantal gegadigden dat een bieding mag doen, dient vooraf kenbaar te worden gemaakt.

 • e.

  Aanbesteden openbaar (nationaal/Europees)

  Een onderdeel van het inkoopproces waarbij marktpartijen door middel van een publieke kennisgeving op het landelijk daarvoor aangegeven aanbestedingsplatform uitgenodigd worden voor het indienen van een aanbieding. De ingediende aanbiedingen worden beoordeeld aan de hand van de gestelde eisen en wensen.

 • f.

  Diensten

  Het betreft dienstverlening als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012, die niet beschouwd kan worden als een opdracht voor leveringen of werken, zoals onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten accountantsdiensten etc.

 • g.

  Leveringen

  de levering of aankoop, leasing, huur of huurkoop van goederen, als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

 • h.

  Regionale ondernemer

  Onder regio wordt verstaan de gemeenten met grondgebied in het werkgebied van het Parkschap.

 • i.

  Werken

  Het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

 • j.

  Offerte

  Een formele aanbieding van diensten, leveringen en werken.

 

Artikel 2. Inkoopbeleid

De algemene uitgangspunten voor het inkoopbeleid van het Parkschap zijn transparantie, non- discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet 2012 (artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 en 1.16). Daarnaast staat het Parkschap voor een integere uitvoering van het vastgestelde inkoopbeleid.

 

Artikel 3. Inkoopvisie

 • 1.

  Het Parkschap is een opdrachtgever die vernieuwing nastreeft;

 • 2.

  Het Parkschap handelt als een betrouwbare partner voor de markt.

 • 3.

  Het Parkschap koopt zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in, tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding.

 

Artikel 4. Inkoopdoelen

 • 1.

  De inkoop visie leidt tot de volgende inkoop doelen:

 • 2.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding;

 • 3.

  Het nastreven van innovatie door innovatiegericht inkopen;

 

Artikel 5. Inkoopbeleidaspecten

 • 1.

  Economisch uitgangspunt

  Het gunningscriterum Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is van toepassing, waarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding maatgevend is. Het toepassen van de laagste prijs of laagste kosten als gunningscriterium wordt alleen toegepast als deze keuze in de aanbestedingsstukken is gemotiveerd.

 • 2.

  Juridisch uitgangspunt

  Het Parkschap leeft de relevante wet- en regelgeving na. De algemene beginselen van Europees aanbestedingsrecht, transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit worden gehanteerd en toegepast. Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Er is sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang als buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben of kunnen hebben in de opdracht. Of sprake is van een grensoverschrijdend belang, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. Indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang neemt het Parkschap een passende mate van openbaarheid in acht. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht plaatst de gemeente op een openbaar medium en/of in een daarvoor aangewezen elektronische systeem voor aanbestedingen, zoals TenderNed.

 • 3.

  Inkoopethiek

  De algemene beginselen van Europees aanbestedingsrecht, transparantie, non-discriminatoir en objectief worden gehanteerd en toegepast. Medewerkers betrokken bij het inkoopproces handelen integer en zijn in hun relatie met ondernemers puur zakelijk en objectief waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 • 4.

  Leveranciersbeleid

  Uitgangspunten van het leveranciersbeleid van het Parkschap zijn; wederzijds respect, betrouwbaarheid, transparantie en doelmatigheid.

  Het Parkschap gaat niet in zee met ondernemers die beroepsonbekwaam zijn, niet integer zijn en/of financieel, economisch of technisch ongeschikt zijn. Het Parkschap doet alleen zaken met integere ondernemers. Ondernemers die zich derhalve niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers bij inkoop en aanbesteding is mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden.

 • 5.

  Gezamenlijk inkopen

  Het Parkschap spant zich in om zo mogelijk in gezamenlijkheid in te kopen om zodoende een lagere prijs, betere voorwaarden en/of kwaliteit te kunnen bedingen, of vanwege het besparen van tijd.

 • 6.

  Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Bij het inkopen van producten en diensten streeft het Parkschap ernaar om zoveel als mogelijk is maatschappelijk verantwoord in te kopen. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat het Parkschap naast de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

 • 7.

  Duurzaam inkopen

  Bij alle inkopen, aanbestedingen en andersoortige inkoopactiviteiten besteedt het Parkschap aantoonbaar aandacht aan milieuaspecten door duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen houdt in dat het Parkschap in alle stappen van het inkoopproces weloverwogen keuzes maken ten aanzien van de balans tussen sociale, milieu- en financiële aspecten. Daarbij speelt ook de afweging wat de gewenste bijdrage is van de sociale, milieu- en financiële aspecten in het inkoopproces aan de primaire beleidsdoelen van het Parkschap. In beginsel worden de landelijke criteriadocumenten voor duurzaamheid toegepast (www.pianoo.nl). Daar waar duurzaam inkopen mogelijk is, past het Parkschap dit toe. Het Parkschap wil vanuit haar visie de kennis van de leveranciers hierin benutten en innovatie op dit gebied bevorderen. Dit komt tot uitdrukking door o.a.:

  • het stimuleren van de circulaire economie, door o.a. eisen t.a.v. cradle-to-cradle,

  • afvalreductie, hergebruik van materialen e.d. te eisen bij productleveringen, civiele- en bouwprojecten;

  • toepassen van de levensduurkosten voor de prijsberekening in plaats van aanschafkosten, waarbij specifieke aandacht voor het meewegen van besparing van budgetten voor beheer en onderhoud;

  • het stimuleren en toestaan van het aanbieden van meer duurzame varianten in aanbestedingen;

  • toepassen van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving in plaats van Laagste Prijs;

  • toepassen van duurzaamheidslabels en -certificeringen voor specifieke producten en diensten (CO2 en MVO prestatieladder, Breeam, NLGreenLabel, FSC, Fairtrade, Nordic Swan, enz.);

  • aantoonbare aandacht voor arbeidsomstandigheden in de keten;

  • toepassen van innovatiegericht inkopen, bijvoorbeeld door niet een product maar een integraal resultaat aan de markt te vragen.

 • Voorafgaand aan aanbestedingen maakt de opdrachtgever een integrale afweging van de diverse kwaliteits- en financiële aspecten ten opzichte van de doelstellingen waaraan de inkoop of het project bijdraagt.

   

 • 8.

  Social Return on Investment (SROI)

  Het Parkschap wil de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen. Er zijn beperkte middelen voorhanden om mensen actief te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Inzet van alle partijen in de samenleving is daarom nodig om op de meest optimale manier de participatie te kunnen bewerkstelligen. Daarom doet het Parkschap een beroep op de Ondernemers die inkoopopdrachten voor het Parkschap uitvoeren. Het Parkschap past minimaal 5% SROI toe bij opdrachten conform de drempelwaarden zoals opgenomen in het SROI-beleid van de Drechtsteden. Op het moment van vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de volgende drempelwaarden van kracht waarboven SROI wordt toegepast:

  • leveringen en werken: € 50.000,

  • diensten: € 100.000.

 • 9.

  Regionale economie

  Het Parkschap houdt daar waar mogelijk rekening met de regionale economie en regionale Ondernemers. Bij inkopen en aanbestedingen waarvoor enkelvoudig of meervoudig kan worden ingekocht geeft het Parkschap regionale ondernemers de kans om mee te dingen naar de opdracht. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen of offerteaanvragen worden meerdere regionale partijen uitgenodigd tenzij er voor de betreffende vraag geen regionale aanbieders zijn. Bij nationale en Europese aanbestedingen richt het Parkschap haar aanbestedingen dusdanig in dat ook regionale partijen de mogelijkheid hebben om mee te dingen naar (een deel van) de opdracht. Dit komt tot uitdrukking door onder meer de toepassing van percelen.

   

 • 10.

  Midden- en kleinbedrijf (MKB)

  Het Parkschap heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (inclusief ZZP-ers). Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Het Parkschap houdt echt vanuit haar rol van opdrachtgever de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Bij inkooptrajecten houdt het Parkschap rekening met de mogelijkheden van het MKB door onder meer:

  • gebruik te maken van percelen in aanbestedingen;

  • het toestaan van het aangaan van combinaties en onder-aanneming;

  • de aanbestedingen transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk te houden:

  • het verminderen van de (administratieve) lasten;

  • het hanteren van passende selectie- en gunningscriteria en het vermijden van onnodig zware eisen.

    

 • 11.

  Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

  Het Parkschap acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk zowel voor als tijdens de contractperiode. Het Parkschap streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. Het Parkschap moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij hun Inkoop (waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving). Gedurende de contractperiode kan bij de contractant afhankelijkheid ontstaan van de opdracht-gevende organisatie door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. Het Parkschap kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.

   

 • 12.

  Product- en marktanalyse

  Het Parkschap acht het van belang om de markt te kennen door een product- en/of marktanalyse uit te voeren, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie of een Request for Information (RFI) met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de product- en marktanalyse.

   

 • 13.

  Afwijkingsbevoegdheid

  Afwijken van dit inkoopbeleid op een of meerdere onderdelen, zoals een afwijking in of ten aanzien van de inkoopvoorwaarden, is slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van de persoon die of het orgaan dat daartoe conform de delegatie- en mandaatbesluiten bevoegd is en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is

 

Artikel 6. Inkoopfunctie / organisatie

 • 1.

  Het bepalen van de inkoopdoelstellingen, inkoopprocedures en inrichten van de inkooporganisatie is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  De Directeur is verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, dit op tactisch en operationeel niveau. Hij legt verantwoording aan het Algemeen Bestuur af over zijn gevoerde beleid.

 • 3.

  De Directeur kan in verband met het proces van daadwerkelijk bestellen, facturen betalen en de contracten kwalitatief en kwantitatief beheren richtlijnen vaststellen.

 • 4.

  De Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Drechtsteden en deelnemers aan de GRD vanaf 2014 incl. addendum zijn van toepassing op prestaties van opdrachtnemers van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 • 5.

  De Directeur laat zich desgewenst ondersteunen of adviseren door de afdeling Inkoop en Aanbesteding van het Service Centrum Drechtsteden.

 • 6.

  De accountant beoordeelt of de regels ten aanzien van de inkoop en de rechtmatigheid worden nageleefd.

 

Artikel 7. Aanbestedingsbeleid

 • 1.

  Op basis van een realistische kostenraming, verlengings- en uitbreidingsmogelijkheden in aanmerking nemend, bepaalt het Parkschap de waarde van een aan te besteden opdracht.

 • 2.

  Als een opdracht zich over meerdere jaren uitstrekt dan worden de rekenregels van de vigerende aanbestedingswetgeving gehanteerd.

 • 3.

  De opdracht wordt niet gesplitst met de bedoeling onder een drempelbedrag te blijven.

 • 4.

  De waarde van de opdracht is in belangrijke mate bepalend voor de vorm van aanbesteding die gevolgd dient te worden. De keuze voor de manier van aanbesteden wordt gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, tenzij andere wet- en regelgeving aanscherping vereist (bijvoorbeeld EU-subsidies).

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Het Inkoop- een aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch zoals vastgesteld bij besluit van 20 mei 2011 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch op 30 november 2018.

de secretaris, de voorzitter,

G.B.J. de Baaij B.C.M. Stam