Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

De Verordening maatschappelijke participatie WWB Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe Verordening maatschappelijke participatie WWB Peel en Maas
CiteertitelDe Verordening maatschappelijke participatie WWB Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, art. 8 lid 1 onderdeel g
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 8 lid 2 onderdeel d
 3. Wet Werk en Bijstand, art. 35 lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

07-02-2012

digitaal gemeenteblad week 11

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De Verordening maatschappelijke participatie WWB Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 15 december 2011, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand;

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

vast te stellen: de Verordening maatschappelijke participatie WWB Peel en Maas

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1

  Alle begrippen die in de verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeente wet.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. de wet: WWB

  b. het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Peel en Maas

  c. de raad: de gemeenteraad van gemeente Peel en Maas

  d. sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke,

  educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt sociaal isolement te voorkomen of

  te doorbreken.

   

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1

  Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2

  Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele , educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4 Maximale vergoeding

 • 1

  De maximale vergoeding of waarde van de vergoeding bedraagt per kalenderjaar:

  a. € 230,00 per kind op de basisschool voor een alleenstaande ouder of gezin ten behoeve

  waarvan bijstand wordt verstrekt op grond van deze verordening.

  b. € 305,00 per kind op de middelbare school voor een alleenstaande ouder of gezin ten

  behoeve waarvan bijstand wordt verstrekt op grond van deze verordening.

  c. € 300,00 eenmalig per kind bij de overgang van basis- naar middelbare school voor een

  alleenstaande ouder of gezin ten behoeve waarvan bijstand wordt verstrekt op grond van deze verordening.

   

 • 2

  De bedragen genoemd in het eerste lid kunnen jaarlijks worden geïndexeerd met het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

Artikel 5 Uitvoering

 • 1

  Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

 • 2

  De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 07 februari 2012

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

 

 

de griffier,                                                             de voorzitter,

drs. A.G. Joosten                                                  W.J.G. Delissen-van Tongerlo

 

Toelichting 1