Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat team OO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat team OO
CiteertitelBesluit ondermandaat team OO
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2013nieuw besluit

13-06-2013

onbekend

1894/2013/37694

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat team OO

De teammanager Omgevingsontwikkeling,

 

overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met enkele taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten,

 

gelet op de mandaatregeling Peel en Maas,

 

besluit

 

de volgende aan de teammanager Omgevingsontwikkeling gemandateerde bevoegdheid casu quo de volgende bevoegdheid waartoe de teammanager Omgevingsontwikkeling gemachtigd is, te mandateren aan de medewerkers die werkzaam zijn in de vermelde functies dan wel taken en taakvelden, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers, casu quo deze medewerkers tot de volgende bevoegdheden te machtigen:

Bevoegdheid

Bevoegdgezag

Ondermandaataan

Opmerkingen

beslissen op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening c.q. ondertekenen van schriftelijk antwoord op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening

College en burgemeester

- senior adviseur omgevingsontiwkkeling

- adviseur omgevingsontwikkeling A

- adviseur omgevingsontwikkeling B

in overleg met portefeuillehouder

 

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

 

Dit ondermandaat casu quo deze machtiging wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend gemaakt is.

Panningen, 13 juni 2013,

de teammanager Omgevingsontwikkeling

F.W.T. Krause