Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Gedragscode bestuurlijke integriteit  van de raad van Peel en Maas  

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode bestuurlijke integriteit  van de raad van Peel en Maas  
CiteertitelGedragscode bestuurlijke integriteit  van de raad van Peel en Maas  
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Electronische gemeenteblad Peel en Maas

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode bestuurlijke integriteit  van de raad van Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op raadsvoorstel 2013-061

 

Gelet op het bepaalde in artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet

 

Gelet op het voorstel uitgebracht door de raadswerkgroep Griffie, dat is overgenomen door het presidium

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de

 

Gedragscode bestuurlijke integriteit van de raad van Peel en Maas

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor de voorzitter en alle leden van de raad.

 • 2.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt er een beoordeling plaats door de raad en/of op voorstel van het presidium

 • 3.

  Deze gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen op de website van Peel en Maas en in het overzicht van verordeningen en beleidsregels op www.overheid.nl. De code· kan opgevraagd worden bij de raadsgriffier.

 • 4.

  De leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 5.

  Ter verduidelijking kan gesteld worden dat de handelingen die in dit stuk zijn beschreven, uitsluitend betrekking hebben op de uitoefening van de functie van raadslid.

 • 6.

  De werking en de inhoud van de gedragscode tweejaarlijks te evalueren door de raad op voorstel van de raadswerkgroep Griffie onder leiding van de voorzitter van de raad.

 • 7.

  De voorzitter van de raad, die ook voorzitter van het presidium is, en de leden van het presidium zijnde de fractievoorzitters vervullen gezamenlijk de toezichtfunctie op de naleving van deze gedragscode.

Artikel 2 (Schijn van) Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 1.

  Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties, waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen. De opgave kan opgevraagd worden bij de raadsgriffier.

 • 2.

  Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.

  Een oud-raadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn raadslidmaatschap uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 4.

  Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen en de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 5.

  Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

 • 6.

  Een raadslid dat voorzitter en/of bestuurslid is van een vereniging of andere instelling of organisatie onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen bij de voorbereiding en de besluitvorming over aangelegenheden aangaande deze vereniging of instelling of organisatie.

 • 7.

  Een raadslid dat werkzaam is bij een organisatie of instelling binnen deze gemeente of de regio Noord en Midden Limburg, waarmee de gemeente een samenwerkingsrelatie heeft, onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen bij de voorbereiding en de besluitvorming over aangelegenheden aangaande deze organisatie of instelling.

Artikel 3 Nevenfuncties

 • 1.

  Een raadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 2.

  Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties bij de raadsgriffier, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. De raadsgriffier zorgt ervoor dat de lijst met nevenfuncties tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. Deze lijst wordt op de website gepubliceerd.

 • 3.

  Een raadslid maakt melding van al zijn handelen waarbij persoonlijke belangen van groepen of individuen waarmee hij in contact staat enerzijds en de belangen van de gemeente anderzijds door elkaar lopen of kunnen gaan lopen. Dat geldt ook voor het bijstaan van anderen in juridische procedures tegen de (bestuursorganen van de) gemeente.

Artikel 4 Het onbezoldigde adviseurschap

Een raadslid verricht geen onbezoldigde werkzaamheden als adviseur en/of gemachtigde in zaken tegen de gemeente.

Artikel 5 Informatie

 • 1.

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn raadslidmaatschap beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie conform hetgeen is bepaald in de Gemeentewet artikel 25.

 • 2.

  Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij de betreffende informatie geheim is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 • 3.

  Een raadslid maakt niet te eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het raadslidmaatschap verkregen informatie.

Artikel 6 Aannemen van geschenken

 • 1.

  Een raadslid neemt geen geschenken en giften aan op het huisadres. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in de raad waar een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 2.

  Een raadslid neemt uit hoofde van zijn functie geen geschenken en giften aan. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld en geregistreerd en is eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

Artikel 7 Declaraties

 • 1.

  Een raadslid kan reis- en verblijfkosten die worden gemaakt uit hoofde van de functie binnen de gemeentegrenzen niet declareren.

 • 2.

  Indien een raadslid uit hoofde van zijn functie de raad van Peel en Maas vertegenwoordigt buiten de gemeentegrenzen en daartoe bij besluit door de raad is aangewezen kunnen de reis- en verblijfskosten worden gedeclareerd

Artikel 8 Creditcards

Aan een raadslid wordt geen creditkaart verstrekt op rekening van de gemeente.

Artikel 9 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 1.

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder lid 1 wordt ten behoeve van het digitaal vergaderen aan een raadslid een i-pad of ander tablet in bruikleen gegeven, dat bestemd is voor het vergaderen, raadplegen en het bewerken van de vergaderstukken van de gemeenteraad. Hiervoor kan worden verwezen naar de bruikleenovereenkomst. Het raadslid verplicht zich om de I-pad of andere tablet in te leveren, op het moment dat het lidmaatschap is beëindigd en als de betreffende raadsperiode na vier jaren beeindigd

Artikel 10 Reizen buitenland

 • 1.

  Indien een raadslid uit hoofde van de functie de raad vertegenwoordigt en daartoe door de raad is bij besluit is aangewezen kunnen de reis- en verblijfskosten buiten de gemeentegrenzen worden gedeclareerd.

 • 2.

  Van de reis wordt een verslag gemaakt en ter kennis gebracht van de raad

Artikel 11 Klacht tegen raadslid

Indien een burger niet anoniem melding maakt van een integriteitschending van een raadslid uit hoofde van de functie kan de raad besluiten om onder leiding van de voorzitter van de raad een onderzoek in te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2013

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten W.J.G. Delissen-van Tongerlo