Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening rekenkamercommissie Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rekenkamercommissie Peel en Maas
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 81a tot en met 81o Gemeentewet
 2. artikel 182 tot en met 185 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012artikel 4 is gewijzigd

18-09-2012

electronisch gemeenteblad

Onbekend
23-02-201204-10-2012artikel 2, tweede lid is gewijzigd

07-02-2012

electronisch gemeenteblad

Onbekend
01-01-201223-02-2012nieuwe regeling

20-12-2011

electronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op de artikelen 81a tot en met 81o en 182 tot en met 185 van de Gemeentewet

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Verordening rekenkamercommissie Peel en Maas

 

Artikel 1 De rekenkamercommissie

 • 1.

  De gemeente Peel en Maas kent een rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81a tot en met 81o van de Gemeentewet. Deze wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet is de rekenkamercommissie gericht op het verbeteren van de gemeente door middel van constructief-kritisch onderzoek en advieswerk.

Artikel 2 Benoeming en herbenoeming leden

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit vier door de gemeenteraad benoemde leden, waarvan er twee niet tegelijkertijd gemeenteraadslid in de gemeente Peel en Maas zijn.

 • 2.

  De gemeenteraad kan een plaatsvervangend lid benoemen. Dit plaatsvervangend raadslid is bevoegd deel te nemen aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie bij afwezigheid van een van beide raadsleden. Het plaatsvervangend raadslid heeft slechts bij afwezigheid van een van beide raadsleden het recht om mee te stemmen.

 • 3.

  De gemeenteraad kan op aanbeveling van de rekenkamercommissie gedurende een onderzoek een deskundige aanstellen, met kennis op het terrein van dat onderzoek.

 • 4.

  Alle leden worden benoemd op basis van een vooraf opgesteld profiel en de leden die tevens gemeenteraadslid zijn, komen bij voorkeur uit zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen. De leden vervullen geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun ambt of hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

 • 5.

  De leden leggen de eed of gelofte af, zoals vermeld in artikel 81g van de Gemeentewet.

 • 6.

  Betrekkingen die de leden van de rekenkamercommissie buiten hun lidmaatschap vervullen, worden door henzelf openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de gemeente.

 • 7.

  De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar.

 • 8.

  De gemeenteraad besluit uiterlijk drie maanden voor afloop van de benoemingsperiode over herbenoeming van de leden. Alle leden kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden.

Artikel 3 Ontslag leden

 • 1.

  Een lid van de rekenkamercommissie wordt door de raad ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap;

  • c.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2.

  Een lid van de rekenkamercommissie kan door de raad worden ontslagen:

  • a.

   indien hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

  • b.

   indien hij handelt in strijd met artikel 81h van de Gemeentewet of met de in profielschets gestelde eisen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van een lid van de rekenkamercommissie dat tegelijkertijd ook gemeenteraadslid is, eindigt op het moment dat het gemeenteraadslidmaatschap eindigt.

Artikel 4 Vergoeding leden

Een lid van de rekenkamercommissie, niet zijnde een gemeenteraadslid, ontvangt op jaarbasis de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten rondom vergaderen, voorbereiden, nazorg, bijhouden vakliteratuur en andere aan de functie van rekenkamercommissielid verbonden inspanningen, uitgaande van het bijwonen van minstens zeven vergaderingen per jaar.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De gemeenteraad benoemt een secretaris die de rekenkamercommissie bijstaat in de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor:

  a. de agenda, de verslaglegging en dossiervorming van de beraadslagingen van de rekenkamercommissie;

  b. een signalerende en informerende rol inzake interne en externe ontwikkelingen richting leden van de rekenkamercommissie;

  c. het in samenspraak met de rekenkamercommissie plannen van vergaderingen;

  d. het schrijven van de opzet van het onderzoeksprogramma en het jaarverslag;

  e. het doen van onderzoek, zoals vermeld in artikel 9, lid 5, en/of het verrichten van advieswerk.

 • 3.

  De secretaris legt voor het verrichten van zijn of haar taken enkel verantwoording af aan de rekenkamercommissie, behoudens onderzoek verricht in het kader van artikel 9, lid 5.

 • 4.

  De griffier draagt zorg voor de vervanging van de secretaris als deze verhinderd is.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad stelt, na overleg met de rekenkamercommissie, de rekenkamercommissie de nodige middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

 • 2.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Artikel 7 Onderzoeksvoornemens

 • 1.

  De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In het onderzoeksprogramma staat aangegeven welke onderwerpen voor het komende jaar in aanmerking komen voor onderzoek. De rekenkamercommissie geeft tevens aan hoe dat onderzoek bijdraagt aan het leereffect voor gemeentebestuur en/of gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  De gemeenteraad adviseert de rekenkamercommissie over het onderzoeksprogramma. De rekenkamercommissie kan alleen met een inhoudelijke motivering afwijken van dat advies.

 • 3.

  De rekenkamercommissie kan alleen gemotiveerd afwijken van het onderzoeksprogramma en stelt de gemeenteraad daarvan in kennis.

 • 4.

  De rekenkamercommissie stelt per onderzoek de probleemstelling en de onderzoeksopzet vast die door de secretaris in concept zijn opgesteld.

 • 5.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie voert zelf geen onderzoek uit, maar draagt zorg voor het aantrekken van gekwalificeerde onderzoekers die de door de rekenkamercommissie gewenste taken uitvoeren, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De rekenkamercommissie vergadert daarvoor zoveel ze nodig acht.

 • 2.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 3.

  Leden van de rekenkamercommissie kiezen uit de externe leden van de rekenkamercommissie een voorzitter.

 • 4.

  Besluiten kunnen worden genomen als minstens de helft van het aantal leden aanwezig is en ten minste één lid dat niet tegelijkertijd gemeenteraadslid aanwezig is.

 • 5.

  De rekenkamercommissie besluit collegiaal.

 • 6.

  Leden van de rekenkamercommissie die tegelijkertijd gemeenteraadslid zijn, stemmen en nemen standpunten in zonder last of ruggespraak met de gemeenteraad of hun fractie.

Artikel 9 Samenwerking en rol van derden

 • 1.

  De rekenkamercommissie geeft de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de burgers van de gemeente de gelegenheid suggesties te doen voor mogelijk door de rekenkamercommissie op te zetten onderzoek.

 • 2.

  De rekenkamercommissie kan alleen met een inhoudelijke motivering afwijken van de in het eerste lid bedoelde suggesties.

 • 3.

  De rekenkamercommissie stemt haar onderzoeksactiviteiten af met het audit comité, de accountant en de concerncontroller van de gemeente Peel en Maas.

 • 4.

  De rekenkamercommissie zoekt naar samenwerking met onderzoekers van andere rekenkamers en rekenkamerfuncties.

 • 5.

  De secretaris van de rekenkamercommissie kan in het kader van lid 4 worden ingezet voor het verrichten van rekenkameronderzoek bij andere overheden.

Artikel 10 Bevoegdheden

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van de gemeenteraad en het college en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van haar werkzaamheden. De leden van de gemeenteraad en het college en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 2.

  Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde, dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan de rekenkamercommissie de planning en de resultaten van onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde doelmatigheids-, doeltreffendheid- en rechtmatigheidonderzoeken.

 • 4.

  Onderzoeksmedewerkers en externe deskundigen kunnen, indien de rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid als bedoeld in het eerste en tweede lid geeft, alle informatie verzamelen die de rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht. Zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de rekenkamercommissie.

 • 5.

  De accountant verstrekt desgevraagd aan de rekenkamercommissie controleprogramma’s en licht haar volledig in omtrent de resultaten daarvan door overlegging van rapporten of op andere door de rekenkamercommissie aan te geven wijze.

 • 6.

  De rekenkamercommissie en/of secretaris gaat alvorens het onderzoek is afgerond met de betrokken ambtenaren in gesprek over het verrichte feitenonderzoek.

 • 7.

  De rekenkamercommissie en/of secretaris nodigt alvorens het onderzoek is afgerond afgevaardigden van raad en college uit voor een gesprek over het verrichte feitenonderzoek.

Artikel 11 Rapportage en terugkoppeling

In aanvulling op artikel 185 van de Gemeentewet worden de rapportages van de rekenkamercommissie in de gemeenteraad behandeld.

Artikel 12 Evaluatie

 • 1.

  Eén jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt het functioneren van de rekenkamercommissieleden door de gemeenteraad geëvalueerd. De gemeenteraad besluit daarna de leden die niet tevens gemeenteraadslid zijn al dan niet voor een periode van twee jaar opnieuw te benoemen. Na deze benoeming kunnen zij nog twee keer worden herbenoemd.

 • 2.

  Twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening worden de werkzaamheden van de rekenkamercommissie door de gemeenteraad geëvalueerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 september 2012.

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten W.J.G. Delissen-van Tongerlo