Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012
CiteertitelBeleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbijzondere bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. 1.0:v:BWBR0005537&artikel=4:81
 3. artikel 35 Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-201201-01-2015nieuwe regeling

26-06-2012

elektronisch gemeenteblad 04-07-2012

1894/2012/094240

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Gelet op: artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 35 van de Wet werk en bijstand

 

Overwegende dat: het noodzakelijk is een beleidsregel voor categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen vast te stellen

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel

 

Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Chronisch zieken en gehandicapten: Mensen die in het dagelijks leven functiebeperkingen ondervinden door ziekte of handicap (definitie van chronisch zieken en gehandicapten raad);

 • b.

  Ouderen: Inwoners van de gemeente Peel en Maas die op de peildatum ouder zijn dan 65 jaar;

 • c.

  Verborgen kosten: algemeen noodzakelijke kosten die, in verband met de chronische ziekte of handicap, hoger dan gebruikelijk zijn;

 • d.

  Inkomen: het (gezins-)inkomen is vastgesteld op maximaal 110 % van de voor aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantie-uitkering en gemeentelijke toeslag of verlaging.

 • e.

  Vermogen: de vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34 van de WWB zijn van toepassing. Het vermogen in een eigen woning wordt volledig vrijgelaten;

 • f.

  Peildatum: datum aanvraag;

 • g.

  Huishouden: een alleenstaande of twee personen, al dan niet met kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren.  

Artikel 2 Verborgen kosten

Verborgen kosten, als bedoeld in artikel 1 lid c zijn in ieder geval:

 • a.

  Hogere telefoonkosten die verband houden met de beperking of ziekte;

 • b.

  Extra kosten vanwege voedingsmiddelen;

 • c.

  Extra energiekosten;

 • d.

  Verhoogde risicopremies;

 • e.

  Extra kosten door klussen in- en rondom het huis;

 • f.

  Lidmaatschapskosten van belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties;

 • g.

  Bloemetjes mantelzorg;

 • h.

  Extra kledingslijtage.  

Artikel 3 Doelgroep

De doelgroep wordt als volgt omschreven:

 • a.

  personen die de beschikking hebben over een zelfstandige woning; en

 • b.

  personen van 65 jaar of ouder; óf

 • c.

  chronisch zieken en gehandicapten, of

 • d.

  de minderjarige met een chronische ziekte en/of een handicap die deel uit maakt van het huishouden van de in dit artikel ad a. aangeduide persoon of personen;

De toekenning geldt per huishouden, niet per persoon.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  De aanvrager moet op de peildatum in de gemeente Peel en Maas wonen.

 • 2.

  De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn.

 • 3.
  • a.

   Bij een netto inkomen tot 110% van de van toepassingzijnde bijstandsnorm heeft men recht op de volledige vergoeding

  • b.

   Bij een netto inkomen van meer dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm heeft men geen recht op een bijdrage.

 • 4.

  Op de peildatum mag het vermogen niet meer bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 34 van de WWB. Hierbij wordt het vermogen uit de eigen woning buiten beschouwing gelaten en geldt een extra vermogensvrijlating per persoon voor 65 plussers die geen begrafenisverzekering hebben afgesloten (bijlage 1).

Artikel 5 Indicatie dat men tot de doelgroep behoort

Om tot de doelgroep gehandicapten, chronisch zieken of ouderen te behoren moet men op de peildatum:

 • a.

  65 jaar of ouder zijn of

 • b.

  een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben van 80% - 100%.;

 • c.

  langer dan 6 maanden gebruik maken van hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/rolstoel, autovoorziening, parkeerkaart gehandicapten;

 • d.

  langer dan 6 maanden gebruikmaken van thuiszorg;

 • e.

  langer dan 6 maanden onder behandeling zijn van een specialist.  

Artikel 6 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage in de kosten aan categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bedraagt € 250,00 per jaar.

 • 2.

  De bijdrage kan vanaf 1 januari 2014 jaarlijks worden aangepast met het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie. Het bedrag wordt afgerond op hele euro’s. De geldende bedragen voor het betreffende jaar, staan vermeld in bijlage 1.  

Artikel 7 Ambtshalve toekenning

Aan de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die al eerder een aanvraag gedaan hebben en van wie verwacht wordt dat hun inkomenssituatie voor het volgende jaar niet verandert, wordt de uitkering ambtshalve toegekend.

Artikel 8 Uitbetaling

Nadat de gemeente de bijdrage heeft vastgesteld, vindt binnen vier weken na de datum van de vaststelling, de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1.

  Ten aanzien van begrippen en definities wordt aangesloten bij de Wet werk en bijstand en voor zover daarvan in deze regeling niet is afgeweken.

 • 2.

  Deze regeling wordt niet beschouwd als een voorliggende voorziening in de zin van de Wet werk en bijstand en wordt categoriaal uitgevoerd.

 • 3.

  De aanvraag voor eenmalige bijzonder bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt gedaan door middel van een daarvoor bestemd aanvraag formulier. In bijlage 2 is een kopie van het aanvraagformulier bijzonder bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012 opgenomen.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verlening bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, zoals vastgesteld door: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 15 maart 2011, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Alsus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 26 juni 2012

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1

Voor 2012 en 2013 worden de bedragen vastgesteld volgens het hieronder aangegeven overzicht.

Artikel 4 onder 4: Draagkracht uit vermogen

4.4

Extra vermogensvrijlating indien geen uitvaartverzekering is afgesloten.

€ 2.300,- per persoon van 65 jaar e.o.

Artikel 6. Hoogte van de bijdrage

6.1

Hoogte bijdrage in de kosten   

€ 250,-

Bijlage 2

Aanvraagformulier eenmalige bijzondere bijstand voor

chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2012

1.Persoonsgegevens aanvrager Persoonsgegevens partner

Naam

 

 

Geboortedatum

 

 

Burgerservicenummer (BSN)

 

 

Bank-/gironummer

 

 

Telefoonnummer

 

 

(kopie geldig legitimatiebewijs, paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument bijvoegen. Let op : geen rijbewijs!)

2.Verblijven er in uw woning nog andere personen? Ja Nee

Zo ja, vul dan hieronder de gegevens in.

Naam

Geboortedatum

Familierelatie

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

3. Wat voor inkomen ontvangt u en/of uw partner en/of uw kind(eren)?

Naam

Soort inkomen

Werkgever/instantie

Netto bedrag per maand

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Voorbeelden van inkomen zijn: loon, heffingskorting, alimentatie, kostgeld, uitkering ZW, WAO, WW, AOW, studiefinanciering, pensioen, lijfrente, belastingteruggave, inkomsten als zelfstandige, (onder) verhuur etc. Voeg van elk inkomen recente loonstroken / specificaties toe!

4. Hoeveel geld bezit u op dit moment?

Het vermogen van uw eventuele partner en minderjarige kinderen moet u ook vermelden. U moet hier alle bank-, giro-, spaar- en effectenrekeningen/-portefeuille opgeven.

Voeg van elke rekening kopieën toe van het laatste afschrift!

Soort rekening

Nummer

Datum

Saldo

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

Totaal

6. Voldoet u of één van uw inwonende ten laste komende minderjarige kinderen aan één van

onderstaande criteria? Ja Nee

Zo ja, welke? Zo nee, dan bestaat geen recht op de tegemoetkoming.

A

 • o

  arbeidsongeschiktheid 80-100% (WAO/WIA)

 • o

  gebruik maken van hulpmiddelen voor wonen, werk (bijv. WSW-indicatie) of vervoer dan wel een parkeerkaart voor gehandicapten

 • o

  langer dan 6 maanden gebruik maken van de thuiszorg

 • o

  langer dan 6 maanden onder behandeling zijn van een specialist

Van bovenstaand criterium waaraan u voldoet moet u een bewijsstuk bijvoegen!

B

 • o

  u bent 65 jaar of ouder

Ik verklaar / wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben mij / wij zijn ons er van bewust dat het geven van onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van de ten onrechte verstrekte vergoeding.

 

Plaats en datum:___________________________________________________________

 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner:

__________________________ __________________________