Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling verblijfsbelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verblijfsbelastingen
CiteertitelUitvoeringsregeling verblijfsbelastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage A bijlage B bijlage C

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas
 2. Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012Onbekend

29-05-2012

Onbekend

1894/2012/86716

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling verblijfsbelastingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is nadere regels vast te stellen;

 

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de Uitvoeringsregeling verblijfsbelastingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregeling wordt onder verordening verstaan de Verordening verblijfsbelasting Peel en Maas en de Verordening waterverblijfsbelasting Peel en Maas.

 

Artikel 2 Forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De in de verordening opgenomen forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing is alleen van toepassing bij mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens, stacaravans en vaste ligplaatsen die bestemd zijn en worden gebezigd als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden.

 • 2.

  De in de verordening opgenomen forfaitaire berekeningswijze is niet van toepassing voor de in de verordening genoemde vakantieonderkomen, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatige verhuurde ruimten en vaste ligplaatsen, die beschikbaar worden gesteld aan arbeidsmigranten.

Artikel 3 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De belastingplichtige kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoenplaats, seizoenplaats en vaste ligplaats) als bedoeld in artikel 2, lid 1, opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats/ligplaats gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 4 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 21 dagen na afloop van die drie maanden bij de heffingsambtenaar een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Aangifte wordt gedaan met gebruikmaking van het door het college vastgestelde aangiftebiljetten, opgenomen als bijlage A en B bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 5 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen worden opgelegd na de aanvang van het belastingjaar, doch niet voor 1 juni.

 

Artikel 6 Aanmeldingsplicht

In afwijking van de verordening heeft de belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien hij als belastingplichtige voor de (water)verblijfsbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging of aanslag heeft ontvangen.

Artikel 7 Nachtregister

 • 1.
  • Belastingplichtige houdt een nachtregister bij waarin hij met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, de volgende gegevens registreert:

   • a.

    naam en woonplaats;

   • b.

    aantal personen en geboortedata;

   • c.

    datum van aankomst en datum van vertrek;

   • d.

    het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 • 2.

  Voor de registratie van de in het eerste lid genoemde gegevens wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld formulier, opgenomen als bijlage C bij deze uitvoeringsregeling, dan wel van een door het college goedgekeurd formulier/registratiemiddel.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan het college ontheffing verlenen.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorig lid kan het college voorschriften verbinden.

 • 5.

  Aan een ontheffing als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval het voorschrift verbonden dat een nachtregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als nachtregister.

 • 7.

  In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vast seizoenplaatsen, seizoenplaatsen en vaste ligplaatsen, dient het nachtregister te worden bijgehouden per standplaats/ligplaats.

 • 8.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een nachtregister bij te houden voor de standplaatsen/ligplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 9.

  Het nachtregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overlegd.

 • 10.

  Het nachtregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 11.

  Het nachtregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 12.

  Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtregister een bewaartermijn van vijf jaren.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling verblijfsbelastingen".

Panningen, 29 mei 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage A  

bijlage A

Bijlage B  

bijlage B

Bijlage C  

bijlage C