Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregel verhaal Wwb
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 55 en 62 Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201401-01-2015Onbekend

11-02-2014

www.peelenmaas.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

 

Gelet op:

artikel 55 en 62 Wwb

 

Overwegende dat:

het noodzakelijk is een regeling vast te stellen voor het gebruik maken van de bevoegdheid van het opleggen van een verplichting tot het eisen van alimentatie en het verhalen van bijstand op onderhoudsplichtigen.

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel

 

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel worden de volgende afkortingen en begrippen gehanteerd:

a. Awb : Algemene wet bestuursrecht;

b. Bijstandsnorm: de op de leef- en woonsituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 4, 20, 21, 22, 23 en 24 van de wet inclusief de van toepassing zijnde verhoging of verlaging zoals bedoeld in artikel 25 lid 2, 26, 27, 28 en 29 van de Wwb, inclusief reservering vakantiegeld;

c. Belanghebbende: degene die een rechtstreeks en concreet belang heeft bij een besluit;

d. Bijstandsgerechtigde: de persoon die bijstand heeft aangevraagd of aan wie (mede) bijstand is toegekend op grond van de Wwb;

e. College: het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

f. ex-echtgenoot: de gewezen echtgenoot of de gewezen geregistreerde partner;

g. huwelijk: het huwelijk of geregistreerd partnerschap;

h. jong meerderjarige: persoon van 18 jaar of ouder maar jonger dan 21 jaar;

i. LBIO: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;

j. NVvR: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak;

k. Onderhoudsplichtige: degene die een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud aan de bijstandsgerechtigde en/of de ten laste komende kinderen dient te voldoen op grond van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of een rechterlijke uitspraak;

l. Rv: wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

m. WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Artikel 2 Bevoegdheid tot verhaal

Het college verhaalt de kosten van bijstand naar de regels aangegeven in hoofdstuk 6.5 van de Wwb.

Artikel 3 Afzien van verhaal

Het college ziet af van verhaal, indien verhaal moet worden ingesteld op de ouder of ouders van een jongmeerderjarige, voor zover periodieke bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud is verstrekt.

 

Artikel 4 Verplichting tot het (op)eisen van alimentatie

 • 1.
  • Het college legt ingevolge artikel 55 Wwb de verplichting aan de bijstandsgerechtigde op, dat;

   • a.

    hij of zij de benodigde stappen onderneemt om een gerechtelijke uitspraak te krijgen inzake een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud;

   • b.

    hij of zij de benodigde stappen onderneemt om de opgelegde bijdrage voor kosten van levensonderhoud conform een rechterlijke uitspraak af te dwingen, zo nodig door inschakeling van derden, zoals het LBIO of deurwaarder.

 • 2.

  Indien incasso volgens lid 1 niet tot resultaat leidt of indien in bijzondere gevallen dit in redelijkheid niet van de bijstandsgerechtigde gevergd kan worden, zal het college gebruik maken van zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 62 en 62b van de Wwb.

Artikel 5 Algemeen verhaal

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van bijstand:

 • 1. Tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoelt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op degene die bij het ontbreken van gezinsverband zijn onderhoudsplicht jegens zijn echtgenoot of minderjarig kind niet of niet behoorlijk nakomt;

 • 2. Tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoelt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, op degene die zijn onderhoudsverplichting na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed niet of niet behoorlijk nakomt;

 • 3. Op degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan voor zover bij het besluit op de aanvraag met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden als de schenking niet had plaatsgevonden, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk is geworden dat de schenker op het moment van de schenking de noodzaak tot het verkrijgen van bijstand redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien;

 • 4. Op de nalatenschap van de persoon als:

 • a. aan die persoon ten onrechte bijstand is verleend indien sprake is van een situatie als beschreven in artikel 16 onder a. voor zover voor het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgehad:

 • b. bijstand is verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht.

 • 5. Op degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens zijn meerderjarig kind aan wie bijzondere bijstand is verleend.

 • 6. Behalve in de gevallen als bedoeld in onderdeel 4, onder b, van dit artikel, worden kosten van bijstand die meer dan vijf jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot verhaal zijn gemaakt, niet verhaald.

 

Artikel 6 Beperking

Buiten de gevallen aangegeven in artikel 5 vindt geen verhaal plaats.

 

Artikel 7 Geheel of gedeeltelijk afzien van het nemen van een verhaalsbesluit

Burgemeester en wethouders kunnen afzien af van het nemen van een verhaalsbesluit als:

1. het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 50,00 per maand geen causaal verband bestaat tussen de bijstandsbehoeftigheid en de ontbinding van het huwelijk daarvoor gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of;

2. degene die de bijstand ontvangt of heeft ontvangen, dringende redenen aanwezig zijn.

Artikel 8 Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek

In afwijking van artikel 12 kunnen burgemeester en wethouders, op verzoek van degene op wie verhaald wordt, besluiten gedeeltelijk af te zien van verhaal van kosten van bijstand voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbedragen die op het moment van het besluit opeisbaar zijn, als:

1. redelijkerwijs te voorzien is dat degene op wie wordt verhaald niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden;

2. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; en

3. de vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand tenminste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

Artikel 9 Intrekking van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd als:

1. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand gekomen is, die voldoet aan de eisen bedoeld in de artikel 15 genoemde voorwaarden a,b en c;

2. de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet, of;

3. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

 

Artikel 10 Bevoordeling van mate en duur van de onderhoudsplicht

 • 1.

  Maatstaven voor vaststellen verhaalsbedrag

  Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 5 onder 1, 2, en 3 en de omvang van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn als de rechter moet beslissen over de vraag of en, zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend.

 • 2.

  Geen splitsing verhaalsbedrag

  Het verhaalsbedrag, dat wordt geëist voor de ex-partner en voor de minderjarige kinderen, wordt gesteld op het gehele voor verhaal beschikbare bedrag zonder splitsing in verhaal partner en verhaal kind.

 • 3.

  Verhaal uitsluitend voor minderjarige kinderen

  Het verhaalsbedrag, uitsluitend voor minderjarige kinderen, wordt maximaal vastgesteld conform de tabel “eigen aandeel kosten van kinderen”, zoals vermeld in het Rapport alimentatienormen (Tremarapport, eerste helft *).

 • 4.

  Ingangsdatum verhaal

  De ingangsdatum van het verhaalsbedrag wordt bepaald op de eerste dag van de eerstvolgende maand na de datum van het verhaalsbesluit, tenzij individuele omstandigheden een andere ingangsdatum aanvaardbaar maken

 • 5.

  Duur van de onderhoudsplicht

  a. Als de onderhoudsplicht is vastgesteld of overeengekomen voor 1 juli 1994 dan geldt een maximale duur van 15 jaar voor de ex-partner.

  b. Als de onderhoudsplicht is vastgesteld of overeengekomen na 1 juli 1994 dan geldt een maximale duur van 12 jaar voor de ex-partner.

  c. Als het huwelijk niet meer dan 5 jaar heeft geduurd én er geen kinderen geboren zijn uit dit huwelijk dan geldt een maximale duur van 5 jaar voor de ex-partner.

Artikel 11 Verhalen op grond van een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud

Als een rechterlijke uitspraak over levensonderhoud verschuldigd op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die uitvoerbaar is, niet wordt nagekomen én aan belanghebbende geen verplichting kan worden opgelegd zoals gesteld in artikel 4 lid 2, wordt verhaald in overeenstemming met deze uitspraak. Het besluit tot verhaal wordt in dat geval per brief meegedeeld aan degene op wie wordt verhaald, met de aanmaning het verschuldigde binnen dertig dagen na verzending van de brief te voldoen.

Als aan de aanmaning geen gevolg wordt gegeven verhaalt de gemeente het verschuldigde tenzij onderhoudsplichtige bijstand ontvangt. Het besluit tot verhaal levert een executoriale titel op, die op kosten van de schuldenaar wordt betekend en met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer wordt gelegd. De onderhoudsgerechtigde wordt in kennis gesteld van het verhaalsbesluit.

Artikel 12 Wijziging van een door de rechter vastgesteld bedrag levensonderhoud

 • 1.

  De gemeente verzoekt de rechter het verhaalsbedrag in afwijking van een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud verschuldigd krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vast te stellen, als de rechter:

  a. deze uitspraak zou kunnen wijzigen op de gronden genoemd in de artikelen 157 en 401 van dat boek;

  b. geen rekening heeft kunnen houden met alle voor de betrokken beslissing in aanmerking komende gegevens en omstandigheden betreffende beide partijen.

 • 2.

  De gemeente zal hier alleen toe overgaan, als de onderhoudsbijdrage meer dan € 50,00 per maand hoger vastgesteld wordt op grond van de draagkrachtberekening.

 • 3.

  De onderhoudsplichtige wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij een verlaging van de onderhoudsbijdrage op grond van de draagkrachtberekening moet de onderhoudsplichtige zelf een verzoek hiertoe bij de Rechtbank in dienen.

 • 4.

  Een gerechtelijke alimentatiebeschikking die op basis van draagkrachtberekening is vastgesteld en niet ouder dan drie jaar, wordt gevolgd.

Artikel 13 Het verhaalsbesluit

Een besluit tot verhaal op grond van artikel 12 wordt door het college aan degene op wie verhaal wordt gezocht meegedeeld. Het besluit vermeldt het bedrag of de bedragen waarvan, evenals de termijn of termijnen waarbinnen, betaling wordt verlangd. Bij verhaal op de nalatenschap kan de mededeling worden gericht tot de langstlevende echtgenoot of een der erfgenamen die bij de afwikkeling van de nalatenschap zijn betrokken.

Artikel 14 Verhaal in rechte

Als de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente te betalen of niet of niet tijdig tot betaling overgaat, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot verhaal in rechte. Burgemeester en wethouders zien af van verhaal in rechte als het te verhalen bedrag een bedrag van € 600,00 niet te boven gaat.

Artikel 15 Heronderzoek naar draagkracht

Tenminste één keer per jaar verrichten burgemeester en wethouders onderzoek naar de draagkracht voor het voldoen van een verhaalsbijdrage. Als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt als gevolg van dit onderzoek de betalingsverplichting gewijzigd vastgesteld. Wijziging van de betalingsverplichting gebeurt niet als de draagkracht ten opzichte van het vorige verhaalsbesluit met niet meer dan € 50,00 per maand vermeerderd is of met een bedrag van € 25,00 per maand is verminderd.

Artikel 16 Invordering door vereenvoudigd derdenbeslag

Als de belanghebbende niet bereid is de door de rechter vastgestelde bijdrage voor levensonderhoud of de op verzoek van de gemeente vastgestelde bijdrage te voldoen dan wordt die uitspraak ten uitvoer gelegd door middel van executoriaal beslag overeenkomstig de artikelen 479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing van deze beleidsregels leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

 • 2.

  In gevallen van verhaal waarin deze beleidsregels niet voorzien beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verhaal Wwb.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de eerste dag na publicatie.

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas, op 11 februari 2014.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting beleidsregel verhaal Wwb

Artikel 1 Begripsbepaling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2 Bevoegdheid tot verhaal

Verhaal van verleende bijstand is een gemeentelijke bevoegdheid en is mogelijk in drie situaties: wanneer er sprake is van een wettelijke onderhoudsplicht, op de nalatenschap van diegene die bijstand heeft ontvangen en op de persoon aan wie de persoon bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan. In bepaalde gevallen kan de minderjarige, die vermogend is of wordt, aangesproken worden op de onderhoudsverplichting ten opzichte van zijn ouder of ouders.

 

Uitgangspunt is om gebruik te maken van de in de Wwb genoemde mogelijkheden om kosten van bijstand te verhalen. Een en ander past binnen de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente voor de bijstandsmiddelen. Het college maakt gebruik van de hierboven bedoelde bevoegdheid in de gevallen en op grond van de bepalingen in deze beleidsregel.

 

In artikel 62 van de Wwb worden de verhaalsmogelijkheden beschreven t.a.v. de onderhoudsplicht van de (ex)echtgenoot en/of minderjarige kinderen. Ten aanzien van de echtgenoten is niet van belang of een echtscheiding al dan niet heeft plaatsgevonden. Tijdens het huwelijk is altijd sprake van onderlinge onderhoudsplicht, dus ook gedurende de echtscheiding. Wanneer de echtscheiding heeft plaatsgevonden, d.w.z. de

echtscheiding is ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, dan wordt verder verhaald op grond van artikel 62 aanhef en onderdeel b van de Wwb.

Deze beide bepalingen zijn eveneens van toepassing op verhaal ten behoeve van minderjarige kinderen in het gezin van de bijstandsgerechtigde.

 

De te verhalen bijstand betreft hierbij uitsluitend de (bruto) algemene bijstand. Bijzondere bijstand en leenbijstand wordt dus niet op de onderhoudsplichtige verhaald.

 

De duur van de onderhoudsplicht naar de ex-echtgenoot is wettelijk gelimiteerd tot 12 jaar vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding in de Registers van de Burgerlijke Stand. De limitering geldt voor echtscheidingen, die ná 1 juli 1994 zijn ingeschreven. In bijzondere, en vrij zeldzame gevallen kan de rechtbank, op verzoek deze duur verlengen.

 

Oudere echtscheidingen zijn nog onderworpen aan het oude Burgerlijk Wetboek, waarbij de onderhoudsplicht niet is gelimiteerd. In dergelijke gevallen behoort de onderhoudsplichtige, in het algemeen 15 jaar na de echtscheiding, de rechtbank om beëindiging van zijn onderhoudsverplichtingen verzoeken.

 

Overigens geeft het Burgerlijk Wetboek nog een limitering aan, in gevallen waarbij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd én er geen kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen. In deze gevallen is de duur van de onderhoudsverplichtingen jegens de gewezen echtgenoot van rechtswege beperkt tot de duur van het huwelijk.

 

Artikel 3 Afzien van verhaal

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4 Verplichting tot het (op)eisen van alimentatie

Met dit artikel maakt het college gebruik van de mogelijkheid om de bijstandsgerechtigde te verplichten zijn of haar medewerking te verlenen om de onderhoudsbijdrage van de onderhoudsplichtige af te dwingen. De onderhoudsverplichting wordt door ons college beschouwd als een voorliggende voorziening conform artikel 5 sub e van de WWB, een voorziening buiten de wet waarop de belanghebbende aanspraak kan maken dan wel een beroep op kan doen.

 

Voordat deze verplichting wordt opgelegd zal eerst een globaal onderzoek verricht worden naar de mogelijk beschikbare draagkracht van de onderhoudsplichtige. Dit gebeurt aan de hand van de uit Suwinet beschikbare informatie met betrekking tot het inkomen van onderhoudsplichtige en informatie van onderhoudsgerechtigde. Als uit dit onderzoek blijkt dat onderhoudsplichtige geen draagkracht zal hebben, bijvoorbeeld als laatstgenoemde een zelf ook een bijstandsuitkering heeft, dan zal deze verplichting niet worden opgelegd.

 

Ingeval belanghebbende al een alimentatievonnis heeft maar onderhoudsgerechtigde weigert om alimentatie te betalen, dan wordt aan belanghebbende de verplichting opgelegd tot invordering over te gaan bij voorkeur door inschakeling van het LBIO. Hieraan zijn er namelijk geen kosten verbonden voor belanghebbende in tegenstelling tot het inschakelen van een deurwaarder. Het staat belanghebbende echter vrij om hiervoor een deurwaarder in te schakelen.

 

Artikel 5 Algemeen verhaal

Het gaat hier om de verhaalsbijdrage die door ons college wordt opgelegd. Verhaalsbijdragen opgelegd bij rechterlijke uitspraak worden onverkort ingevorderd en niet verminderd.

 

Artikel 6 Beperking

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Geheel of gedeeltelijk afzien van het nemen van een verhaalsbesluit

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek

Voor dit artikel geldt in het bijzonder, dat het hierbij gaat om verhaalsbijdragen, die op het moment van het besluit tot kwijtschelding opeisbaar zijn. Daarbij behoort er tevens sprake te zijn van een

schuldregeling.

Er wordt expliciet gesproken van verhaalsbijdragen, en niet van onderhoudsbijdragen. Dit betekent, dat alleen die verhaalsbijdragen bij de regeling kunnen worden betrokken, waarvoor een executoriale titel voorhanden is, met andere woorden, bijdragen die al in rechte zijn vastgesteld op grond van artikel 62b WWB.

 

Artikel 9 Intrekking van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Voor dit artikel geldt dat nadrukkelijk moet worden bedacht, dat de onderhoudsverplichting, dus de betalingsverplichting van in rechte gestelde onderhoudsbijdragen, ook ná het besluit tot kwijtschelding blijft voortduren. Daarom is het van groot belang, dat daarmee rekening wordt gehouden bij een voortduring van de onderhoudsverplichting. Dit leidt ertoe, dat de schuldhulpverlener bij de draagkracht van de onderhoudsplichtige ten behoeve van zijn schuldregeling rekening moet houden met de lopende verplichting. Dit moet nadrukkelijk in de brief aan de onderhoudsplichtige of de schuldhulpverlener worden vermeld.

De voorwaarde dat alleen de opeisbare bijdragen in de schuldregeling kunnen worden betrokken, impliceert dat bijdragen, die (nog) niet in rechte zijn vastgesteld, niet kunnen worden kwijtgescholden. Tegelijkertijd zijn deze niet (via een dwangmaatregel) invorderbaar.

In beginsel zal worden ingestemd met de aangeboden regeling. Het oorspronkelijke verhaalsbesluit blijft gehandhaafd, echter de opboeken (en invordering) zal achterwege blijven zolang de onderhoudsplichtige naar behoren meewerkt aan de schuldregeling.

Gedurende de schuldregeling zal periodiek in een heronderzoek worden nagegaan, of de onderhoudsplichtige nog naar behoren meewerkt. Mocht blijken dat dit niet (meer) het geval is, dan zal het verhaalsbesluit alsnog geëffectueerd worden, wat inhoudt dat de nog niet geboekte

verhaalsbijdragen alsnog worden geboekt en bij de onderhoudsplichtige worden geïncasseerd. In individuele gevallen kan verhaal in rechte worden ingesteld. Na afloop van de schuldregeling zal een nieuw verhaalsonderzoek worden uitgevoerd, omdat immers dan de onderhoudsplichtige geacht wordt schuldenvrij te zijn.

 

Artikel 10 Beoordeling van mate en duur van de onderhoudsplicht

Lid 1 Maatstaven voor vaststellen verhaalsbedrag:

Het betreft hier de uitvoering van de zogeheten Tremanormen, volgens het Rapport alimentatienormen van de NVvR. Deze normen worden door de rechtbanken gehanteerd bij de vaststelling van de alimentatie en voorzien in zowel een zogenaamde netto- als een bruto berekening.

 

Lid 2 Geen splitsing verhaalsbedrag:

Wanneer zowel voor de (ex-)echtgenoot als voor de kinderen een verhaalsbijdrage moet worden opgelegd, dan dient de verhaalsbijdrage te worden vastgesteld op het gehele voor verhaal beschikbare bedrag. Er wordt geen splitsing gemaakt in een deel dat als partneralimentatie wordt

aangemerkt, en een deel dat als kinderalimentatie dient. De bijstand, die aan een alleenstaande ouder wordt verstrekt, kan niet worden gesplitst in een deel dat ten behoeve van de verzorgende ouder komt, en een deel dat specifiek bedoeld is voor de kinderen. De bijstand is immers onsplitsbaar.

Wel wordt een overzicht opgenomen waaruit blijkt hoe de verschuldigde verhaalsbijdrage is vastgesteld. In dit overzicht wordt vermeld hoeveel kinder- en partneralimentatie de onderhoudsplichtige verschuldigd is. De onderhoudsplichtige kan de verschuldigde kinderalimentatie vervolgens opnemen in zijn belastingaangifte.

 

Lid 3 tot en met 5:

Deze behoeven geen toelichting.

 

Artikel 11 Verhalen op grond van een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud

In rechte vastgestelde verhaalsbijdragen zijn bevoorrecht op grond van artikel 62i Wwb. Tevens kan met een executoriale verhaalsbeschikking een vereenvoudigd executoriaal beslag worden gelegd.

Dit geldt dus voor verhaalsvorderingen die door de rechter zijn vastgesteld, maar is ook voor verhaalsvorderingen ingevolge artikel 62 onder b (vereenvoudigd beslag). In gevallen waarbij de rechtbank al een alimentatieverplichting heeft vastgesteld, dan kan de invordering van de

achterstallige alimentatie worden overgedragen aan het LBIO.

 

Artikel 12 Wijziging van een door de rechter vastgesteld bedrag levensonderhoud

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Het verhaalsbesluit

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 14 Verhaal in rechte

In dit artikel is vastgesteld dat geen invorderingsmaatregelen worden ondernomen als het totaal van de verhaalsvordering niet meer dan € 600,00 bedraagt op grond van doelmatigheidsoverwegingen.

 

Artikel 15 Heronderzoek naar draagkracht

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 16 Invordering door vereenvoudigd derdenbeslag

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 17 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen dient, wanneer zich daartoe bijzondere omstandigheden voordoen, de

mogelijkheid aanwezig te zijn om af te wijken van het gestelde in deze beleidsregel. Dit artikel geeft

aan burgemeester en wethouders daartoe de bevoegdheid.

 

Artikel 18 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.