Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Coördinatiebesluit artikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatiebesluit artikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb)
CiteertitelCoördinatiebesluit pakketvergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpvergunningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb art. 3:21 lid 1 onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012nieuwe regeling

12-06-2012

elektronisch gemeenteblad week 26 2012

1894/2012/088136

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatiebesluitartikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen het Coördinatiebesluit pakketvergunning

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit coördinatiebesluit verstaat onder:

 • A.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag om een vergunning en/ of ontheffing heeft ingediend.

 • B.

  Project: een project dat valt onder categorie A, B of C, zoals vermeld in artikel 3,  zijnde een activiteit in de zin van artikel 3:19 Algemene wet bestuursrecht, omvattende een samenstel van verschillende besluiten die nodig zijn voor de realisatie van dat project.

 • C.

  Besluit: besluit als bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb.

 • D.

  Coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden en bekendmaken van besluiten in één gezamenlijke procedure volgens de coördinatieregeling van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • E.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas.

Artikel 2 Reikwijdte van dit coördinatiebesluit

 • 1.

  Dit coördinatiebesluit, gebaseerd op artikel 3:21 lid 1 onder b Awb, is uitsluitend van toepassing op het coördineren van de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van een project dat valt onder categorie A, B of C, zoals vermeld in artikel 3.

 • 2.

  Besluiten die bij een samenloop met een omgevingsvergunning aanhaken en waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is van gedeputeerde staten en/of de Minister vallen buiten de reikwijdte van dit besluit.

Artikel 3 Vergunningen en ontheffingen die deel uit kunnen maken van de coördinatie onder dit besluit

De voorbereiding en bekendmaking van ambsthalve  of op aanvraag te nemen besluiten over onderstaande vergunningen en ontheffingen worden onderling gecoördineerd met het in artikel 2 genoemde besluit, voor zover zij nodig zijn voor de realisatie van het betreffende project dat valt onder categorie A, B of C. Deze categorieën projecten zijn:

 • A.

  Evenement

 • B.

  (wijzigen) exploitatie openbare inrichting

 • C.

  (wijzigen) exploitatie seksinrichting

 •  

Voor de realisatie van een project in categorie A kunnen de volgende vergunningen en/ of ontheffingen nodig zijn:

 • A.

  Evenement

   

Besluit

basis

Evenementenvergunning

Art. 2.25 Apv

Kennisgeving 12 incidentele festiviteiten

Art. 4.3 Apv

Ontheffing geluid

Art. 4.6 Apv

Ontheffing nachtverblijf buiten kampeerterrein

Art. 4.18 Apv

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen

Art. 5.7 Apv

Ontheffing beperking verkeer in natuurgebieden

Art. 5.33 Apv

Ontheffing Drank- en Horecawet

Art. 35 Drank- en horecawet

Besluit aanstellen verkeersregelaars

Wegenverkeerswet en art. 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Ontheffing Winkeltijdenwet

Art. 2 en 4 Winkeltijdenwet en art. 7  Winkeltijdenverordening

Gebruiksmelding

Artt. 1.18-1.22 Bouwbesluit

Ontheffing verbranden afvalstoffen of stoken vuur buiten inrichting

Art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer en art. 5:34 Apv (en stookbeleid Peel en Maas 2010)

Gebruiksvergunning tijdelijke inrichtingen

Art. 2 Brandbeveiligingsverordening

Ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Vergunning houden loterijen

Art. 1 en 3 Wet op de kansspelen

Ontheffing zondagswet

Artt. 3 en 4 Zondagswet

Ontheffing wedstrijd op de weg met voertuigen

Artt. 10 en 148 Wegenverkeerswet

Subsidiebeschikking

Art. 11 legesverordening Peel en Maas, evenementenbeleid Peel en Maas en uitvoeringsregel subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas

Voor de realisatie van een project in categorie B kunnen de volgende vergunningen en/ of ontheffingen nodig zijn:

 

 • B.

  (Wijzigen) exploitatie openbare inrichting

 

Besluit

basis

Exploitatievergunning horecabedrijf

Art 2.28 Apv en par. 2 Drank- en Horecawet

Exploitatievergunning horecabedrijf – wijziging inrichting

Art 2.28 Apv en par. 2 Drank- en Horecawet

Ontheffing verlenging sluitingstijden horecabedrijven

Art. 2.29 Apv

vergunning uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Melding wijziging inrichting/ nieuwe leidinggevenden

Art. 30 Drank- en Horecawet

Gebruiksmelding

Artt. 1.18-1.22 Bouwbesluit

Milieumelding

Art. 8.41 Wet milieubeheer

Vergunning aanwezigheid speelautoma(a)t(en)

Art. 2.40 Apv en artt. 30b e.v. Wet op de kansspelen

Voor de realisatie van een project in categorie C kunnen de volgende vergunningen en/ of ontheffingen nodig zijn:

 

 • C.

  (Wijzigen) exploitatie seksinrichting

 

Besluit

basis

Exploitatievergunning seksinrichting en escortbedrijf

Art. 3.4 Apv

Exploitatievergunning seksinrichting en escortbedrijf – wijziging inrichting

Art. 3.4 Apv

Kennisgeving beëindiging exploitatie seksinrichting

Art. 3.4 Apv

Kennisgeving wijziging beheer of rechtsvorm seksinrichting

Art. 3.4 Apv

Ontheffing verlenging sluitingstijden horecabedrijven

Art. 2.29 Apv

 

 

vergunning uitoefenen horecabedrijf of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Melding wijziging inrichting/ nieuwe leidinggevenden

Art. 30 Drank- en Horecawet

Gebruiksmelding

Artt. 1.18-1.22 Bouwbesluit

milieumelding

Art. 8.41 Wet milieubeheer

Vergunning aanwezigheid speelautoma(a)t(en_

Art. 2.40 Apv en artt. 30b e.v. Wet op de kansspelen

Artikel 4 Gevallen waarin geen coördinatie op grond van dit besluit plaatsvindt

Er vindt geen coördinatie op grond van dit besluit plaats, indien er op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob):

 • -

  een weigeringsgrond voor een of meer van de benodigde besluiten bestaat; en/of

 • -

  advies dient te worden ingewonnen bij het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen.

Artikel 5 Procedureregeling

 • 1.

  Op de voorbereiding en bekendmaking van de te coördineren besluiten is afdeling 3.5van de Awb van toepassing.

 • 2.

  Bij de toepassing van het eerste lid is het college het aangewezen coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3:22 van de Awb, tenzij voor alle te coördineren besluiten de burgemeester het bevoegd gezag is. In dat geval wordt de burgemeester aangewezen als coördinerend orgaan als bedoeld in artikel 3:22 van de Awb.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Coördinatiebesluit pakketvergunning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012.

de secretaris, de burgemeester

de heer H. Mensink, mevrouw W.J.G. Delissen-van Tongerlo