Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012
CiteertitelBesluit informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinformatiebeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 14 Archiefbesluit 1995
 3. artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Peel en Maas 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201421-02-2019nieuwe regeling

31-01-2012

elektronisch gemeenteblad week 26, 2014

1894/2012/237

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 14 Archiefbesluit 1995;

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Peel en Maas 2010;

 

Overwegende dat:

 • -

  beheersregels nodig zijn betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats;

 • -

  deze beheersregels in de vorm van een beleidsregel kan worden vastgesteld;

 • -

  door het inwerking treden van de Archiefregeling (Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen) de tekst van de beheersregels van 2010 moet worden aangepast.

 

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beheersregel:

Besluit Informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  Deze beheersregel verstaat onder:

  • a.

   archiefbescheiden:de in de wet in artikel 1, onder c,

   bedoelde archiefbescheiden;

  • b.

   archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

  • c.

   archiefruimte: de in de wet in artikel 1, onder e bedoelde ruimte;

  • d.

   archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet 1995 benoemde gemeentearchivaris;

  • e.

   archiefverordening: Archiefverordening gemeente Peel en Maas 2010;

  • f.

   document: een archiefstuk dat onderdeel is van een binnen een proces voorkomende zaak;

  • g.

   DSP: documentair structuurplan: een plan waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt;

  • h.

   informatievoorziening: het geheel van handelingen, samenhangend met de voorziening inrichting en het beheer van informatiesystemen en documenten;

  • i.

   Archiefregeling: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen;

  • j.

   vervanging: reproductie van archiefbescheiden, met het doel om tot vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden over te gaan;

  • k.

   wet: Archiefwet 1995;

  • l.

   werkproces: een geordende set activiteiten met een specifiek doel. De stappen, actoren, verantwoordelijkheden en (tussen) producten worden aangeduid;

  • m.

   zaak: een uitvoering van een werkproces ofwel een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteiten doorlooptijd bewaakt moeten worden.

 • 2.

  Deze beheersregel is mede van toepassing op documenten die ingevolge de voor de gemeente geldende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, tenzij waar dit in deze beheersregel anders is bepaald.

Hofdstuk 2 De archiefbewaarplaats

Artikel 2  

 • 1.

  De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in de kelder op het adres Wilhelminaplein 1 te 5981 AS Panningen.

 • 2.

  Ten behoeve van de bewaring van digitale archiefbescheiden kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

Artikel 3  

De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 4  

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 5  

 • 1.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens en afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 • 2.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die dit verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 • 3.

  De kosten voor het in het voorgaande lid beschrevene worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 6  

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen over de raadpleging van de archiefbescheiden en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7  

De archivaris brengt jaarlijks tijdens de gebruikelijke planning en control cyclus verslag uit over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening

Artikel 8  

Als beheerseenheid wordt de secretarie van de gemeente Peel en Maas enl andere onderdelen, die belast zijn met zelfstandige uitvoering van taken en het zelfstandig documenten registreren, ordenen en beheren.

Artikel 9  

 • 1.

  De gemeentesecretaris is belast met het geheel van de informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken en met het beheer van de documenten van de gemeente Peel en Maas, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentesecretaris kan de uitvoering van de bepalingen in dit Besluit mandateren aan het hoofd van het team informatisering en Automatisering.

Artikel 10  

De gemeentesecretaris ziet er op toe dat deze beheersregels worden nageleefd door medewerkers die met documentaire informatievoorziening te maken hebben.

Artikel 11  

De gemeentesecretaris kan de uitvoering van de bepalingen van deze beheersregel mandateren aan één of meer medewerkers.

Hoofdstuk 4 Archiefvorming en -ordening

Artikel 12  

De gemeentesecretaris draagt er zorg voor, dat de vervaardiging van documenten op zodanige wijze en met zodanige materialen geschiedt dat hun houdbaarheid tenminste in overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 13  

De gemeentesecretaris draagt er zorg voor dat bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van documenten, of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.

Artikel 14  

Van documenten, waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt een ander exemplaar bewaard als minuut.

Artikel 15  

De gemeentesecretaris stelt regels voor het gebruik van een elektronische handtekening en andere goedkeuringshandelingen in systemen.

Artikel 16  

De gemeentesecretaris draagt - voor zover van toepassing - zorg voor de opstelling van procedures voor documentenverkeer en de behandeling van ingekomen, uitgaande en interne documenten, rekening houdend met de bij en krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 17  

 • 1.

  De gemeentesecretaris draagt er zorg voor dat uit ieder document, of de bijbehorende informatie blijkt wanneer het stuk is ontvangen, opgemaakt of verzonden, wie de afzender, opsteller of geadresseerde is en op welke zaak het betrekking heeft, wat de status en het ontwikkelingsstadium van het document is, en wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden.

 • 2.

  Ten aanzien van documenten dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.

 • 3.

  Het vorige lid heeft geen betrekking op documenten, die niet benodigd zijn in het kader van uitvoering van taken en de verantwoording daarover, of die niet in verband met enig wettelijk voorschrift worden opgemaakt, ontvangen of bewaard, dan wel geen verband houden met de communicatie met de burger.

Artikel 18  

De gemeentesecretaris draagt zorg voor het opstellen van procedures, waarmee de registratie van documenten en hun afdoeningtermijnen worden bewaakt.

Artikel 19  

De gemeentesecretaris draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en dat de ordening van de documenten geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek, overeenkomstig een documentair structuurplan als bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling.

Artikel 20  

 • 1.

  De gemeentesecretaris ziet erop toe, dat van informatiebestanden overeenkomstig artikel 18 van de Archiefregeling een inventaris wordt aangelegd en bijgehouden, waarin de informatiebestanden worden beschreven en in verband kunnen worden gebracht met de verschillende werkprocessen en taken.

 • 2.

  In afwijking van de regeling worden van op termijn vernietigbare digitale documenten op zijn minst de volgende gegevens vastgelegd: een beschrijving van het bestand, van het overheidsorgaan dat het heeft opgemaakt en ontvangen, het betreffende werkproces, begin- en einddatum en indien van toepassing de relatie met voor blijvende bewaring in aanmerking komende bestanden.

 • 3.

  Van vernietigbare digitale documenten worden alle in artikel 17 van de Archiefregeling opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.

 • 4.

  Tenminste eenmaal per jaar verricht team informatisering & automatisering een inventarisatie binnen de organisatie betreffende documenten en informatiebestanden die uitsluitend op digitale wijze raadpleegbaar zijn.

 • 5.

  Team informatisering & automatisering doet, zodra nodig, opgave van de noodzaak tot conversie of migratie van documenten en informatiebestanden bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Verantwoordelijk voor tijdige en daadwerkelijke uitvoering van de in zesde lid bedoelde conversie en migratie zijn:

  • a.

   de onderdelen als bedoeld in artikel 8 van deze beheersregel waar de betreffende digitale documenten of informatiebestanden zijn opgemaakt of ontvangen;

  • b.

   de onderdelen als bedoeld in artikel 8 van deze beheersregel waaraan bij een reorganisatie of opheffing rechten of functies zijn overgegaan, voor de daarbij aan hen overdragen digitale documenten of informatiebestanden;

  • c.

   team informatisering & automatisering, indien er volgens beide voorgaande punten geen verantwoordelijk onderdeel is.

 • 7.

  Team informatisering & automatisering verleent technische ondersteuning bij de in zesde lid bedoelde conversie en migratie.

Artikel 21  

Uit de in het vorige artikel beschreven inventaris blijkt te allen tijde, waar de informatiebestanden en hun onderdelen zich bevinden of wanneer en aan wie ze zijn overgebracht, overgedragen, vernietigd of vervreemd.

Hoofdstuk 5 Beheer van documenten

Artikel 22  

De gemeentesecretaris draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande documenten in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

 

Artikel 23  

De gemeentesecretaris draagt er zorg voor, dat ten aanzien van het beheer van de archiefruimten, wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 24  

Plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting, verandering of ingebruikneming van ruimten, bestemd voor het bewaren van documenten behoeven de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders, de gemeentearchivaris gehoord.

Artikel 25  

De gemeentesecretaris draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke mede omvat de nodige procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van documenten die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

Artikel 26  

 • 1.

  Inzage en uitlening en van documenten is slechts toegestaan aan functionarissen van de beheerseenheid, die ambtelijk zijn belast met behandeling van de betreffende aangelegenheid, en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris laat bijhouden welke documenten uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige en volledige terugbezorging ervan.

 • 2.

  Dossiers mogen uitsluitend in het gebouw van de beheerseenheid worden geraadpleegd, tenzij het dossiers betreft die voor de uitoefening van de taken van de gemeente buiten het gebouw nodig zijn.

Artikel 27  

Het is verboden documenten uit informatiebestanden te verwijderen, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.

Artikel 28  

 • 1.

  De gemeentesecretaris draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende documenten.

 • 2.

  Raadpleging en uitlening van documenten, die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van burgemeester en wethouders slechts toegestaan aan die functionarissen van de beheerseenheid, die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid.

 • 3.

  De gemeentesecretaris draagt er zorg voor, dat de in het tweede lid genoemde functionarissen aan degenen aan wie op grond van artikel 11 van deze beheersregel de uitvoering van deze beheersregel is opgedragen, meedelen welke documenten aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen. Zij bepalen tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk of verlenging van geheimhouding van de betreffende documenten noodzakelijk is.

 • 4.

  Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden.

Artikel 29  

Archiefbescheiden, ongeacht in welke vorm (papier of digitaal) worden na beëindiging van het werkproces opgeschoond en ter archivering aangeboden bij de afdeling informatisering & automatisering.

Artikel 30  

Ten aanzien van besluiten tot vervanging van documenten door reproducties als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, wordt vooraf het advies van de gemeentearchivaris, ingewonnen.

Artikel 31  

Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van documenten als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit 1995, wordt vooraf het advies van de gemeentearchivaris ingewonnen.

Artikel 32  

 • 1.

  De gemeentesecretaris zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van documenten en informatiebestanden voor bewaring en vernietiging overeenkomstig de daarvoor bij en krachtens de wet gegeven voorschriften.

 • 2.

  Ingeval van selectie voor vernietiging worden de documenten en informatiebestanden voorzien van een kenmerk, dat de bewaartermijn aangeeft.

 • 3.

  Van deze bewaartermijn wordt tevens aantekening gehouden in de in artikel 20 van deze beheersregel bedoelde inventaris.

Artikel 33  

De gemeentesecretaris stelt alvorens tot vernietiging van documenten over te gaan voor zijn beheerseenheid een lijst op van vernietigbare documenten met inachtneming van de geldende selectielijst. De lijst van vernietigbare documenten behoeft de goedkeuring van de gemeentearchivaris, welke goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging.

Artikel 34  

Bij overbrenging van documenten als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen documenten en informatiebestanden betreft, het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

Artikel 35  

 • 1.

  De gemeentesecretaris neemt in het informatie beveiligingsplan bepalingen op om de archiefbescheiden in het geval van calamiteiten of incidenten in veiligheid te brengen.

 • 2.

  Zodra de omstandigheden het toelaten worden de feiten gemeld aan de Provinciale Archiefinspectie.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 36  

 • 1.

  Deze beheersregel wordt aangehaald als het Besluit Informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2012.

 • 2.

  De beheersregel treedt in werking per de eerste dag na publicatie ervan.

 • 3.

  Het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Peel en Maas 2010 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

de heer H. Mensink, mevrouw W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting  

Dit Besluit Informatiebeheer gemeente Peel en Maas 2010 is gebaseerd op artikel 7 van de Archiefverordening en artikel 14 Archiefbesluit 1995. Met deze beheersregel wordt beoogd de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten te regelen. Deze beheersregel is daarbij zowel van toepassing op digitale documenten als op papieren documenten. Het begrip documenten is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden. Deze beheersregel bevat bepalingen over de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvorming- en ordening en inzake het beheer van documenten met inbegrip van e-mail. Het houdt nadrukkelijk rekening met het beheer van digitale informatiebronnen. In verband met de noodzaak de bepalingen van deze beheersregel te kunnen bespreken met personen, die niet werkzaam zijn in de documentaire informatievoorziening - bijvoorbeeld automatiseerders en systeembeheerders - is de terminologie van deze beheersregel daarop aangepast. Het gebruik van het begrip 'document' is daarvan een voorbeeld.

Het is aangepast aan de regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling).

Deze beheersregel is afgestemd op de financiële verordening volgens artikel 212 van de Gemeentewet, van de gemeente Peel en Maas en op de wettelijke voorschriften die genoemd zijn in onderstaand overzicht.

 

Componenten van het archiveringsysteem

Mensen

AB 14, voldoende personeel

Middelen

Regeling duurzaamheid

Methoden

Kennis

AB 14 deskundig personeel

Procedures

AB 14 Beheersregels,

AW 27, 30, 35 Verordeningen

Documenten

Wob, AW, BW-2

Archiveringprocessen

Opnemen (waar onder registreren

AW, BW 2, AWR

Opslaan

Bewaren

AW3 Rgts

Ordenen, klasseren

AW3, Rgts

Beschrijven

AW3, Rgts

Beschikbaarstellen (waar onder raadplegen)

Wob

AW

Wbp

Waarderen

AW, BW-2, AwR

Selecteren en Verwijderen

AW Wbp

Artikel 1.

Deze beheersregel verstaat onder:

Lid 1 .a .Er is gekozen voor archiefbescheiden, omdat het gaat over documenten, maar ook om gegevens in databanken en gegevens die op een andere manier zijn samengesteld. Al deze informatie is naar zijn aard bestemd onder de gemeente te berusten.

1 Lid 2. De uitvoering van vele overheidstaken ligt vast in uiteindelijk vernietigbare documenten. Deze dienen ter verantwoording van het beleid en de democratische controle daarop, en ook in het belang van de rechtszekerheid van de gemeente, de andere overheidsorganen en de burger gedurende de bewaartermijn in geordende en toegankelijke staat te worden gehouden. Dit geldt zowel voor de klassieke papieren documenten als voor de digitale. Het is daarom van het grootste belang dat ook uiteindelijk voor vernietiging in aanmerking komende documenten en informatiebestanden gedurende hun termijn van bewaring onder dezelfde regels vallen als de voor blijvende bewaring in aanmerking komende.

Andere medewerkers dan die van team informatisering & automatisering zijn niet op de hoogte van de wettelijke regels over het beheer van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden. Voorts is niet altijd vooraf duidelijk welk gedeelte van de documenten en informatiebestanden voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komt. Ook om deze reden dienen deze bescheiden onder de werking van deze beheersregel te vallen. Aangezien voor vernietiging in aanmerking komende documenten, en met name digitale documenten niet werkelijk aan alle eisen van de digitale duurzaamheid zoals omschreven in de regeling behoeven te beantwoorden, zijn daarvoor op de ter zake doende plaatsen in deze beheersregel uitzonderingen gemaakt.

 

Artikel 3

De wet draagt de archivaris het beheer van de archiefbewaarplaats op, maar schept geen regeling ten aanzien van documentaire verzamelingen. Dit artikel draagt het beheer van uit de cultureel en historisch oogpunt gevormde documentaire verzamelingen eveneens op aan de archivaris.

 

Artikel 5

De wet verschaft een ieder het recht van of uit archiefbescheiden, die in een archiefbewaarplaats berusten, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. Deze beheersregel regelt complementair, dat de archivaris in dit verband de nodige dienstverlening kan verrichten.

 

Artikel 7

De financiële verordening volgens artikel 212 van de Gemeentewet, van de gemeente Peel en Maas, is van toepassing. Deze verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Kwaliteitscontrole van het archiefbeheer/ archiefzorg en de informatievoorziening behoort ook tot de processen en producten waarover verantwoording hoort te worden afgelegd. Zonder informatievoorziening is rechtmatigheid, verantwoording en controle niet aan te tonen.

 

Artikel 8

Bij verandering van de organisatie vallen nieuwe en veranderde onderdelen onder deze beheersregel. Indien taken in mandaat en buiten het gezagsbereik van de zorgdrager, te weten het gemeentebestuur, worden uitgevoerd, blijft de zorgdrager uiteindelijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer dragen. Het blijven immers gemeentelijke processen. Een actueel organigram staat op de internetsite van deze gemeente.

 

Artikel 12

De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor digitale informatiesystemen, waarin selectie en vernietiging dikwijls in de systemen is ingebouwd, zonder met de wettelijke voorschriften over selectie en vernietiging rekening te houden.

 

Artikel 14

Een minuut is de vastgestelde versie van een document, waarnaar de uitgaande versie wordt opgemaakt. Een minuut bestaat in de praktijk veelal uit een kopie, die door middel van kenmerken is geauthentiseerd. Deze bepaling van algemene strekking dient ook in een digitale omgeving te worden nagevolgd.

 

Artikel 15

De gemeente Peel en Maas wil helemaal digitaal gaan werken. Om dit te realiseren zal het mogelijk moeten zijn om handtekeningen, parafen e.d. digitaal te plaatsen

 

Artikel 18

De gemeentesecretaris zorgt voor lijsten of andere signalen die waarschuwen voordat de wettelijke afdoeningtermijn van de archiefbescheiden is verlopen.

 

Artikel 26

Lid 2. Om de integriteit, authenticiteit, volledigheid etc. van de dossiers te waarborgen is het is niet toegestaan dat anderen dan gemeentelijke organisaties een dossier uit de overgedragen archieven in huis hebben. De dossiers blijven onder een aan de gemeenten verbonden ambtenaar.

 

Artikel 28

Lid 1. Stukken die bij hun ontstaan, of gedurende het proces door het hoofd van de beheerseenheid als "geheim" of "vertrouwelijk" worden aangemerkt worden geregistreerd. Bij de registratie worden de documenten afgeschermd van het onbevoegde deel van de organisatie. Nadat het geheimhouding of vertrouwelijkheidmotief weg is wordt de afscherming ongedaan gemaakt.

 

Artikel 32

Iedere organisatie die archief beheert, zal waarderen, selecteren en verwijderen. Volgens welke methode kan de gemeente dit doen. Sinds de Archiefwet 1995 is er een plicht om te vernietigen. De gemeente mag niet voor het gemak alles bewaren. De papieren archieven zijn enorm in omvang gegroeid. Archiefruimte is duur en moet dus vooral voor nuttige bescheiden worden gebruikt.

De opslag van digitale documenten op bijvoorbeeld servers is ook duur. Verder is het niet te doen om van alle digitale processen altijd de programma's en bijbehorende hardware te bewaren. Conversie en Migratie van alle digitale documenten is hiervoor ook geen acceptabele oplossing. Het moment van waarderen is bij het ontstaan van een document of zaak. Het tijdstip van ontstaan is het beste, omdat dan met proceseigenaar overlegd kan worden en omdat alle nog volgende stukken die op de zaak betrekking hebben dan ook zeer eenvoudig kunnen worden gewaardeerd. In de loop van de levenscyclus van de zaak kan natuurlijk bijgesteld worden, want soms blijkt tijdens het proces pas dat er sprake is van een bijzonder geval. Op dossierniveau is het ook eenvoudiger om een actueel dossier te waarderen dan een bij lang gesloten dossier. Immers de context waarin het dossier ontstaat is dan veel duidelijker.

Historische waarde:

Bij alle archiefbescheiden moet de historische waarde niet uit het oog worden verloren. Een zaak die volgens de selectielijst weg mag, maar die bijzonder is in de ogen van de organisatie, is van historische waarde. De twijfelgevallen worden aan de archivaris voorgelegd. Deze overlegt met de medewerker cultuur.

 

Artikel 35

Dit impliceert dat er mogelijk technische voorzieningen etc. getroffen moeten worden en dwingt de gemeente om na te denken over voorzieningen etc.