Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Nota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas
CiteertitelNota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwelstand
Externe bijlagenNota ruimtelijke kwaliteit kaarten van beeldbepalende dorpsgezichten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 12 Woningwet
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2011nieuw beleid

18-10-2011

elektronisch gemeenteblad week 49, 2011

1894/2011/41210

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

 

Gelet op het voorstel 2011-100

Zaaknummer: 1894/2011/15666

 

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tijdens de inspraakprocedure

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

De bijgevoegde Nota Ruimtelijke Kwaliteit inclusief bijlagen vast te stellen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 18 oktober 2011

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Kaarten van beeldbepalende dorpsgezichten

kaarten van beeldbepalende dorpsgezichten