Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat (2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat (2013)
CiteertitelBeleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart rode contouren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:1 en 3:6 Wet ruimtelijke ordening
 3. artikel 2:1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-201314-01-2016Onbekend

23-09-2013

elektronisch gemeenteblad week 45, 2013

1894/2013/52997

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3.1 en 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Overwegende dat:

 

 

 • -

  door de raad op 24 januari 2011 een woonvisie is vastgesteld;

 

 • -

  in voornoemde woonvisie de natuurlijke woningbouwbehoefte per kern wordt aangegeven, aangevuld met een gesteld ambitieprogramma;

   

 • -

  woningbouw binnen de door de provincie per kern vastgestelde rode contour slechts mogelijk is op gronden met de vigerende bestemming “wonen” en op gronden die zijn opgenomen in de gemeentelijke woningbouwplanning, waarvoor door de gemeente contractuele verplichtingen zijn aangegaan met derden dan wel waarvan gronduitgifte door de gemeente zelf plaatsvindt;

 

 • -

  op basis daarvan in de meeste kernen (meer) dan voldoende mogelijkheden voor woningbouw aanwezig zijn om in de natuurlijke behoefte en eventuele ambitie te voldoen;

 

 • -

  door de gemeenteraad bij de vaststelling van de woonvisie is opgemerkt dat het niet zo mag zijn dat daardoor alle initiatieven van particulieren voor woningbouw binnen de rode contour, op locaties die daarvoor niet zijn bestemd, maar waar vanuit stedenbouwkundig oogpunt en vanuit milieuoverwegingen geen bezwaar bestaat om woningbouw toe te staan, af te wijzen;

 

 • -

  aan ons college door de raad de opdracht is gegeven om ter zake met een regeling te komen;

 

 • -

  het wenselijk wordt geacht om ook een beleidsregel vast te stellen voor de afweging om al dan niet medewerking te verlenen aan nieuwe woningbouwverzoeken binnen de rode contour op locaties waar dit volgens het geldende bestemmingsplan niet is toegestaan;

 

 • -

  het volkshuisvestelijk belang moet zijn gewaarborgd, maar dat het beperkt toestaan van nieuwe woningbouwinitiatieven binnen de rode contour mogelijk moet zijn;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  “Een kern binnen de door de provincie vastgestelde rode contour”: een kern voor zover deze is gelegen binnen de door de provincie in het POL 2006, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 mei 2010, voor die kern vastgestelde rode contour.

 • b.

  woningbouwverzoeken: verzoeken voor het bouwen van één burgerwoning binnen de rode contour (de zgn. eenpitter) op een locatie waar dit volgens het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is.

 • c.

  Levensloopbestendige woning: “een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de zgn. 'primaire ruimtes' (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

 • d.

  Rode contouren: de rode contouren zoals die door de provincie zijn vastgesteld in het POL 2006, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 mei 2010, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen

Artikel 2 Woningbouwverzoeken

Alle woningbouwverzoeken op gronden die daarvoor niet zijn bestemd in de onder artikel 1a genoemde kernen worden afgewezen.

Artikel 3 Uitzonderingen

In de volgende gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op het bepaalde in artikel 2:

 • a.

  woningbouwverzoeken van particulieren voor de bouw van één burgerwoning (de zgn. éénpitter) waartegen naar het oordeel van burgemeester en wethouders, uit stedenbouwkundig oogpunt en vanuit milieuoverwegingen geen bezwaar bestaat;

 • b.

  verzoeken waarop al een positief (principe)besluit is genomen of anderszins in de pijplijn zitten voorafgaand aan de vaststelling van deze beleidsregel en passen in het vigerende gemeentelijke beleid.

Artikel 4 Voorwaarden

Indien aan een woningbouwverzoek medewerking wordt verleend, omdat het valt onder één van de in artikel 3 genoemde uitzonderingen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het woningbouwverzoek moet voorafgegaan worden door een principeverzoek waarop een positief standpunt is ingenomen;

 • b.

  er moet zijn gewaarborgd dat de woning daadwerkelijk op korte termijn wordt gerealiseerd hetgeen inhoudt dat:

  • -

   verzoeken om woningbouw waarbij vooraf informatie is verstrekt over de termijn van 3 jaar moeten zijn gerealiseerd binnen een termijn van 3 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, die moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar na datering van een positieve beslissing op het ingediende principeverzoek. Het regelen van de bouwbestemming met toepassing van deze beleidsregel middels een herziening van het bestemmingsplan is niet toegestaan. Reden daarvan is dat daarmee de hiervoor aangegeven bebouwing op korte termijn niet gewaarborgd kan worden.

  • -

   Verzoeken om woningbouw, die in behandeling zijn genomen vóórdat de termijn van 3 jaar bekend was alsmede het uitsluiten van een bestemmingsplanherziening als planologische regeling, moeten zijn gerealiseerd binnen een termijn van 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning, afhankelijk van de planologische regeling waarvoor gekozen is.

  • -

   De aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure moet een concreet bouwplan bevatten van de te realiseren woning.

 • c.

  de te bouwen woning moet als levensloopbestendige woning worden uitgevoerd doch moet tenminste voorzieningen bevatten die het naar het oordeel van ons college mogelijk maakt om de woning op termijn eenvoudig levensloopbestendig te maken.

 • d.

  voor  verzoeken die vallen onder artikel 3a geldt een maximum van in totaal 15 te bouwen woningen voor geheel Peel en Maas ingaande de dag na bekendmaking t/m 31-12-2015. Daarbij is de volgorde van indiening van het principeverzoek leidend voor het bepalen van genoemd aantal van 15, onder voorwaarde dat daarop positief wordt beslist. Woningen in kernen waar nog onvoldoende planvoorraad aanwezig is om te kunnen voorzien aan de natuurlijke behoefte en eventuele ambitie tellen niet mee voor het bepalen van genoemd maximum aantal van 15

 • e.

  met de indiener van het woningbouwverzoek wordt bij het verlenen van medewerking een anterieure overeenkomst aangegaan inzake het kostenverhaal. Daarin wordt in ieder geval geregeld dat de kosten van de planologische procedure en mogelijke planschade voor rekening van de aanvrager komen. Daarnaast wordt een te betalen bijdrage opgenomen in het fonds bovenwijkse voorzieningen en het herstructureringsfonds. Daarbij gelden de gebruikelijke tarieven per m2. op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Daar bovenop wordt een extra bijdrage in het herstructureringsfonds in rekening gebracht van € 25.000 per woning. Deze extra bijdrage dient voor de bekostiging van in diezelfde kern uit te voeren herstructureringswerken ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van die kern. De grondslag wordt vastgelegd in het herstructureringsfonds Peel en Maas en de structuurvisie voor de kernen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde provinciale rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 6 Duur

Deze beleidsregel is geldig tot en met 31-12-2015 of zoveel eerder als het maximum aantal van 15 woningen voor Peel en Maas is bereikt, waarvoor na indiening van een principeverzoek in principe medewerking is verleend aan de realisering van een woning.

Aldus vastgesteld in de opnbare veragedring van burgemeester en wethouders van 23 september 2013.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage kaart rode contouren

kaart rode contouren