Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Regeling Jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010
CiteertitelRegeling Jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3:5 en 3:5:1 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-201401-01-201001-01-2016nieuwe regeling

05-01-2010

elektronisch gemeenteblad week 39, 2014

1894/2010/2038

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het bepaalde in artikel 3:5 en 3:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO)

B E S L U I T E N

Vast te stellen de volgende regeling:

Regeling Jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010

Artikel 1 Recht op gratificatie

 • 1.

  Voor de ambtenaar die in dienst is getreden bij de gemeente Peel en Maas op of ná 1 januari 2010 geldt bij de vaststelling van het recht op een ambtsjubileumgratificatie de bepalingen uit artikel 3:5 en 3:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Peel en Maas 2010 (CAR/UWO).

 • 2.

  Voor de ambtenaar die vóór 1 januari 2010 in dienst was bij één van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree of Meijel en die tevens op 1 januari 2010 in dienst is getreden bij de gemeente Peel en Maas, gelden bij de vaststelling van het recht op een Ambtsjubileumgratificatie de bepalingen uit artikel 3:5 en 3:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Peel en Maas 2010 (CAR/UWO) en daarnaast gelden, met betrekking tot de vaststelling van het recht op een dienstjubileumgratificatie, de bepalingen in artikel 2 tot en met 6 van deze regeling.

Artikel 2 25-jarig dienstjubileum

Aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar een betrekking heeft vervuld, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met de bezoldiging plus vakantietoelage, waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.

Artikel 3 40- en 50-jarig dienstjubileum

De ambtenaar die gedurende 40 respectievelijk 50 jaar een betrekking heeft vervuld, ontvangt een gratificatie gelijk aan een bedrag, overeenkomende met twee maal de bezoldiging, vermeerderd met

de vakantietoelage, over de maand waarin het jubileum valt.

Artikel 4 Proportionele gratificatie

Aan de ambtenaar, die wordt ontslagen:

 • -

  op grond van artikel 8:3 van van de Arbeidsvoorwaardenregeling Peel en Maas 2010 (CAR/UWO);

 • -

  op grond van artikel 8:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Peel en Maas 2010 (CAR/UWO), bij een algemene invaliditeitsgraad van 80 procent of meer;

 • -

  op grond van artikel 8:10 of 8:11 van de Arbeidsvoorwaarden-regeling Peel en Maas 2010 (CAR/UWO), indien en voorzover het een volledig ontslag betreft;

en die, indien het ontslag niet had plaatsgevonden, het voor een dienstjubileumgratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een Proportionele gratificatie toegekend. Deze proportionele gratificatie wordt berekend door het bedrag waarop recht zou hebben bestaan

indien het vereiste aantal dienstjaren zou zijn vervuld, te vermenigvuldigen met een breuk. Daarvan wordt de teller gevormd door het feitelijk geheel of gedeeltelijk vervulde aantal dienstjaren, waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden; de noemer is het aantal dienstjaren dat vervuld had moeten zijn om voor de gratificatie in aanmerking te komen.

Artikel 5 Vermindering bij eerder bereiken ambtsjubileum

De op grond van het vorenstaande berekende bedrag wordt verminderd met het bedrag dat is genoten bij een ambtsjubileum betreffende dezelfde diensttijd.

Artikel 6 Afronding

De conform de voorgaande artikelen berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorzien, treffen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 8 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De regeling dienstjubileumgratificatie gemeente Helden, de Regeling jubilea gemeente Meijel en artikel 3 van de Verordening tot invoering van de CAR/UWO 1999 van de gemeente Maasbree worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de regeling bedoeld in artikel 8 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regeling.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van

Burgemeester en wethouders gemeente Peel en Maas

De gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo