Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Peel en Maas
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 15:1e Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201403-04-2013nieuwe regeling

02-04-2013

Onbekend

1894/2012/123051

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Peel en Maas

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas

Gelet op artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling en Uitwerkingsovereenkomst

 

Gezien het besluit van de gemeenteraad, waarbij ook de functie griffier wordt aangewezen als functie waarvoor openbaarmaking van nevenwerkzaamheden in verband met de integriteit noodzakelijk is;

Besluit

Vast te stellen de navolgende:

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van topambtenaren bij de gemeente Peel en Maas

Artikel 1  

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  gemeentesecretaris/directeur

 • 2.

  adjunct-directeur

 • 3.

  griffier

Artikel 2  

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3  

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van de nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Artikel 4  

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie ;

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden ;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden ;

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen .

Artikel 5  

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6  

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als : Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de vaststelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2013 van

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo