Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

nadere regels artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening voor evenementen zonder vergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnadere regels artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening voor evenementen zonder vergunning
CiteertitelAPV: nadere regels evenementen zonder vergunning (art. 2:25)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201431-01-2019nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2014/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

nadere regels artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening voor evenementen zonder vergunning

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Peel en Maas, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

Overwegende,

 

dat op grond van de Wet Arhi alle aanwijzingsbesluiten en nadere regels uit de Algemene Plaatselijke Verordeningen van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel zijn vervallen;

 

dat de raad in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Peel en Maas in meerdere artikelen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester de bevoegdheid heeft gegeven aanwijzingen te doen of nadere (beleids)regels te stellen;

 

dat er vanwege duidelijkheid en rechtszekerheid behoefte bestaat invulling te geven aan voornoemde bevoegdheden;

 

BESLUIT

 

vast te stellen:

 

nadere regels artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening voor evenementen zonder vergunning

Evenement zonder vergunning 

 

Circussen, zogenaamde kofferbakverkopen, (rommel)markten waaraan wordt deelgenomen door commerciële organisatie(s) en andere commercieel opgezette activiteiten, moeten altijd vergunning aanvragen.

 

Evenementen die zonder vergunning mogen plaatsvinden:

 • -

  optocht en/of optreden van één fanfare of drumband en voor openluchtconcerten van a capella zanggroepen;

 • -

  ééndaagse wandeltocht met maximaal 500 deelnemers (waarbij verkeersregels in acht genomen worden);

 • -

  eendaagse mountainbike- en fietstocht met maximaal 250 deelnemers (waarbij verkeersregels in acht genomen worden; dus zonder wedstrijdelement) op de daarvoor bestemde wegen en paden.

 

Evenementen die één keer per jaar plaatsvinden en aan de volgende criteria voldoen, hebben geen vergunning nodig:

 

 • 1.

  u heeft mondeling/schriftelijk toestemming van de eigenaar (particulier/gemeente) van het terrein/accommodatie.(toestemming gemeente vraagt u telefonisch 077-3066666 bij het cluster grondzaken of per email : info@peelenmaas.nl t.a.v. cluster grondzaken)

 • 2.

  plaats vindt in de open lucht; (klein model partytent – maximaal 18 m² - is toegestaan)

 • 3.

  aantal gelijktijdig aanwezige personen (bezoekers en deelnemers) is niet meer dan 100 personen;

 • 4.

  plaats vindt op:

  - maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 01.00 uur;

  - zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

 • 5.

  a. er geen muziek is; of

 • b. als er muziek is

  • - op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 01.00 uur of

   - op zondag tussen 13.00 uur tot 01.00 uur;

en het geluidsniveau bedraagt niet meer dan:

 

 

09:00–19:00 uur

19:00–23:00 uur

23:00–01:00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit.

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit.

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

 

gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen zoals in bovenstaande tabel vernoemd op een hoogte van 1,5 meter. Deze geluidsnorm is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag door muziekcorrectie. Ook wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 

 • 6.

  niet wordt gehouden op de rijbaan, trottoir, voetpad, (brom)fietspad of parkeerplaats en er is geen wegafsluiting en/of verkeershinder.

 • 7.

  binnen 48 uren (inclusief opbouwen en afbreken)plaats vindt met inachtneming van punt 4;

 • 8.

  bij aansluiting van een tijdelijke toiletvoorziening hiervoor overlegd is en akkoord heeft gekregen van de gemeente;(contact met frans.thijssen@peelenmaas.nl )

 • 9.

  er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken; er geen glaswerk wordt gebruikt;

 • 10.

  u vermeldt dit evenement op de evenementenkalender op onze website http://www.peelenmaas.nl/Toeristen/Evenementenkalender

 • 11.

  na afloop het terrein en de directe omgeving schoon en in oorspronkelijke staat achter laten;

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 april 2014

de burgemeester

W.J.G. Delissen-van Tongerlo