Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLoonkostensubsidie Participatiewet
Externe bijlagetoelichting loonkosten subsidie Participatiewet Peel en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 6, lid 2 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201701-02-2017gewijzigd onder intrekking van verordening d.d. 14 oktober 2014

24-10-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/905046
01-01-201501-02-2017nieuwe regeling

14-10-2014

elektronisch gemeenteblad week 45, 2014

1894/2014/564175

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas

De raad van de gemeente Peel en Maas;

 

gelezen het raadsvoorstel;

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

besluit vast te stellen:

de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Peel en Maas

Artikel 1 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie;

  • d.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

Artikel 2 Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt een vooraf vastgestelde methode om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een externe organisatie adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. Een externe organisatie neemt daarbij de vastgestelde methode in acht.

Artikel 3 Beleidsregels en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college is bevoegd beleidsregels te stellen betreffende de te hanteren methodiek om de loonwaarde te bepalen en de toepassing van deze methodiek.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de burger afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening loonkostensubsidie Participatiewet, vastgesteld op 14 oktober 2014, wordt ingetrokken per in werkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 februari 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2017

De griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting loonkostensubsidie Participatiewet  

toelichting loonkosten subsidie Participatiewet Peel en Maas