Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening individuele studietoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8a, lid 1, onderdeel c Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2017nieuwe regeling

14-10-2014

elektronisch gemeenteblad week 45, 2014

1894/2014/564176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

De Raad van de Gemeente Peel en Maas;

gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2014;

gezien het advies van de Adviesraad Werk, Zorg en Inkomen;

 

besluit vast te stellen:

de verordening individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

Artikel 1 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2 Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Het college oordeelt of een persoon met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Het college kan hiertoe een advies inwinnen.

Artikel 3 Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4 Hoogte individuele studietoeslag

Het college stelt jaarlijks de hoogte van de individuele studietoeslag vast op basis van de door het rijk beschikbaar gestelde budgettaire ruimte.

Artikel 5 Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald in gelijke delen. Indien de studie wordt gestaakt dan stopt de periodieke betaling van de individuele studietoeslag.

Artikel 6 Beleidsregels en hardheidsclausule

  • 1.

    In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

  • 2.

    Het college kan beleidsregels stellen over de uitvoering van deze verordening.

  • 3.

    Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de burger afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 oktober 2014

De griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting Verordening individuele studietoeslag  

Toelichting Verordening individuele studietoeslag