Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels wijze verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels wijze verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten
CiteertitelBeleidsregels wijze verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenLijst MB-All Toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201421-04-2016nieuwe regeling

20-10-2014

elektronisch gemeenteblad week 44, 2014

1894/2014/564763

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wijze verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • a.

  de raad bij amendement op 12 maart 2013 ter behandeling van het raadsbesluit 2013-011 de “algemene beleidsuitgangspunten huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas” met het zaaknummer 1894/2012/124857, documentnummer 1894/2012/15472 heeft vastgesteld

 • b.

   In artikel 11 van de hiervoor genoemde algemene beleidsuitgangspunten aan het college de opdracht is gegeven om de algemene beleidsuitgangspunten in nadere beleidsregels uit te werken;

 • c.

  Het college op 21 mei 2013 de “beleidsregels huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas heeft vastgesteld.

 • d.

  Het college op 11 februari 2014 heeft besloten de beleidsregels van 21 mei 2013 in te trekken en nieuwe beleidsregels vast te stellen vanwege enkele praktische zaken naar aanleiding van de gevoerde intakegesprekken in het kader van het legalisatieproject huisvesting tijdelijke arbeidskrachten.

 • e.

  Op 22 april 2014 de “Beleidsregels huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas, versie februari 2014” ter uitvoering van de hiervoor omschreven algemene door de raad vastgestelde beleidsuitgangspunten met enkele wijzigingen opnieuw zijn vastgesteld.

 

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregels wijze verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb : Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Bestaande gevallen van short stay-huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten ter plaatse van agrarische bedrijven: huisvestingslocaties die deel uitmaken van de inventarisatielijst van MB-all voor de daarin opgenomen huisvestingsvorm en aantallen en voldoen aan het beleid dan wel alsnog in overeenstemming worden gebracht met het beleid. Als er in het verleden schriftelijk meer tijdelijke arbeidskrachten dan 20 zijn toegestaan dan geldt dit aantal als maximum.

 • c.

  Bor: Besluit omgevingsrecht

 • d.

  Nieuwe gevallen:

  • 1.

   Huisvestingslocaties die deel uitmaken van de inventarisatieronde van MB-all maar meer tijdelijke arbeidskrachten willen huisvesten dan is opgegeven tijdens de inventarisatie en nieuw op te richten huisvestlocaties die geen deel uitmaken van de inventarisatieronde van MB-All, beide met een maximum van 20 personen, met dien verstande dat wel aangetoond moet worden dat dit aantal noodzakelijk is voor de eigen bedrijfsvoering en deze worden gerealiseerd vóór 1 juli 2015

  • 2.

   Huisvestlocaties die deel uitmaken van de inventarisatielijst van MB-All maar meer tijdelijke arbeidskrachten willen huisvesten en nieuw op te richten huisvestlocaties die geen deel uitmaken van de inventarisatielijst van MB-All, beide met een maximum van 20, die niet kunnen worden gerealiseerd vóór 1 juli 2015. Aanvrager dient aan te tonen dat:

   • -

    het aantal te huisvesten personen nodig is voor zijn eigen bedrijfsvoering en

   • -

    dat het aantal te huisvesten personen niet elders gehuisvest kan worden.

 • De inventarisatielijst van MB-All is opgenomen als bijlage 1.

 • e.

  omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

 • f.

  Short stay: verblijfsaccommodatie voor verblijf per arbeidskracht gedurende maximaal 6 maanden met als minimale eis:

  • -

   voor sanitaire voorzieningen: 1 douche/wc per 8 personen;

  • -

   voor de oppervlakte: 10 m2 omsloten leefruimte per bewoner;

  • -

   voor de kookgelegenheid: minimaal 4 pitten per 8 personen.

 • g.

  Uitsterfregeling: een uitsterfregeling betreft een bijzondere vorm van positief bestemmen, waarbij het gebruik, indien dit is beëindigd, niet opnieuw een aanvang mag nemen. Als het gebruik als agrarisch bedrijf stopt, dient het gebruik voor de huisvesting ongedaan te worden gemaakt.

 • h.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • i.

  Wro: Wet ruimtelijke ordening

Artikel 2 Wijze van verlenen planologische medewerking realisatie huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

 • 1.

  Legalisering van bestaande gevallen van short stay-huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten ter plaatse van agrarische bedrijven zal planologisch mogelijk worden gemaakt door middel van een herziening van het op dat moment vigerende bestemmingsplan.

 • 2.

  Nieuwe gevallen van short stay-huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten ter plaatse van agrarische bedrijven zullen planologisch mogelijk worden gemaakt door een herziening van het op dat moment vigerende bestemmingsplan, waarbij door de initiatiefnemer aannemelijk moet worden gemaakt dat huisvesting elders niet mogelijk is.

 • 3.

  Het verlenen van medewerking aan het planologisch mogelijk maken van short stay-huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten, zowel in de bestaande als in de nieuwe gevallen, zal alleen doorgang vinden als voldaan wordt aan de vereisten uit de “Beleidsregels huisvesting (tijdelijke) arbeidskrachten Peel en Maas, versie februari 2014.”

 • 4.

  Aan een bestemmingsplanherziening als bedoeld in het eerste of het tweede lid wordt een uitsterfregeling verbonden waardoor, als het gebruik voor short stay-huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten gedurende een periode van één jaar of langer wordt gestaakt, het gebruik voor deze functie niet meer mag worden hervat.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders zal geen gebruik maken van zijn bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c jo. artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo jo. artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II Bor voor het realiseren van logiesfuncties voor werknemers buiten de bebouwde kom.

Artikel 3 Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting tijdelijke arbeidskrachten’.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op 30 oktober 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas van 20 oktober 2014

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Lijst MB-All

Lijst MB-All

Toelichting

Toelichting