Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014
Citeertiteleenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2, vijfde lid, van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201401-01-2015nieuwe (tijdelijke) regeling

03-11-2014

elektronische gemeenteblad week 46, 2014

1894/2014/564180

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel eenmalige tegemoetkoming koopkrachtverlies lage inkomens 2014

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2, vijfde lid, van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 en een aanvraagformulier hiervoor.

 

B E S L U I T E N

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel eenmalige tegemoetkoming koopkrachtverlies lage inkomens 2014

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de Maasmeente Peel en

Maas;

 • b.

  Peildatum: datum waartegen een persoon de eenmalige koopkrachtt lage inkomens 2014 aanvraagt;

 • c.

  Bijstandsnorm: de op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 3.2, van de WWB van toep zijnde norm;

 

De overige begrippen in deze beleidsregel worden in dezelfde betekenis gehanteerd als in de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Recht op een koopkrachttegemoetkoming in 2014 hebben huishoudens van 18 jaar of ouder met een inkomen van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Bij de vaststelling van het recht op de koopkrachttegemoetkoming wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3 Hoogte van de koopkrachttegemoetkoming

De hoogte van koopkrachttegemoetkoming bedraagt:

 • a.

  € 100,00 voor gehuwden;

 • b.

  € 90,00 voor een alleenstaande ouder;

 • c.

  € 70,00 voor een alleenstaande.

Artikel 4 Overige voorwaarden

Overige voorwaarden, rechtstreeks volgend uit wet of Besluit koopkrachttegemoetkoming lage

Inkomens zijn dat rechthebbende:

 • a.

  woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

 • b.

  Nederlander is of daarmee gelijkgesteld;

 • c.

  op 1 september 2014 woonachtig in de gemeente Peel en Maas.

Artikel 5 Uitsluitingsgronden

Geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben:

 • a.

  gedetineerden;

 • b.

  personen jonger dan 18 jaar;

 • c.

  personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering);

 • d.

  personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

Artikel 6 Peildatum

Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de koopkrachttegemoetkoming geldt als peildatum 1 september 2014.

Artikel 7 Aanvragen

De aanvragen voor de koopkrachttegemoetkoming 2014 kunnen bij het college worden ingediend tot 1 december 2014.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking op 12 november 2014.

 • 3.

  beleidsregel vervalt per 1 januari 2015.

Aldus vastgetseld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas van 3 november 2014

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

Toelichting