Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

register van gemeenschappelijke regelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingregister van gemeenschappelijke regelingen
Citeertitelregister van gemeenschappelijke regelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2016Onbekend

30-06-2015

Onbekend

Onbekend
30-06-201501-04-2016Onbekend

30-06-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wgr waaraan de gemeente Peel en Maas deelneemt

 

 

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM)

a. Deelnemers

Gemeenten Leudal, Maasgouw, Peel en Maas en Roerdalen.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Wet milieubeheer

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

In het belang van een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige verwijdering van afvalstoffen heeft het openbaar lichaam primair tot taak:

a. zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21, eerste lid van de Wet milieubeheer;

b. zorg te dragen voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid onder a. van de Wet milieubeheer;

c. zorg te dragen voor de afzonderlijke inzameling van groente- fruit- en tuinafval als bedoeld in artikel 10.21, tweede lid van de Wet milieubeheer en van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 10.21 derde lid van de Wet milieubeheer;

d. zorg te dragen voor de inzameling van de in dit lid onder a t/m c bedoelde afvalstoffen, die ter verwerking worden geaccepteerd op de door de gemeenten of de Dienst op te richten en in stand te houden brengvoorzieningen, als bedoeld in artikel 10.22, eerste lid sub b. van de Wet milieubeheer;

e. zorg te dragen voor het machinaal verwijderen en verwerken van veegvuil, bladeren alsmede het verwijderen en (doen) verwerken van kolkenslib;

f. zorg te dragen voor het aankopen, distribueren, vervangen en onderhouden van middelen ter uitvoering van de onder a tot en met e genoemde taken;

g. zorg te dragen voor de inzameling en het (doen) verwerken van bedrijfsafvalstoffen,

h. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de rechten en plichten ten opzichte van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL), die neergelegd zijn in de door de aangesloten gemeenten afgesloten contracten Gemeente Leudal

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: De Giesel 17, 6081 PG Haelen

Postadres: Postbus 4096, 6080 AB Haelen

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, genaamd Reinigingsdienst Maasland.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 25 augustus 2011.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)

a. Deelnemers

Gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

De colleges dragen de volgende aan hen toekomende bevoegdheden en verantwoordelijkheden en daarmee samenhangende taken ten aanzien van de Wsw over aan het Werkvoorzieningschap:

a. Het aan een geïndiceerde aanbieden van een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw;

b. Het opzeggen van de onder onderdeel a bedoelde dienstbetrekking met een geïndiceerde, als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Wsw;

c. Het in voorkomende gevallen vragen van advies aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over de opzegging van de dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 6, derde lid van de Wsw;

d. Het namens geïndiceerden tijdig aanvragen van een herindicatie én het op verzoek van geïndiceerden aanvragen van een herindicatie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als bedoeld in en overeenkomstig artikel 6 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken. Dit lid is ook van toepassing met betrekking tot geïndiceerden op de wachtlijst en geïndiceerden met een dienstbetrekking op grond van artikel 7 van de Wsw.

e. Het, overeenkomstig artikel 11, derde lid van de Wsw, aanvragen van een herindicatie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de werknemer die de bedongen arbeid gedurende een ononderbroken periode van ten minste 13 weken niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd was en die naar het inzicht van het dagelijks bestuur duurzaam niet in staat zal zijn tot het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden;

f. Het verwerken van vervallen (her)indicatiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 12, vierde lid van de Wsw, alsmede het berichten van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over de vervallen (her)indicatiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 5, derde lid van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;

g. Het aanwijzen van een privaatrechtelijke rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de Wsw, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wsw, voorzover het bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft die de colleges volgens dit lid overdragen aan het Werkvoorzieningschap of taken betreft die de colleges volgens het tweede lid van dit artikel mandateren aan het Werkvoorzieningschap.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Smakterweg 19, 5804 AE Venray

Postadres: Postbus 29, 5800 AA Venray

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, genaamd Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 28 oktober 2003.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VLRN)

a. Deelnemers

Gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Wet veiligheidsregio’s

Wet publieke gezondheid

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen

als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s.

2. Op het gebied van publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden

opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a en 6 van de Wet publieke gezondheid.

3. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens de wet of door de

besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo

Postadres: Postbus 11, 5900 AA Venlo

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter en een bestuurscommissie GGD. Het openbaar lichaam is genaamd Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2013.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

a. Deelnemers

Uit de regio Noord- en Midden-Limburg de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert en uit de regio Zuid-Limburg de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

De colleges van de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert uit de regio Noord- en Midden-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Roermond, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

d. Adres en de plaats van de vestiging

Postadres en bezoekadres: Looiersgracht 4, 6211 JK Maastricht

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor de regio Zuid-Limburg is aangewezen en de gemeente Roermond als centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2009.

 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord

a. Deelnemers

Gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Peel en Maas.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Geen

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

a. Onderhoud en vervanging van de vaartuigen Maasveren Limburg-Noord; onderhoud en beheer van de veerstoepen;

b. Opdrachtgeverschap voor exploitatie van Maasveren Limburg-Noord;

c. Beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Ten aanzien van beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn de toepasselijke beleidsregels van de centrumgemeente van toepassing;

d. Eigendom vaartuigen;

e. Uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken;

f. Financiële administratie en verantwoording, waaronder beheer van de algemene reserve;

g. Het zorg dragen voor een deugdelijke verzekering ter dekking van schade aan vaartuigen en eventuele aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiende uit de exploitatie van de Maasveren;

h. Tijdige en adequate informatievoorzieningen richting de deelnemers;

i. De erfpacht van de veerstoepen en het onderhoud en het beheer van de veerstoepen.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postadres: Postbus 6005, 5960 AA Horst

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Horst aan de Maas als centrumgemeente is aangewezen.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 juli 2012.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)

a. Deelnemers

De Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Gemeentewet

Waterschapswet

Waterwet

Wet waardering onroerende zaken

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

De regeling is getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de heffing en invordering van:

a. gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, zoals dit door de deelnemende gemeenten, na bereikte overeenstemming daarover met het algemeen bestuur expliciet is bepaald. Het besluit wordt bij de regeling gevoegd.

b. waterbelastingen en – als hiervan afgeleid belang – de werkzaamheden met betrekking tot de administratie van gegevens ten behoeve van bestuursverkiezingen in het beheersgebied van de deelnemers.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond

Postadres: Postbus 1275, 6040 KG Roermond

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2011. De gemeente Peel en Maas is per 1 januari 2013 toegetreden.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Businesspark Venlo

a. Deelnemers

De gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennep.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Geen.

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Het bedrijvenschap heeft tot taak het Bussinespark Venlo aan te leggen en exploiteren, waaronder alles begrepen wat met deze aanleg en exploitatie samenhangt.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo

Postadres: Postbus 105, 5900 AC Venlo

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd Bedrijvenschap Businesspark Venlo.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 maart 2006.

 

 

 

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

a. Deelnemers

Gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Geen.

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.

2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die module behartigt.

3. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan worden toegevoegd.

4. De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen.

 

Ter behartiging van de belangen heeft het samenwerkingsverband de volgende taken:

a. het uitvoeren van de basistaken;

b. de uitvoering van de taken uit de samenwerkingsmodules.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo.

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord.

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 november 2014.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord

a. Deelnemers

de Kreis Kleve, de gemeente Krefeld, de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg-Noord, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss, de gemeente Mönchengladbach, de Kreis Neuss, de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve in Duisburg, de Kreis Viersen, de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeenten Geldern, Nettetal en Straelen, de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeenten Brüggen en Niederkrüchten en de tot de regio Noord- en Midden-Limburg behorende gemeenten Ambt-Montfort, Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Haelen, Heel, Heythuysen, Horst aan de Maas, Hunsel, Maasbracht, Meerlo-Wanssum, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Sevenum, Swalmen, Thorn, Venlo, Venray en Weert;

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband

worden beheerst

Het verdrag tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de deelstaat Nedersaksen, de Bondsrepubliek

Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 23 mei 1991 betreffende grensoverschrijdende

samenwerking tussen territoriale lichamen en andere openbare instellingen (GV NW p. 530 / SGV

NW 101).

Op het openbaar lichaam is Duits recht van toepassing, in het bijzonder de wet “Gesetz über

kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen” (GV NW p.621 / SGV NW 202).

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

1. Het openbaar lichaam heeft tot taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussenhaar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren.

2. Het openbaar lichaam dient activiteiten te ontplooien, programma’s en projecten teontwikkelen en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken.

3. Het openbaar lichaam vertegenwoordigt binnen het gebied de belangen van zijn leden tenopzichte van internationale, nationale en andere instellingen.

4. Het openbaar lichaam stimuleert het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijkeinstellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen van het gebiedvan het openbaar lichaam.

5. Het openbaar lichaam adviseert leden, burgers, ondernemingen, verenigingen,overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties.

6. De grensoverschrijdende samenwerking als bedoeld in lid 1 t/m 5 vindt in het bijzondere op

de volgende gebieden plaats:

a. economische ontwikkeling;

b. opleiding en onderwijs;

c. menselijk potentieel;

d. verkeer en vervoer;

e. technologie en innovatie;

f. ruimtelijke ordening;

g. cultuur en sport;

h. toerisme en recreatie; i. milieubescherming en afvalverwerking;

j. natuurbehoud en landschapsbeheer;

k. sociale zaken;

l. volksgezondheid;

m. rampenbestrijding;

n. communicatie; en

o. openbare orde en veiligheid.

Prioriteit hebben die activiteiten die een aantoonbaar voordeel en een aantoonbare meerwaardevoor de burgers opleveren en de mensen in het gebied van het openbaar lichaam dichter bij elkaarbrengen.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Post- en bezoekadres: Konrad-Zuse-Ring 6, D-41179 Mönchengladbach

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd de Euregio rijn-maas-noord.

 

Opmerkingen

Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2007.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling toezicht op het primair openbaar onderwijs

 

a. Deelnemers

De gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas (Maasbree), Sevenum en Venlo.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverbandworden beheerst

Wet op het primair onderwijs

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het bestuur van de stichting, zoals bedoeld wordt in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs, en zoals bedoeld wordt in de statuten van de stichting.Ten behoeve van dit toezicht zijn aan het gemeenschappelijk orgaan de volgende bevoegdheden toegekend:

a. het benoemen van de leden van het bestuur van de stichting;

b. het schorsen of ontslaan van een lid van het bestuur van de stichting;

c. het bevestigen van het schorsen van een bestuurslid door het bestuur van de stichting;

d. het goedkeuren van het door het bestuur van de stichting voorgelegde ontwerp van de begroting en het ontwerp van de jaarrekening;

e. het nemen van de nodig geachte maatregelen om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen indien voor 1 februari van het jaar waarvoor een begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd;

f. het goedkeuren van een wijziging van een begroting;

g. het goedkeuren van een wijziging van de statuten van de stichting;

h. het ontbinden van de stichting;

i. het hernieuwd in stand houden van de scho(o)l(en) waarvan de instandhouding aan de stichting was overgedragen of het overdragen daarvan aan een andere rechtspersoon die tot instandhouding van een openbare school bevoegd is;

j. het besluiten over vereffening bij ontbinding van de stichting.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Garnizoenweg 3, 5928 NA Venlo.

Postadres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo.

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een gemeenschappelijk orgaan genaamd Gemeenschappelijk orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO).

 

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 juni 2006.

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

a. Deelnemers

De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

 

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverbandworden beheerst

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet op het primair Onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.

 

c. De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen    

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragendoelgroepenvervoer.

Ter behartiging van dit belang verricht het openbaar lichaam voor de ge-meenten, de volgende werkzaamheden:

a. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeentenen eventueel voor derden;

b. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om tekomen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;

c. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang noodzakelijk zijn.

 

d. Adres en de plaats van de vestiging

Bezoekadres: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen.

Postadres: Postbus 99, 6160 AB Geleen.

 

e. Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd Omnibuzz.

 

Opmerkingen

De gemeente Peel en Maas is op 1 april 2016 toegetreden tot deze gemeenschappelijke regeling.

12 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas