Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld Peel en Maas
CiteertitelVerordening marktgeld Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgeld
Externe bijlageTarieventabel Verordening marktgeld 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201701-01-2019vaststelling nieuwe verordening onder intrekking van de oude

28-11-2017

gvop, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1148487
31-12-201501-01-2018vaststelling nieuwe verordening onder intrekking van de oude

15-12-2015

elektronisch gemeenteblad week 53, 2015

1894/2015/691606

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het raadsvoorstel 2017-099 e

Zaaknummer: 1894/2017/1148487

 

Gelet op het bepaalde in artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Peel en Maas

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: een voor één dag toegewezen plaats op de markt;

 • c.

  vaste standplaats: een standplaats, waarvoor voor onbepaalde tijd een vergunning is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het gebruik van een (vaste) standplaats op gemeentegrond, welke als markt is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een (vaste) standplaats, als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar het aantal m2 oppervlakte dat, voor een (vaste) standplaats als bedoeld in artikel 2, wordt ingenomen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.
  • De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.
  • Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de (vaste) standplaats.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt verstaan een standplaatskaart, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.
  • De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van marktgelden wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening marktgeld Peel en Maas van 15 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgeld in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2017

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo