Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017
CiteertitelBeleidsregels landelijke toegankelijkheid en regiobindingmaatschappelijke opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplandelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit beschermd wonen en opvang 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-201701-01-201707-09-2019gewijzigde regeling onder intrekking van de oude: Beleidsregels landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijk opvang. Artikels toegevoegd

08-05-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/924480
01-01-201607-09-2019Nieuwe regeling

23-02-2016

Elektronisch gemeenteblad week 20 , 2016

1894/2016/749032

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels landelijke toegankelijkheiden regiobinding maatschappelijke opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

 

gelezen het voorstel van 8 mei 2017;

 

Overwegende dat:

 • -

  Door de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang in samenwerking met de VNG een handreiking landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang is ontwikkeld. Deze handreiking bevat duidelijke spelregels ten aanzien van de regiobinding en de wijze van overdracht tussen regio's. De gemeenten hebben middels een convenant uitgesproken deze beleidsregels te gaan gebruiken;

 • -

  Deze beleidsregels een nadere uitwerking van het Besluit beschermd wonen en opvang 2017 voor zover het landelijke toegankelijkheid en regiobinding van de maatschappelijke opvang betreft;

   

besluit vast te stellen de Beleidsregels landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang.

Artikel 1 Aanmelding en onderzoek

 • 1.1

  Elke centrumgemeente zorgt er voor dat iedere dak- en thuisloze zich kan aanmelden voor maatschappelijke opvang.

 • 1.2

  Elke centrumgemeente draagt er zorg voor dat na de aanmelding nagegaan wordt of iemand tot de doelgroep behoort en er zo spoedig mogelijk een onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen in welke centrumgemeente de maatschappelijke opvang van de cliënt het beste kan plaatsvinden. Dat is in eerste instantie de centrumgemeente of regio waar de voorwaarden voor een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn of waar de cliënt aantoonbare binding heeft. Indien over beide zaken geen duidelijkheid ontstaat, is de centrumgemeente van aanmelding de aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang. De centrumgemeente waarbij de voorwaarden optimaal zijn of aantoonbare binding is, is de aangewezen centrumgemeente die de cliënt toelaat tot de maatschappelijke opvang.

 • 1.3

  Om vast te stellen waar een cliënt het beste maatschappelijke opvang kan krijgen, worden de volgende beoordelingscriteria aanbevolen, die toegepast worden bij de centrumgemeente van aanmelding: Centrumgemeente A. Dit in overleg met zowel de cliënt als de eventueel beoogde centrumgemeente B waar de voorwaarden voor een succesvol traject voor de cliënt optimaal zijn.

  Om dit te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de volgende feiten en omstandigheden:

   

  • °

   De aanwezigheid van een positief netwerk (familie en vrienden);

  • °

   Voorwaarden voor een succesvol traject zoals bijvoorbeeld: actieve schuldhulpverlening, bestaande relatie met GGZ, CJG, MO e.a. in de betreffende regio;

  • °

   Gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van de cliënt om in een bepaalde gemeente/regio te worden opgevangen. Deze redenen moeten voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn;

  • °

   Bekendheid bij de politie in de betreffende regio;

  • °

   De cliënt heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding minimaal twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in de centrumgemeente of regio gehad. Dit moet blijken uit inschrijving in de basisregistratie personen of het bekend en geregistreerd zijn bij zorginstellingen;

  • °

   Als contra-indicatie om een cliënt te plaatsen in een bepaalde regio gelden redenen om de cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen, of agressie tegen medewerkers van betrokken partijen in de betreffende regio.

  • °

   Dit onderzoek naar beste plaatsing wordt in principe binnen twee weken afgerond.

Artikel 2 Overdracht van cliënten

 • 2.1

  Als uit het onderzoek bij de centrumgemeenten van aanmelding (centrumgemeente A) volgt dat de maatschappelijke opvang het beste in een andere centrumgemeente B kan plaatsvinden, neemt de aangewezen contactpersoon van de centrumgemeente A contact op met de aangewezen contactpersoon van de andere centrumgemeente B voor het organiseren van een (warme) overdracht van de cliënt. Gedurende de periode dat de cliënt in afwachting is van overdracht, zal de centrumgemeente A zo nodig onderdak en ondersteuning bieden.

  Centrumgemeente A zorgt ervoor dat centrumgemeente B op de hoogte wordt gebracht en betrokken wordt bij het bepalen van het resultaat van het onderzoek zoals beschreven onder punt 3.

 • 2.2

  De overdracht van een cliënt vindt plaats onder regie van de centrumgemeenten en hierbij worden in elk geval afspraken gemaakt over:

   

  • °

   de datum van overdracht

  • °

   overbruggingsopvang in regio A indien er in regio B nog geen plaats is

  • °

   de instelling die de cliënt opneemt

  • °

   de wijze van vervoer en eventuele reisbegeleiding

  • °

   de overdracht van de persoonlijke gegevens

 • 2.3

  De financiering van overdracht ligt bij centrumgemeente A en de financiering van tijdelijke overbruggingsopvang ligt bij de ontvangende centrumgemeente B

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

 • 3.1

  Als na onderzoek zoals onder artikel 1.3 aangegeven, in goed overleg blijkt dat de cliënt in centrumgemeente B het best kan worden opgevangen in de maatschappelijke opvang, dan is centrumgemeente B vervolgens verantwoordelijk om de cliënt opvang te bieden.

 • 3.2

  Besluiten worden ondersteund door formele beschikkingen waar van toepassing, door centrumgemeente A en of door centrumgemeente B.

   

 • 3.3

  Indien de contactpersoon van de centrumgemeenten A en B niet tot een akkoord kunnen komen leggen zij dit voor aan de door de VNG en FO ingestelde geschillencommissie, waarvan het besluit vervolgens bindend is.

Artikel 4 Vertrouwenspersoon

De cliënt mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De gemeente draagt zorg voor goede en voldoende voorlichting over de rechten en plichten, zowel mondeling als schriftelijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2017,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo