Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-201615-04-201620-09-2016nieuwe regeling

10-05-2016

elektronisch gemeenteblad week 20, 2016

raadsbesluit 2016-031

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas

De raad van de gemeente Peel en Maas;

 

Gelezen het voorstel van de herbenoemingscommissie raadsvoorstel 2016-031;

 

Gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

Gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2012;

 

Besluit

 

Vast te stellen de Verordening herbenoemingscommissie raad, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Artikel 1 Begripsbepaling

ln deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de herbenoemingscommissie belast met de voorbereiding, procedure en een aanbeveling voor de herbenoeming van de burgemeester van Peel en Maas;

 • b.

  de commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van Peel en Maas;

 • d.

  de griffier: de griffier van de gemeenteraad van Peel en Maas.

Artikel 2 Taak van de commissie

De commissie bereidt de aanbeveling van de raad tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden. Daartoe vormt de commissie zich een oordeel over functioneren van de burgemeester, waarbij de profielschets vastgesteld door de raad 1B maart 2010 (2010-070) de basis vormt.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit de zes fractievoorzitters te benoemen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden c.q. fractievoorzitters:

  - de heer A.T.M. Hanssen

  - de heer W.M.G. Hermans

  - mevrouw A. Primowees

  - de heer G.J.M. Segers

  - de heer R.W.H.L. Willems

  - de heer J.P.H. Wilms

 • 3.

  Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.

 • 4.

  Een lid houdt op lid van de commissie te zijn indien hij ontslag heeft genomen als raadslid of niet meer voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap als bedoeld in artikel 13 van de Gemeentewet.

 • 5.

  Indien een lid van de commissie voor zijn fractie voor langeree tijd niet beschikbaar is, kan de raad besluiten een ander lid van die fractie te benoemen. De benoeming geldt tot het einde van de commissiewerkzaamheden.

 • 6.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 7.

  Bij verhindering van de voorzitter kiest de commissie uit haar midden een

  plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is de secretaris van de commissie.

 • 2.

  Bij ontstentenis van de griffier neemt de griffier van de gemeente Beesel, als plaatsvervanger, deze taak over.

 • 3.

  De griffier is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie toetst het functioneren van de burgemeester aan de hand van zijn profielschets zoals deze voorafgaand aan zijn benoeming is vastgesteld.

 • 2.

  De commissie kan om zich een oordeel te vormen over het functioneren van de burgemeester besluiten om leden van het college en/of gemeentesecretaris te horen. Dit horen vindt plaats buiten de aanwezigheid van de burgemeester.

 • 3.

  ln het gesprek met de burgemeester wordt in elk geval het functioneren van de burgemeester aan de orde gesteld in diens rol:

  • a.

   als voorzitter van de raad, het presidium en het seniorenconvent;

  • b.

   in het proces van dualisme;

  • c.

   als voorzitter van het college;

  • d.

   als portefeuillehouder in het college met name op het terrein van handhaving van openbare orde en veiligheid;

  • e.

   als ambassadeur en gezicht van de gemeente;

  • f.

   aan de profielschets gerelateerde competenties.

Artikel 6 Vergaderingen van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste vier leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt door de voorzitter van de commissie tenminste twee dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste vier leden aanwezig zijn.

 • 4.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 5.

  De commissie besluit bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. ls uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit.

 • 6.

  Het gevoelen van de minderheid wordt in het verslag tot uitdrukking gebracht, op verzoek van deze minderheid.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  lndien terzake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de

  burgemeester.

 • 4.

  De commissie stelt zijn bevindingen vast conform hetgeen is gesteld in artikel 6 lid 5 van deze verordening.

Artikel 8 Contactpersoon bij de herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt als contactpersoon naar buiten op.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris van de commissie en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van 'persoonlijk en vertrouwelijk'op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privéadres van de secretaris verzonden.

Artikel 9 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel B6 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikel 7 tweede lid van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie.

 • 5.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad kan de geheimhouding opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris.

Artikel 10 Ontbinding commissie

De commissie houdt op te bestaan met ingang van de dag volgend op die dag waarop door de Minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister BZK door een Koninklijk Besluit is gevolgd.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

ln alle gevallen waarin deze verordening dan wel circulaire niet voorziet, beslist de commissie bij meerderheid van stemmen conform artikel 6 lid vijf van deze verordening en binnen de grenzen zoals gesteld in procedureregels herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 15 april 2016

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening herbenoemingscommissie burgemeester gemeente Peel en Maas 2016 (2016-031)".

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Peel en Maas van 10 mei 2016.

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de burgemeester

drs A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo