Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling accommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling accommodaties
CiteertitelUitvoeringsregeling accommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

19-12-2016

GVOP

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling accommodaties

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS,

gelet op het bepaalde in de, door de Raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 19 januari 2016 vastgestelde, Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 

overwegende dat het wenselijk is om een regeling te maken voor het subsidiëren van accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Peel en Maas;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

Uitvoeringsregeling accommodaties

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Sportnoodzakelijke voorzieningen: voorzieningen van de velden en banen, de kleed-/doucheruimten, materialenberging enz. plus de voor de sportaccommodatie benodigde infrastructuur die nodig zijn om de betreffende sport te kunnen beoefenen.

 • c.

  Beheer: alle taken die uitgevoerd moeten worden om een gebouw optimaal te kunnen gebruiken, dan wel alle taken die uitgevoerd moeten worden om een gebouw geschikt te maken en houden voor de gebruiker.

 • d.

  Exploitatie: het sturen op kosten en opbrengsten gedurende de beoogde levensduur van een accommodatie met als doel om per saldo een positief nettoresultaat te behalen om de continuering te waarborgen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • a.

  Activiteiten ten behoeve van nieuwbouw of renovatie van sportnoodzakelijke voorzieningen van een accommodatie voor voetbal, tennis en hockey;

 • b.

  Activiteiten ten behoeve van het oprichten van noodzakelijke voorzieningen van gemeenschapsaccommodaties;

 • c.

  Activiteiten die zien op het exploiteren en beheren van een accommodatie, waarvoor met de gemeente een huurovereenkomst is afgesloten;

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt slechts verleend aan stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op artikel 9 2e lid van de subsidieverordening kan subsidieverlening worden geweigerd als er sprake is van een tweede voorziening van hetzelfde type in één kern die zich niet wezenlijk onderscheidt van de eerste en geen of onvoldoende meerwaarde biedt voor de burger.

 • 2.

  Verder kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor

  • a.

   activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter,

  • b.

   activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter,

  • c.

   activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn,

  • d.

   activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties (zowel de koepels zelf als hun activiteiten dienen te worden bekostigd door de aangesloten organisaties),

  • e.

   activiteiten van politieke aard,

  • f.

   activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter,

  • g.

   activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat),

  • h.

   activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid.

  • i.

   activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

  • j.

   activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit

Artikel 7 Subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als uitvoeringsregeling accommodaties.

 • b.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2016

gemeentesecretaris/directeur, burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo