Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie
CiteertitelBesluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/CVDR79642/CVDR79642_10.html
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-5238

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie

De teammanager Facilitair en Informatietechnologie;

 

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Facilitair en Informatietechnologie te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  De aan de teammanager Facilitair en Informatietechnologie gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere besluit Ondermandaat Informatisering en Automatisering van 12 januari 2016 ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt en met terugwerkende kracht tot en met 01 januari 2019.

 • 5.

  De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

 

 

Panningen, 2 januari 2019

Teammanager Facilitair en Informatietechnologie

Rob Timmermans

Bijlage  

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 2 januari 2019 van de teammanager Facilitair en Informatietechnologie

 

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen).

College

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties

4. Teammanager vergunningen, toezicht en handhaving

5. Coördinator Integrale Vergunningen

 

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

College

 

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties

 

Zorg houden voor gemeentelijk beperkingenregister en gemeentelijke beperkingenregistratie.

College

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basisregistraties

 

Het aangaan van overeenkomsten en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

College en burgemeester

Archivaris

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling.

 

Teammanager Facilitair en Informatietechnologie

 

Rob Timmermans