Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raadsleden gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening rechtspositie raadsleden Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 95, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 97 van de Gemeentewet
 6. artikel 98 van de Gemeentewet
 7. artikel 99 van de Gemeentewet
 8. artikel 3.1.1, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 9. artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 10. artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 11. artikel 3.1.8, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 12. artikel 3.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 13. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 14. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 15. artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 16. artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 17. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-202001-01-2019nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2020-12452

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het voorstel van het presidium van 03-09-2019;

 

Gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en de artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

Gehoord de beraadslagingen

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Peel en Maas

 

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • b.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

 

Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1.

  De raad heeft de mogelijkheid tot het instellen van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet en tot het toekennen van een toelage aan raadsleden die in deze commissie zitting nemen voor de duur van de activiteiten op grond van artikel 3.1.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers met een maximum van 3 maal de maandelijkse raadslidmaatschapsvergoeding per jaar.

 • 2.

  De raad heeft de mogelijkheid tot het instellen van een bijzondere commissie en tot het toekennen van een toelage aan raadsleden die in deze commissie zitting nemen van voor de duur van activiteiten op grond van artikel 3.1.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3.

  De maandelijkse toelage genoemd in lid 1 en lid 2 is gelijk aan de toelage zoals opgenomen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers artikel 3.1.2 lid 1 m.b.t. de toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie.

Artikel 3. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1.

  Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.

 

Artikel 4. Informatie- en communicatievoorzieningen raadsleden

 • 1.

  Een raadslid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie een laptop óf een tablet ter beschikking wordt gesteld bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Een raadslid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde laptop óf tablet in bij de gemeente.

 

Artikel 5. Intrekking oude verordening

De ‘Verordening vergoedingen raadsleden en niet-raadsleden die deelnemen aan de bijeenkomsten BV namens de fracties’ vastgesteld op 23-2-2010 wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 ingetrokken.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van [de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst] en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden Peel en Maas.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 3 december 2019

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de plaatsvervangend griffier, de voorzitter,

drs. N.G.M.T. Jansen W.J.G. Delissen-van Tongerlo