Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit Ondermandaat Klant Contact Centrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Ondermandaat Klant Contact Centrum
CiteertitelBesluit Ondermandaat Klant Contact Centrum
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/79642/CVDR79642_12.html
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2020nieuwe regeling

27-01-2020

gmb-2020-47478

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat Klant Contact Centrum

 

 

De teammanager Klant Contact Centrum;

 

Overwegende dat:

 

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Klant Contact Centrum te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  De aan de teammanager Klant Contact Centrum gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met dit besluit wordt het eerdere besluit ondermandaat Klant Contact Centrum van 17 april 2014 ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

 

Panningen, 27 januari 2020

Teammanager Klant Contact Centrum

Kirsten Werps

Bijlage 1  

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 27 januari 2020 van de teammanager Klant Contact Centrum

 

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Besluiten/handelingen ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

4. Consulent Klant Contact Centrum

 

Beslissingen inzake optieverleningen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Benoeming tijdelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

 

Besluiten op aanvragen reisdocumenten, weigeren en vervallen verklaren reisdocumenten

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

 

Verantwoording afleggen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiële afwikkeling van reisdocumenten

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

 

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs

Burgemeester

1. Medewerker Backoffice Burgerzaken

2. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

3. Consulent Klant Contact Centrum

 

Besluiten op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen en bijbehorende beleidsregels

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Uitvoering beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Afgifte van een laissez-passer voor lijken

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Advies over het verzoek en de eventuele naamvaststelling en naamswijziging aan Onze Minister

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Uitvoering Kieswet

College en burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

 

Benoemen van leden en plaatsvervangende leden van elk stembureau

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Aanwijzing incidentele trouwlocaties

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

Legalisatie van handtekeningen

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

3. Medewerker Frontoffice Burgerzaken

4. Consulent Klant Contact Centrum

 

Afleggen verklaring van burgerlijke staat onder eed of belofte (zogenaamde VOE)

College

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

In ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en uitreiken van naturalisatiebesluiten

Burgemeester

1. Adviseur Burgerzaken

2. Medewerker Backoffice Burgerzaken

 

 

Teammanager Klant Contact Centrum

 

 

 

Kirsten Werps