Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Mandaatregeling Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Peel en Maas
CiteertitelMandaatregeling Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-202026-03-2020toevoeging art. 4:15 Awb aan mandaatregister

14-04-2020

gmb-2020-101484

01-01-202021-04-2020wijziging in het kader van de WNRA

09-12-2019

gmb-2019-303346

05-09-201901-01-2020aanpassing i.v.m. actualisatie

26-08-2019

gmb-2019-216945

1894/2019/1466260
01-01-201905-09-2019wijziging mandaatregister

17-12-2018

gmb-2018-274961

1894/2017/1091724
19-10-201701-01-2019 aanpassing mandaatregister in verband met actualisatie en aanpassing van het begrip plaatsvervanger

02-10-2017

GVOP 18-1-2017, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1091724
09-07-201519-10-2017 aanpassing mandaatregister in verband met actualisatie

29-06-2015

elektronisch gemeenteblad week 28, 2015

1894/2015/651432
28-05-201509-07-2015 aanpassing mandaatregister in verband met actualisatie

11-05-2015

elektronisch gemeenteblad week 22, 2015

1894/2015/629979
01-01-201516-06-2015 aanpassing mandaatregister aan wijzigingen in het sociaal domein door invoering 3d's

15-12-2014

-electronisch gemeenteblad d.d. 17-12-2014

1894/2014/584624
17-04-201415-04-2015wijziging artikel 5 en aanpassing mandaatregister

01-04-2014

Elektronisch gemeenteblad d.d. 16-4-2014

1894/2014/436161
14-03-201317-04-2014Aanpassing mandaatregister in verband met actualisatie

04-03-2013

Digitaal gemeenteblad d.d. 13-3-2013

1894/2012/90021
07-10-201004-03-2013Aanpassing mandaatregister i.v.m. inwerking treding Wabo

28-09-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekbericht voor Meijel d.d. 6-10-2010

onbekend
13-05-2010Nieuwe regeling

27-04-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekbericht voor Meijel d.d. 12-05-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas en de burgemeester van Peel en Maas, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat het voor het efficiënt functioneren van de gemeente Peel en Maas wenselijk is een mandaatregeling vast te stellen;

gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 156, 165, 168, 171 en 178 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

I. het krachtens mandaat nemen van besluiten, welke zijn vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen, en 

II. ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten de navolgende regeling vast te stellen, te weten: de “Mandaatregeling Peel en Maas” 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemdefunctionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen omin naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon.

 • g.

  mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragenbevoegdheden.

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Indien zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegdemandaatregister, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke (behoudens het toepassen van de hardheidsclausule indien nadrukkelijk gemandateerd);

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Indien zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met e omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan zelf. 

Artikel 4 Besluit na bezwaar

Het besluit op een ingediend bezwaarschrift wordt uitsluitend genomen door het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 5 Verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1.

  De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 2.

   Via de interne controle vindt toezicht op de toepassing van mandaat plaats.

Artikel 6 Ondertekeningswijze bij mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:Namens burgemeester en wethouders / Namens de burgemeestervan Peel en Maas,

  [handtekening]

  [naam][functienaam] 

 • 2.

  Een krachtens ondertekeningsmandaat getekend stuk wordt door de gemandateerde als volgt ondertekend:

  Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester van Peel en Maas genomen besluit.

  [handtekening]

  [Naam][functienaam] 

Artikel 7 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

  • a.

   Regeling budgethouders Helden d.d. 2 januari 2007

  • b.

   Mandaatregeling gemeente Kessel d.d. 16 maart 2009

  • c.

   Mandaatregeling Maasbree 2006 d.d. 7 maart 2006

  • d.

   Mandaatregeling gemeente Meijel d.d. 26 maart 2002

  • e.

   Mandaatbesluit Peel en Maas d.d. 5 januari 2010

  • f.

   Alle eerder door het college van Peel en Maas genomen mandaatbesluiten

Artikel 9 Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Peel en Maas”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 april 2010 de burgemeester, de secretaris,en de burgemeester 

Bijlage 1 Mandaatregister

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Algemene mandaten, volmachten en machtigingen

Correspondentie

Machtiging

Verzenden van algemene ontvangstbevestigingen

 

College/

burgemeester

Alle medewerkers

 

Machtiging

Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking)

 

College/

burgemeester

Alle medewerkers

De informatieverstrekking omvat het voeren van algemene correspondentie die het taakveld van de eenheid betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over het vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen of van algemene aard.

Machtiging

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

 

College/

burgemeester

Alle medewerkers

 

 

Machtiging

Doorzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

Art. 2:3 Awb

College/

burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Verlengen van een beslistermijn bij ingewikkelde / omstreden onderwerpen

Art. 3:18 lid 2 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

In overleg met de portefeuillehouder

Mandaat

Besluit een aanvraag niet verder te behandelen (niet ontvankelijkheid)

Art. 4:5 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Verzoek om een aanvraag aan te vullen

Art. 4:5 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Afwijzen van een aanvraag bij herhaalde aanvraag

Art. 4:6 lid 2 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het gelegenheid geven aan aanvrager/derde belanghebbende tot het indienen van zienswijze

Art. 4:7, 4:8 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het sturen van een voortgangsbericht waarin de afdoeningtermijn van een aanvraag wordt verlengd

Art. 4:14 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

In overleg met de portefeuillehouder

Mandaat

Het opschorten van de beslistermijn

Art. 4:15 Awb

College

Directie en teammanagers

 

Bezwaar en beroep

Mandaat

Het verdagen van de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar

Art. 7:10 Awb

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Bevestigen ontvangst bezwaarschrift

Art. 6:14 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de kantonrechter, de rechtbank, Raad van State, Centrale raad van Beroep en andere gerechtelijke instanties

Art. 160 Gemeentewet

College en burgemeester

Deze machtiging is expliciet op schrift gesteld en aan de betreffende medewerkers bekend gemaakt

 

Ondertekening-mandaat

Ondertekening van door het college / de burgemeester genomen beslissingen op bezwaar

Art. 10:11 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Indienen aanvragen

Machtiging

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, subsidies en dergelijke ingevolge wet- en regelgeving waarvan het primaat bij de afdeling / het team berust

Art. 108 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Het doen van aangifte

Art. 160 Gemeentewet

College en burgemeester

Alle medewerkers

 

Overeenkomsten

Volmacht

Aanbesteding van diensten, leveringen en werken

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders(en directie en teammanagers als het geen financiële verplichting geeft)

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Het ondertekenen van overeenkomsten

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders (en directie en teammanagers als het geen financiële verplichting geeft)

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de produkthoudersregeling

Mandaat/volmacht

Het besluiten tot en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten op grond van de AVG

AVG

College/burgemeester

Directie en teammanagers

Na overleg met CISO, PO of FG

Volmacht

Ingebrekestellingen

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat / volmacht / machtiging

Het nemen van besluiten ter uitoefening van beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot uitoefening van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden ten aanzien van het beheer van gemeentelijke eigendommen voor zover vallen binnen het taakveld van de eenheid

Art. 160 Gemeentewet

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

 

Volmacht

Instellen van een privaatrechtelijke actie teneinde een verjaringstermijn te stuiten

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het verlijden van akten

Art. 160 Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanagers

 

Overige

Mandaat

Beslissen op verzoeken om informatie en het verdagen ervan op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

WOB

College / burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat / machtiging

Besluiten namens gemeente, college of raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te treffen

Art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat / machtiging

Voorbereiden van civiele procedures

Art. 160 lid 1 sub g Gemeentewet

college

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Het nemen van beslissingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren voor het taakveld van de afdeling of het team en het afgeven en ondertekenen van het legitimatiebewijs

Bijzonder wetgeving juncto Art. 5:11 en 5:12 Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

Geen ondermandaat

Mandaat

Het aanwijzen van met opsporing belaste ambtenaren voor opsporing van overtredingen van lokale verordening

Wetboek van Strafvordering en Besluit BOA

College

Directie en teammanagers

Geen ondermandaat

Mandaat

Dwangsombeschikkingen i.k.v. Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:17 e.v. Awb

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Mandaat en volmacht

Het afdoen van aansprakelijkstellingen (nemen en ondertekenen van besluiten) namens en jegens de gemeente

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanagers

 

Machtiging

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie

Burgemeester

Medewerkers zoals opgenomen in het autorisatieprotocol Justid

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Secretaris / algemeen directeur

 

 

 

 

 

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

artikel 160 Gemeentewet, 7:610 e.v. BW cao gemeenten en Personeelshandboek

College

Secretaris / directeur

 

Geen ondermandaat

Volmacht

Het ondertekenen van de overeenkomst tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Artikel 171 Gemeentewet, 7:610 e.v. BW, cao gemeenten en Personeelshandboek

Burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Machtiging

Het vaststellen van functies en –waarderingen en plaatsing in functieschaal

3.2 en 3.4 cao gemeenten

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Machtiging, mandaat en volmacht

Uitvoering van alle overige bepalingen cao gemeenten en personeelshandboek Peel en Maas

Cao gemeenten en Personeelshandboek

College en burgemeester

1. Secretaris /directeur

2. teammanagers

1. Geen ondermandaat

2. Geen ondermandaat en het mandaat geldt alleen voor medewerkers binnen het eigen team

Machtiging, mandaat en volmacht

Werving, selectie van personeel en de voorkomende beslissingen in dit kader, daar onder begrepen het verlenen van opdracht tot plaatsen wervingsadvertentie

artikel 160 en 171 Gemeentewet, cao gemeenten en personeelshandboek

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

Mandaat

Beslissingen in het kader van het ARBO-beleid daaronder begrepen het overgaan tot aanschaffingen en tot het volgen van medische trajecten

Arbowet c.a.

College

teammanagers

Geen ondermandaat

Machtiging, mandaat, volmacht

Vertegenwoordiging van de werkgever in het overleg met vakbonden

Art. 160 en 171 Gemeentewet, Reglement lokaal overleg met vakbonden

College en burgemeester

Secretaris / directeur

Geen ondermandaat

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Advies en Control (A&C)

Machtiging

Het registreren van klachten zoals bedoeld in artikel 9:12a Awb

Art. 9:12a Awb

College

Directie en teammanager A&C

Machtiging

Het sturen van ontvangstbevestigingen

Art. 9:6 Awb

College

Directie en teammanagers

Machtiging

Het niet in behandeling nemen van klachten

Art. 9:8 lid 3 Awb

College

Directie en teammanagers

Machtiging

Het verdagen van de beslistermijn

Art. 9:11 lid 2 Awb

College

Directie en teammanagers

Machtiging

Het geven van een eindoordeel over klachten

Art. 9:12 Awb

College

Directie en teammanagers

Machtiging

Het besluit om de bezwaarschriftencommissie te laten adviseren over een klacht

Art. 2, lid 2 Verordening commissie bezwaarschriften Peel en Maas

College

Directie en teammanagers

Mandaat

Administratieve verwerking beschikking tot inbewaringstelling Wet BOPZ

Wet BOPZ

Burgemeester

Adviseur Openbare orde en Veiligheid

Ondertekenings-mandaat

Besluiten tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod

Art. 12 Politiewet, art 177 Gemeentewet, art. 3 Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

HOvJ Politie

Geen ondermandaat

Mandaat

Besluiten tot het opleggen van een gebiedsontzegging

Art. 2:54 APV

Burgemeester

alle politiefunctionarissen werkzaam in het werkgebied van het basisteam Horst aan de Maas / Peel en Maas

Met in achtneming van de vastgestelde beleidsregels hierover (doc nr; 1894/2016/721415)

Mandaat, volmacht en machtiging

Uitvoering bankzaken (o.a. openen, wijzigen, opheffen bankrekeningen, contracten telebankieren, machtigen personen voor binnenhalen dagafschriften, geld storten, pinnen).

Art. 160, lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het Treasurystatuut Peel en Maas

Mandaat

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

Art. 4:112Awb, 4:114 Awb

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

Het vaststellen bij beschikking van de verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 Awb

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

Besluiten tot aanspannen van rechtszaken over vorderingen

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

 

Volmacht

Het uitzetten van overtollige liquide middelen

 

College

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het treasurystatuut

Mandaat

Het aantrekken van kortlopende (korter dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasurystatuut

College

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

Met in acht-neming van het Treasurystatuut Peel en Maas

Mandaat

Het aantrekken van langlopende (langer dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasurystatuut

College

De op grond van het Treasurystatuut geautoriseerde personen.

 

Machtiging

Het doen van aangifte BTW, BCF en VPB

 

College

Directie en teammanager A&C

 

Volmacht

Verwerking betalingen en ontvangsten; betaalmiddelen

 

College

Directie en teammanager A&C

 

Volmacht

Bewaring van gemeentegelden, inning van ontvangsten en het doen van betalingen

 

College

Directie en teammanager A&C

 

Volmacht

Oninbaar verklaren en afboeken van vorderingen m.u.v. gemeentelijke belastingen, tot een bedrag van € 15.000,00

 

College

Directie en teammanager A&C

 

Volmacht

Beheren van de verzekeringsportefeuille van de gemeente

 

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het verlenen van subsidie voor reclame-belasting

Subsidieverordening Ondernemersfonds Peel en Maas 2014

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

 Benoeming onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen waaronder begrepen controle- en dwanginvorderingswerkzaamheden

Artikel 231lid 2 sub d Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

 

Mandaat

Benoeming onbezoldigd ambtenaar aangewezen als belastingdeurwaarder

Artikel 231 lid 2 sub e  Gemeentewet

College

Directie en teammanager A&C

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Facilitair en Informatietechnologie (FIT)

Mandaat en volmacht

Het besluiten tot het aangaan van gebruiksovereenkomsten en het ondertekenen van gebruiksovereenkomsten

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

Directie en teammanager FIT

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen)

Verordening naamgeving en nummering 2010 Peel en Maas

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat

Besluiten dat papieren documenten behorend bij uiteindelijk te vernietigen processen vervangen mogen worden door digitale reproducties

7 Archiefwet 1995 en artikel 5 archiefverordening gemeente Peel en Maas

College

Directie en teammanager FIT

Mandaat en volmacht

Het aangaan van overeenkomsten en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

Archiefwet 1995

College en burgemeester

Directie en teammanager FIT

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Zorg houden voor gemeentelijk beperkingenregister en gemeentelijke beperkingenregistratie

Art. 4 en 5 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)

College

Directie en teammanager FIT

Machtiging

Treffen van uitvoerende maatregelen in het kader van de zorg voor veiligheid en welzijn van werknemers en gebruikers gemeentelijke gebouwen

College

Directie en teammanager FIT

Machtiging

Treffen van uitvoerende maatregelen bij calamiteiten, ongevallen en/of brand in/om gemeentehuis

College

Directie en teammanager FIT

Machtiging

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem­beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

Artikel 11 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Artikel 12 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Artikel 13 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

Machtiging

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Artikel 14 Wet BGT

college

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

 

Machtiging

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Artikel 27 en 28 Wet BGT

college

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

 

Machtiging

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Artikel 30 Wet BGT

College

Informatiebeheerder Gemeentelijke Basisregistratie en GEO-informatie en medewerker GEO-informatie A en B

 

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Klant Contact Centrum (KCC)

Mandaat

Besluiten tot het verlenen van een vergunning voor het opgraven van een stoffelijk overschot

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

 

Mandaat

Besluiten/handelingen ter uitvoering van de Wet basisadministratie personen

Wet brp

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Beslissingen inzake optieverleningen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Rijkswet

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Benoeming tijdelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken vaneen huwelijk of registreren van een partnerschap

Art. 1:16, lid 2BW

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Besluiten op aanvragen reisdocumenten weigeren en vervallen verklaren reisdocumenten

Art. 26, 40, 44 en 57Paspoortweten PUN

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Verantwoording afleggen aan Ministerie van Binnenlandse Zaken over de financiële afwikkeling van reisdocumenten

Art. 2 Paspoortwet en het Besluit Paspoortgelden

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs

Art. 116 Wegenverkeerswet

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Besluiten op grond van de Beheerverordening begraafplaatsen en bijbehorende beleidsregels

Beheerverordening begraafplaatsen Peel en Maas

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Uitvoering beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

Beleidsregels lijkbezorging van overheidswege

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Afgifte van een laissez passer voor lijken

Art. 11 Besluit op de lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Art. 17 wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Advies over het verzoek en de eventuele naamvaststelling en naamswijziging aan Onze Minister

Art. 36 lid 5 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Advisering inzake geslachtsnaamwijziging

Art. 1:7 lid 5 BW

College

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Uitvoering Kieswet

Kieswet

College en burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Benoemen van leden en plaatsvervangende leden van elk stembureau

Art. E4 Kieswet

college

Directie en teammanager KCC

 

Mandaat

Aanwijzing incidentele trouwlocaties

 

College

Directie en teammanager KCC

Machtiging

Legalisatie van handtekeningen

 

Burgemeester

Directie en teammanager KCC

Mandaat

Afleggen verklaring van burgerlijke staat onder eed of belofte (zogenaamde VOE)

Wet basisregistratie personen, artikel 2.8 onder e

College

Directie en team manager KCC

 

Mandaat

In ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken en uitreiken van naturalisatiebesluiten

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, artikel 2

Burgemeester

Directie en team manager KCC

Volgens artikel 60, 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, moet eerst een verklaring van verbondenheid worden afgelegd, voordat de uitreiking van het besluit plaats vindt (deze bevoegdheid is dus gekoppeld aan de uitreiking van het besluit).

Mandaat

Het aanwijzen van een in de gemeente gevestigde instelling waarin beschermd wonen of opvang wordt verstrekt als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

artikel 2.40 lid 4 van de Wet BRP

College

Directie en teammanager KCC

 

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

omgevingsvergunningen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om alle soorten omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 en 3.10 lid 3 Wabo, Bouwbesluit 2012, APV, Bomenverordening

College

Directie en teammanager VTH

Bij aanlegactiviteiten vooraf overleg met portefeuillehouder; bij milieuactiviteiten overleg met portefeuillehouder naar aanleiding van tegen ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen

Mandaat

Beslissen tot het intrekken of wijzigen van in een fasen verleende omgevingsvergunning

Art. 2.5 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Indienen verzoek om wijziging of intrekking van (de voorschriften verbonden aan) een omgevingsvergunning

Art. 2.29 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Beslissing (op verzoeken) tot actualisering, wijziging of intrekking van (de voorschriften verbonden aan) een omgevingsvergunning

Artt. 2.30, 2.31, 2.33 en 2.33a Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Verzoeken om of geven van advies bij aanvragen om een omgevingsvergunning

Artt. 2.26 lid 4 Wabo, 6.1 Bor

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Afgeven verklaring van geen bedenkingen

Art. 2.27 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Art. 3.4 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Besluiten en andere bevoegdheden betreffende de voorbereidingsprocedure van een omgevingsvergunning

§ 3.2 en 3.3 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

De bevoegdheid om te beslissen dat vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, voor een activiteit een milieu-effectrapport moet worden gemaakt

Art. 7.2 en § 7.6 Wm

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen) behorende bij een omgevingsvergunning bouw of melding sloop

Verordening naamgeving en nummering 2010 Peel en Maas

College

Directie en teammanager VTH

Andere vergunningen en toestemmingen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een vergunning/ontheffing ingevolge de APV waarvoor het college of de burgemeester bevoegd gezag is

APV

College / burgemeester

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Verbieden maken of veranderen van een uitweg

APV

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om een vergunning van een horeca- of slijtersbedrijf

Art. 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken

Drank en Horecawet

Burgemeester

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een loterijvergunning

Wet op de kansspelen

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Accepteren melding klein kansspel

Wet op de kansspelen

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een speelautomatenvergunning

Wet op de kansspelen

Burgemeester

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een standplaatsvergunning (al dan niet onder voorschriften en beperkingen), het overschrijven, intrekken en schorsen van een standplaatsvergunning, uitsluiten dagplaatshouder of standwerker, onmiddellijke verwijdering)

Markverordening

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om een milieuvergunning

Artt. 8.1 en 8.4 Wet milieubeheer

College

Directie en teammanager VTH

Overleg met portefeuillehouder naar aanleiding van tegen ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen

Mandaat

Het beslissen op aanvragen voor afvalverbranding buiten inrichtingen

Artt. 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, APV

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Uitvoeren Erfgoedwet (o.a. het beslissen op aanvragen om een monumentenvergunning)

Erfgoedwet

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van verkeersregels en verkeerstekens

Art. 87 RVV 1990

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het verlenen van ontheffing om af te wijken van de verplichte route gevaarlijke stoffen

Artt. 22 en 23 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het verlenen van ontheffing van verbod voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg en het afgeven van een verklaring van geen bezwaar hiervoor

Artt. 10 lid 1 en 148 Wegen verkeerswet 1994

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Besluiten op aanvragen om ontheffingen en het wijzigen of intrekken van ontheffingen en aanwijzen koopzondagen

Winkeltijdenverordening en Winkeltijdenwet

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen op aanvragen om vergunning/toestemming voor het leggen en hebben van kabels, buizen en leidingen in, over en onder gemeentegrond

College

Directie en teammanager VTH

activiteitenbesluit

Mandaat

Het vaststellen van (maatwerk) voorschriften voor onderwerpen of regels die zijn aangewezen bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur

Artt. 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer, amvb’s

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het beslissen over de gelijkwaardigheid van het beschermingsniveau voor het milieu

Art. 1.8 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het besluiten tot het wel of niet laten uitvoeren van een akoestisch onderzoek

Art. 1.11 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het vragen van gegevens die nodig zijn voor het stellen van maatwerkvoorschriften

Art. 1.15 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Verplichten om onderzoek te laten doen naar energiebesparende maatregelen

Art. 2.15 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Stellen van termijn voor beschikbaar houden van gegevens

Artt. 3.10m, 3.12, 3.22 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Verlenen van goedkeuring

Artt. 3.26i, 4.100 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Verzoeken om overleggen van gegevens

Artt. 3.67, 3.72, 3.73, 4.47, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Aanwijzen van activiteiten

Art. 3.148 Act.besluit

College

Directie en teammanager VTH

Overige bevoegdheden

Mandaat

Het zorgdragen voor het toezicht en de handhaving (waaronder mede begrepen het nemen van een besluit op ingekomen handhavingsverzoeken en het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang) van de wet- en regelgeving bedoeld artikel 5.1 Wet algemene bepalingen en gemeentelijke verordeningen, voor zover het college dan wel de burgemeester bevoegd gezag zijn

Art. 125 Gemeentewet, titel 5.3 Algemene wet bestuursrecht, art. 5.1 Wabo, gemeentelijke verordeningen

College / burgemeester

Directie en teammanager VTH

Bij spoedeisende bestuursdwang portefeuillehouder zo spoedig mogelijk in kennis stellen; bij handhavend optreden portefeuillehouder in kennis stellen voorafgaand aan het voornemen; bij besluiten op handhavingsverzoeken vooraf overleg met portefeuillehouder

Mandaat

Intrekken van een vergunning of ontheffing bij niet-naleving of als vergunning/ontheffing op basis van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend, door een ander wordt uitgevoerd of in het geval en onder de voorwaarden van artikel 3 Wet bibob

Art. 5.19 Wabo

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het toepassen van bestuursdwang tot het overbrengen en in bewaringstellen van een op de weg staand voortuig

Art. 170 Wegenverkeerswet, Wegsleepverordening Peel en Maas

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Het stellen of wijzigen van nadere voorwaarden aan het slopen

Bouwbesluit 2012

College

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Diverse bevoegdheden betreffende brandveiligheid

Bouwbesluit 2012

college

Directie en teammanager VTH

Mandaat

Aanstellen verkeersregelaars

Art. 56 BABW

Burgemeester

Directie en teammanager VTH

 

Mandaat

Vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal

speelautomatenhallenverordening

Burgemeester

Directie en teammanager VTH

 

 

Bevoegdheid

Wet

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team WIJZ (Jeugd)

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Jeugdwet

Jeugdwet en verordening Jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het doen uitgaan van brieven, faxen, e-mails etc. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van (statistische) gegevens (niet gericht op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend)

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor de registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het verrichten van onderzoek op basis van een gezinsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het informeren over de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het in overleg met de jeugdige/ouders afzien van een gesprek

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het Inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele voorziening of de voortgang hiervan

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de bestedingen van pgb’s

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Overleg met bevoegd gezag van de school ingeval er een individuele voorziening wordt getroffen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging en volmacht voor het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het voeren van overleg met de gecertificeerde instelling

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de gecertificeerde instelling

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging tot het doen van een verzoek aan de inspectie om een oordeel te geven over de beslissing van de jeugdhulpaanbieder

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht tot het indienen van een verzoek (bij rechter) tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging om gehoord te worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring ogv artikel 6.1.7 Jeugdwet

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging voor het vooraf volledig inlichten van de jeugdige en zijn ouder over de te maken keuze voor een pgb dan wel een individuele voorziening in natura.

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en machtiging tot het verlenen van instemming aan jeugdhulpaanbieder tot schorsing/intrekking van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen)

Jeugdwet en Verordening jeugdhulpverlening Peel en Maas

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Artikel 2.4 Jeugdwet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Machtiging om de notificatie intake via de CORV te ontvangen

Jeugdwet

College

Directie en teammanager WIJZ, AMHK en de gecertificeerde instelling

 

Machtiging om zorgmeldingen van de politie af te handelen via de CORV

 

College

AMHK

 

Machtiging om zorgmeldingen over vermoederns van kindermishandeling af te handelen via de CORV

 

College

AMHK

 

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen

 

College

Directie en teammanager WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG. Dit geldt ook bij ondermandaat

Machtiging om via de CORV berichten te versturen en notificaties te ontvangen in het kader van kinderbeschermings-maatregelen

 

College

Directie en teammanager WIJZ

Functionaris moet in het bezit zijn van een VOG. Dit geldt ook bij ondermandaat

Mandaat voor het nemen van besluiten op een aanvraag in het kader van kinderopvang

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om verstrekking vervoersvoorziening voor schoolbezoek

Verordening leerlingenvervoer

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Beslissen op aanvragen vervangende leerplicht en volgen onderwijs op andere wijze

Art. 3a, 3b en 15 van de Leerplichtwet 1969

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Beslissen op aanvragen vrijstelling leerplichtwet en verzuimconstatering

Leerplichtwet 1969

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Team WIJZ (Werk en Inkomen)

Mandaat voor het nemen van een besluit tot het doen van en volmacht voor het verrichten van aangifte ter zake van sociale zekerheidsfraude

Wsr, sociale regelgeving

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Volmacht voor het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot vestiging van krediethypotheken

Art. 171Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het opleggen van een administratieve boete

Artikel 20a Ioaw, artikel 20a Ioaz en artikel 18a Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake aanvragen bijstand zelfstandigen

BBZ en Besluit Bbz 2004

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor het nemen van besluiten tot het aangaan en het ondertekenen van contracten voor trajecten re-integratie

Gemeentewet

College resp. burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening, terugvordering en invordering

Art.58, 59, 60, 60a en 60b Participatiewet IOAW

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor de bevoegdheid om in het kader van terugvordering van bijstand een dwangbevel uit te vaardigen

Art. 60 lid 2 Participatiewet

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen uitkering of toeslag op grond van Participatiewet, Ioaw, en de Ioaz (incl. aanvragen van ouderen zonder arbeidsplicht)

Participatiewet, Ioaw en Ioaz

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten omtrent opschorting en herziening van de uitkering

Art. 40 en 54 Participatiewet, art. 17 Ioaw, art. 17 Ioaz

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot beëindiging van de uitkering/bijzondere bijstand

Art. 13-15 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten tot het verlagen van de bijstand

Art. 18 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten om bij wijze van voorschot bijstand te verlenen in de vorm van een renteloze lening

Art. 52 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat en volmacht voor het indienen van een verzoekschrift in verband met verhaal in rechte

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College en burgemeester

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen om uitkering van bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht

Art. 48 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen tot het verstrekken van voorschotten

Art. 52 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet, en minimaregelingen (incl. ingeval van niet-uitkeringsgerechtigden)

Artikel 35 Participatiewet,

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake herziening opschorting

Art.53 en 54 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten inzake verhaalonderzoeken en verhaal in rechte (incl. ingeval van niet uitkeringsgerechtigden)

Art. 61, 62, 62a, 62b en 62f Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen voor het volgen van een traject door niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Art. 7 Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op aanvragen woonkostentoeslag op grond van de Participatiewet

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen of iemand medisch uren beperkt is.

Artikel 6b Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat om specifieke voorzieningen aan te bieden in een traject naar werk

Artikel 9.1.b

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te dragen

Artikel 9.1 c

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat tot het verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Artikel 9.2

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat tot het aanwijzen van een participatieplaats

Artikel 10a

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het verstrekken van een  inkomensvrijstelling

Artikel 10 a 6

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het toelaten tot de doelgroep Participatievoorziening beschut werken

Artikel 10 b

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen doelgroep loonkostensubsidie

Artikel 10 C

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het vaststellen van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie

Artikel 10 d

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het ondersteunen bij leerwerktraject

Artikel 10 f

Participatiewet

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van een besluit op een aanvraag in het kader van Schuldhulp-verlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Mandaat voor het nemen van een besluit tot beëindiging van de schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging voor het afgeven van een WSNP-verklaring

Artikel 285 lid f Faillisementswet

College

Directie en teammanagers

 

Machtiging voor het indienen van een moratorium bij de rechtbank

Artikel 5 Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

College

Directie en teammanagers

 

Team WIJZ (Zorg en ondersteuning)

Mandaat voor het nemen van besluiten op grond van de Wmo 2015

Wmo 2015

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het nemen van besluiten op een aanvraag om een gehandicaptenparkeer-kaart

BABW

College

Directie en teammanager WIJZ

 

Mandaat voor het toepassen van de hardheidsclausules opgenomen in de verordeningen op het gebied van WIJZ

Verschillende verordeningen

College

Directie en teammanager WIJZ

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Openbare Ruimte (OR)

Mandaat

Beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerplaatsen

Art. 15 WVW 1994, BABW

College

Directie en teammanager OR

Mandaat

Besluiten over instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden

Telecommunicatienet en Telecommunicatie-verordening

College

Directie en teammanager OR

Mandaat en Volmacht

Besluiten en overgaan tot verlenen van privaatrechtelijke toestemming voor handelingen in/op de grond.

Art. 160 Gemeentewet

College / Burgemeester

Directie en teammanager OR

Mandaat

Het aanbrengen van verkeerstekens en treffen van maatregelen op of aan de weg

Art. 14 t/m 20 Wvw

College

Directie en teammanager OR

Mandaat

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Par. 8BABW

College

Directie en teammanager OR

Mandaat

Het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening (o.a. aanwijzen, wijzigen en laten vervallen van aanbiedplaatsen voor huishoudelijke afvalstoffen, frequentie inzameling, verstrekken vergunningen etc.)

Afvalstoffen-verordening

College

Directie en teammanager OR

Mandaat

Het aanstellen van verkeersbrigadiers

Regeling verkeersbrigadiers

Burgemeester

Directie en teammanager OR

Mandaat

Het opleggen van de herplantplicht of een financiële compensatieplicht bij het vellen van houtopstand zonder vergunning

Artikelen 9 lid 6 en 10 lid 2 Bomenverordening gemeente Peel en Maas

College

Directie en teammanager OR

Mandaat

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen

Algemene subsidieverordening en uitvoeringsregeling op het gebied van subsidiëring

College

Directie en teammanager OR

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Omgevingsontwikkeling (OO)

Machtiging

Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

Bro artikel 1.2.1 lid 1 Bro art. 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

College

Viewpoint BV Bosscheweg 107 te 5282 WV BOXTEL

Geen ondermandaat mogelijk

Mandaat

Besluit tot het aangaan van een verhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wro

Art. 6.4a Wro

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Ondertekening verhaalsovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan van planschadeovereenkomsten

Art. 6.4a Wro

College

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Volmacht

Ondertekening planschadeovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Besluiten tot het aangaan van de overeenkomst tot de aankoop van gronden

Artikel 160 Gemeentewet

college

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling en de vastgestelde Grex

Volmacht

Ondertekenen van de overeenkomst tot de aankoop van gronden

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Alle producthouders, productbeheerders en fcl-beheerders

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling en de vastgestelde Grex

Volmacht

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van notariële akten tot aankoop en verkoop van onroerend goed

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Directie en teammanager OO

Mandaat

Het uitvoeren van de Wet geluidhinder (aanvragen hogere grenswaarde, besluit op aanvraag hogere grenswaarde)

Wet geluidhinder

College

Directie en teammanager OO

Volmacht

Het verlenen van starterleningen

Verordening starterlening

College

Directie en teammanager OO

Na advies SVn. Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de producthoudersregeling

Mandaat

Beslissen op aanvragen om vergunning voor tijdelijke verhuur eigen woning

Leegstandswet

College

Directie en teammanager OO

Mandaat

Beslissen op een principeverzoek ikv ruimtelijke ordening

College

Directie en teammanager OO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Nemen van projectbesluiten

Wro

College

Directie en teammanager OO

In overleg met

Mandaat

het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan of inpassingsplan (voormalig projectbesluit)

artikel 2.1 lid 1 onder c en 2.12 lid 1 onder a Wabo

college

Directie en teammanager OO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het niet toekennen van planschade- vergoeding

Afdeling 6.1 Wro

College

Directie en teammanager OO

 

Mandaat

Het nemen van besluiten tot het niet ontvankelijk verklaren van planschade- verzoeken

Artikel 6.4 lid 2 Wro

College

Directie en teammanager OO

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Mandaat

Bijhouden van het kinderopvangregister

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager MO

Mandaat

Aanschrijvingen op grond van inspectierapporten accommodaties en voorzieningen kinderopvang

Wet kinderopvang

College

Directie en teammanager MO

Mandaat

Het nemen van besluiten op jaarlijks terugkerende subsidieaanvragen (verlening en vaststelling) incl. voorschotverlening.

Awb en subsidieregelingen

College

Directie en teammanager MO

In overeenstemming met Awb, subsidieregelingen en producthoudersregeling

Mandaat

Beslissen op het verzoek incidentele subsidie

Algemene subsidieverordening en Awb

College

Directie en teammanager MO

In overleg met Portefeuillehouder

Mandaat

Beslissen op verzoeken om subsidie die passen binnen de door het college vastgestelde uitvoeringsregelingen

Algemene subsidieverordening en de verschillende uitvoeringsregelingen op het gebied van subsidiëring

College

Directie en teammanager MO

 

Mandaat

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten

Art. 4:57 Awb

College

Directie en teammanager MO

Met in achtneming van de producthoudersregeling

Mandaat

Jaarlijks vaststellen tarieventabel en indexeren van de tarieven voor verhuur van sportaccommodaties en overige accommodaties

College

Directie en teammanager MO

Mandaat

De bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieaanvraag- en verantwoordingsformulieren

Artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

College

Teammanager MO

 

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team buitendienst (BD)

Mandaat en machtiging

Besluiten/beslissingen omtrent de afhandeling van klachten over het onderhoud van groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, straatverlichting en riolering

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager BD

Machtiging

Het in bruikleen geven, uitlenen of verhuren van materialen als dranghekken, vlaggenmasten e.d.

Art. 160 Gemeentewet

College

Directie en teammanager BD

 

Toelichting 1 op de Mandaatregeling Peel en Maas

Inleiding

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. In het algemeen kan gesteld worden dat de navolgende besluiten voor mandatering in aanmerking komen:

- routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en   waarbij geen of nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden;- gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld   beleidskader worden genomen, zoals de criteria van een wet of een plan.  Voorop staat dat mandatering voor een groot deel een kwestie van vertrouwen is.   De bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat de ambtenaar een correct besluit   namens hem doet uitgaan. De ambtenaar neemt een zelfde besluit als het bestuur   zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een zaak iets   “aan de hand” is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden.   Een dergelijke houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk   is en blijft voor de genomen beslissing. De wettelijke regels over het gebruik van   mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).   In de Mandaatregeling Peel en Maas zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden   opgenomen waaronder mandaatverlening in de gemeente Peel en Maas plaatsheeft.   Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de   uitoefening van gemandateerde bevoegdheden. Een juiste naleving ervan vormt de   waarborg dat de gemeente Peel en Maas ook bij mandaatverlening bevoegd besluiten   neemt.

 

Opzet van de mandaatregeling

Allereerst is een overkoepelend mandaatbesluit (de regeling) van het college respectievelijk de burgemeester, een ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, opgenomen. Artikelsgewijs zijn in dit overkoepelend besluit de randvoorwaarden genoemd waaraan gemandateerden zich dienen te houden bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. In het mandaatregister bij dit overkoepelend besluit is per organisatieonderdeel een integraal overzicht gegeven van alle taken die door middel van mandaten, volmachten of machtigingen kunnen worden afgedaan. Dit overzicht per organisatieonderdeel wordt voorafgegaan door een mandatenlijst met algemene mandaten die voor de gehele organisatie gelden.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen - onderscheid mandaat, volmacht, machtiging

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen. Ook in de Mandaatregeling van de gemeente Peel en Maas zijn volmachten en machtigingen onder de werking ervan gebracht (zie de schakelbepaling in artikel 7). Zij zijn dan ook samen met de mandaten, opgenomen in het bij de Mandaatregeling behorende mandaatregister. 

 

Mandaat

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden:de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent. Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Verschil met delegatie[1] is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het bestuursorgaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend. 

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van wat is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit in rechte wordt vernietigd. De bestuursrechter mag een dergelijk bevoegdheidsgebrek ambtshalve constateren. 

 

Mandaat en budgethouderschap

De gemeenteraad stelt budgetten beschikbaar door de begroting vast te stellen (budgetrecht artikel 191 Gemeentewet). Het college voert de begroting uit (taak van college op grond van artikel 160 Gemeentewet). In de Producthoudersregeling Peel en Maas is geregeld welke functionaris op welke wijze over bepaalde budgetten kan beschikken. Om budgetten te kunnen aanwenden is het nodig dat bepaalde bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of feitelijke handelingen worden verricht. Er moet bijvoorbeeld een overeenkomst met een leverancier worden gesloten. Het is belangrijk om te beseffen dat de budgethouder niet automatisch op grond van zijn budgethouderschap de nodige bijbehorende handelingen mag verrichten, maar hiervoor aparte mandaten, volmachten en machtigingen nodig heeft van het ter zake bevoegd bestuursorgaan. Deze zijn te vinden in de lijst met algemene mandaten. 

 

Volmacht

De gemeente kan ook als ´gewoon´ rechtspersoon (net als een B.V. bijvoorbeeld) deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het aan- of verkopen van grond, het sluiten van een contract, het verlenen van een opdracht tot onderzoek of het aanschaffen van een product. De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat is de volmacht. Voorbeeld: de burgemeester kan zijn bevoegdheid om een overeenkomst te ondertekenen opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon, bijvoorbeeld een ambtenaar of een notaris. Dit gebeurt dan met een volmacht. 

 

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben.Voorbeelden daarvan zijn: het planten van een boom, het voeren van verweer bij de rechtbank, het uitoefenen van toezicht in de stad, het verstrekken van informatie aan burgers of het aanleggen van een uitrit. Een machtiging wordt verleend in het geval dat er geen sprake is van een besluit, maar ook niet van een privaatrechtelijke rechtshandeling. 

 

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat

Lid 1 en 2

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. Het college mandateert bijvoorbeeld het afdelingshoofd van de een afdeling om namens het college omgevingsvergunning bouwen te verlenen[2]. In de praktijk van veel gemeenten is het gebruikelijk om mandaten aan hoofden van afdelingen of bureauhoofden/teamleiders te verlenen, ervan uitgaande dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de uitvoerende organisatie worden neergelegd, maar wel op een niveau waarop managementverantwoordelijkheid kan worden gedragen voor de uitoefening van de verleende mandaten. Wanneer een gemandateerde afwezig is, is zijn plaatsvervanger bevoegd om het mandaat uit te oefenen. Let wel: er moet sprake zijn van een plaatsvervanger die formeel als zodanig is aangewezen (b.v. bij zijn benoemingsbesluit of in zijn functiebeschrijving). Mochten zowel gemandateerde als zijn plaatsvervanger(2) afwezig zijn, dan is de plaatsvervanging geregeld doordat de eerstvolgende hogergeplaatste leidinggevende van de gemandateerde het mandaat krijgt toebedeeld.

Lid 3

Het verlenen van ondermandaat is op grond van de Awb een mogelijkheid, maar bestuursorganen moeten hiertoe wel uitdrukkelijk besluiten. In de Mandaatregeling is deze bepaling opgenomen in artikel 2, eerste lid. In het mandaatregister staat in de kolom ‘bijzondere voorwaarden’ in voorkomende gevallen vermeld wanneer wordt afgeweken van deze algemene bepaling. Een modelondermandaat is bij deze regeling gevoegd.

 

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen

Lid 1

Mandaat is beslissen én ondertekenen. In het verleden werd dikwijls een onderscheid gemaakt tussen beslissingsmandaat en ondertekeningsmandaat. Bekeken in het licht van artikel 10:1 Awb is het echter niet juist om bij louter ondertekening namens een bestuursorgaan te spreken van mandaat. Veeleer zou je hier moeten spreken van ambtelijke afdoening. Vertrekpunt is dat degene die een besluit neemt dit besluit ook ondertekent. Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt zowel beslissingsbevoegdheid als ondertekeningsbevoegdheid in.(N.B. Als men de besluitvorming op zichzelf bij het bevoegde bestuursorgaan wil laten, maar wil voorkomen dat (bijvoorbeeld) burgemeester en secretaris stapels brieven moeten tekenen, kan het desbetreffende bestuursorgaan een algemene machtiging ter ondertekening aan bepaalde

medewerkers geven. Een en ander conform het bepaalde in art. 10:11 Awb.) Een gemandateerde bevoegdheid omvat ook de daarbij behorende voorbereiding en uitvoering, zoals het inwinnen van de nodige inlichtingen, het doen van mededelingen over bestaand beleid, correspondentie over de uitvoering van besluitvorming enz.

Lid 2 en 3

In de Mandaatregeling worden grenzen gesteld aan de omvang van de mandaatverlening, in die zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan wordt genomen. Als regel wordt bijvoorbeeld gesteld dat besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben. Besluiten die afwijken van het beleid, moeten aan het bestuur worden voorgelegd. Alvorens een van het beleid afwijkend besluit wordt genomen, heeft het bestuur op deze wijze de gelegenheid het onderliggende beleid nog eens te heroverwegen. Ook moet een besluit aan het bevoegd bestuursorgaan worden voorgelegd als er geen eensluidend ambtelijk advies is. Verder kunnen besluiten waarvoor geen financiële dekking aanwezig is, niet in mandaat worden afgedaan. De verantwoordelijkheid en de beslissing om in de artikel 3 beschreven situaties niet van het gegeven mandaat gebruik te maken ligt bij de gemandateerde functionaris. 

 

Artikel 5 Verslaglegging en informatieverstrekking

In de mandaatregeling wordt ervoor gekozen om de informatieverstrekking plaats te laten vinden via de interne controle. Jaarlijks wordt bij de gemeente een interne controle uitgevoerd en in dit proces wordt de toets van het gebruik van mandaat meegenomen.

 

Artikel 6 Ondertekeningswijze van mandaten

De burger die met een besluit wordt geconfronteerd dat in mandaat is genomen dient hierover te worden geïnformeerd, zo bepaalt artikel 10:10 van de Awb. Deze informatieplicht vloeit voort uit het meer omvattende beginsel van de rechtszekerheid. Het krachtens mandaat genomen besluit moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het is genomen. In artikel 6 van de Mandaatregeling staat precies beschreven hoe besluiten die in (onder)mandaat zijn genomen moeten worden ondertekend. 

--------------------------------------------------------------------------------[1] Bij delegatie gaat de bevoegdheid van het ene bestuursorgaan over op het andere bestuursorgaan. Bijvoorbeeld de raad delegeert aan het college de bevoegdheid tot het voeren van een verzoek om  vrijstelling van het bestemmingsplan voor een bepaald bouwproject (artikel 19, lid 1, WRO). Het college is nu bevoegd en verantwoordelijk. De raad heeft deze bevoegdheid zelf niet meer.

[2] Mandaat aan een niet-ondergeschikte is een uitzondering. (Een voorbeeld is het mandaat dat gemeenten doorgaans verlenen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor het verlenen van vergunningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen). Hiervoor geldt de bijzondere eis van schriftelijke instemming van de gemandateerde, tenzij de mandaatverlening is voorzien bij wettelijk voorschrift. Een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid kan zich tegen mandaatverlening verzetten.